Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Golina w okresie od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r. na podstawie biletów miesięcznych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.golina.pl


Golina: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Golina w okresie od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r. na podstawie biletów miesięcznych
Numer ogłoszenia: 126055 - 2016; data zamieszczenia: 08.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół , ul. Wolności 20, 62-590 Golina, woj. wielkopolskie, tel. 0-63 249 36 27, faks 63 249 36 27.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Golina w okresie od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r. na podstawie biletów miesięcznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1.      Dowóz uczniów z miejscowości położonych na terenie gminy Golina do placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Golina oraz powrót po zajęciach na podstawie zakupionych biletów miesięcznych wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu w okresie od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r. zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym wykazem tras oraz godzinami rozpoczęcia i zakończenia zajęć.

Szczegółowy przebiegu tras wraz z informacją o liczbie uczniów zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.

2.      Dowóz uczniów będzie odbywać się w oparciu o linie regularne, na podstawie zakupionych biletów miesięcznych.

3.      Do korzystania z usług uprawnionych będzie około 340 uczniów:

a)      Szkoła Podstawowa w Golinie, ul. Wolności 20 - 85 uczniów;

b)      Szkoła Podstawowa w Kawnicach, Kawnice 50 - 90 uczniów;

c)      Szkoła Podstawowa w Przyjmie, Przyjma 122 - 25 uczniów;

d)     Gimnazjum w Golinie, ul. Kopernika 12 - 140 uczniów.

Zamówienie mniejszej ilości usług nie jest traktowane jako odstąpienie od umowy przez Zamawiającego i nie daje po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń, w szczególności o odszkodowanie.

4.      Zamówienie będzie realizowane z wykluczeniem dni wolnych od zajęć szkolnych, we wszystkie dni nauki szkolnej. Usługa świadczona będzie w dni powszednie z wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych, określonych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 46, poz. 432 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia transportu w dodatkowe dni pracy szkół (np. odpracowywanie zajęć w sobotę) bez dodatkowego wynagrodzenia.

5.      Wykonawca zobowiązany jest zapewnić każdego dnia roboczego, pięć sprawnych technicznie autobusów do dyspozycji Zamawiającego i jeden autobus rezerwowy. Liczba miejsc siedzących przynajmniej w czterech autobusach nie powinna być mniejsza niż 43 osoby. 6. Wykonawca zamówienia musi zapewnić odpowiednią liczbę miejsc siedzących w autobusach..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6, 60.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


Wypełniony i podpisany wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.golina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ 62-590 Golina, ul. Kopernika 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2016 godzina 10:00, miejsce: ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ 62-590 Golina, ul. Kopernika 12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Golina, 08.07.2016 r.

Anna Górzna

Kierownik

Załączniki:

* Ogłoszenie

* SIWZ

* Załącznik nr 1 - oferta

* Załącznik nr 2  - oświadczenie art. 22 PZP

* Załącznik nr 3  - oświadczenie art. 24 PZP

* Załącznik nr 4 - wykaz usług

* Załącznik nr 5 - wykaz pojazdów

* Załącznik nr 6 - wykaz tras

* Załącznik nr 7 - projekt umowy