Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zp.271.13.2017


Ogłoszenie nr 500001931-N-2018 z dnia 03-01-2018 r.
Gmina Golina: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Golina

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500071134-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Golina, Krajowy numer identyfikacyjny 31101905900000, ul. ul. Nowa  1, 62590   Golina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2418095 w. 50, 51, e-mail inwestycje@golina.pl, faks 63 241 80 95 wew. 232.
Adres strony internetowej (url): www.golina.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Golina
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Zp.271.13.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Golina (miasto Golina oraz wszystkie miejscowości i ulice w sołectwach), z siedmiu nieruchomości zamieszkałych w miejscowości Sławsk i jednej w miejscowości Osiecza Nowe położonych w Gminie Rzgów (znajdujących się na prawym brzegu rzeki Warty) graniczących z miejscowością Węglewskie Holendry położoną w gminie Golina oraz wskazanych odpadów zgromadzonych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (pszok) w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r., poz. 1289 tekst jedn.), zapisami „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2022" oraz „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Golina" oraz wyposażenie właścicieli nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w następujących kolorach: niebieski, zielony, żółty oraz brązowy. Odebrane odpady komunalne niesegregowane i odpady ulegające biodegradacji (w tym odpady zielone) Wykonawca jest obowiązany przekazywać do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), ul. Sulańska 13, 62-510 Konin. Pozostałe odebrane odpady komunalne Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, w myśl przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach. 2.Ilość odpadów komunalnych, pochodzących z zamieszkiwanych nieruchomości, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia, nie jest zależna od Zamawiającego. Jako szacunkowe dane (ustalone dla pełnego okresu realizacji umowy, tj. 12 miesięcy), należy przyjąć ilości odpadów komunalnych odebranych od stycznia do listopada 2017 r., przy uwzględnieniu segregacji popiołu, tj.: 2.1.niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01): 1 650,80 Mg; 2.2 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach - popioły (20 03 99): 823,74 Mg; 2.3 odpady ulegające biodegradacji: 405,92 Mg; 2.4 papier i tektura: 33,56 Mg; 2.5 szkło: 197,98 Mg; 2.6 tworzywa sztuczne: 201,68 Mg; 2.7 odpady wielkogabarytowe: 68,54 Mg (średnio na rok); 2.8 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne: 5,42 Mg (średnio na rok); 2.9 zużyte opony: 25,62 Mg (średnio na rok). 3. Wykonawcy nie przysługuje prawo odszkodowania za przekroczenie wskazanych ilości odpadów komunalnych. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie zamówienia na usługi.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2

Dodatkowe kody CPV: 90511000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 659094.62
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Parkowa 6
Kod pocztowy: 62-590
Miejscowość: Golina
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 711822.19
Oferta z najniższą ceną/kosztem 711822.19
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 711822.19
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 must. 1 pkt. 12  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 tekst jedn.), Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie Sp. z o.o. (dalej ZGKiM), jest spółką utworzoną w celu wykonywania zadań własnych Gminy Golina (zamawiającego), w której zamawiający posiada 100% udziałów. ZGKiM realizuje ponad 90% zadań publicznych, powierzonych jej przez zamawiającego, w spółce nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Ponadto ZGKiM posiada wymagany przepisami art. 9c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r., poz. 1289 tekst jedn.), zwanej dalej ucipg, wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Golina oraz spełnia wymogi, o których mowa w art. 9d ust. 1 ucipg. ZGKiM spełnia także warunki określone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r., poz. 122).