2016

  Uchwały podjęte w 2016 roku:

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XVI_79_2016 z dnia 21.01.2016 roku w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2016-2019
Objaśnienia
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XVI_80_2016 z dnia 21.01.2016 roku w sprawie  budżetu na 2016 rok
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8
Załącznik Nr 9
Załącznik Nr 10 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XVI_81_2016 z dnia 21.01.2016 roku w sprawie  rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Goliny 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XVI_82_2016 z dnia 21.01.2016 roku w sprawie  sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XIII/61/2015 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 26 listopada 2015r.

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XVII_83_2016 z dnia 18.02.2016 roku w sprawie  aktualności studium uwarunkowań i kierunkow zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XVII_84_2016 z dnia 18.02.2016 roku w sprawie  przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Golina na lata 2015-2020
Załącznik

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XVII_85_2016 z dnia 18.02.2016 roku w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego i ustalenia wysokości bonifikaty

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XVII_86_2016 z dnia 18.02.2016 roku w sprawie  programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XVII_87_2016 z dnia 18.02.2016 roku w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XVII_88_2016 z dnia 18.02.2016 roku w sprawie  określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest gmina Golina  

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XVIII_89_2016 z dnia 31.03.2016 roku w sprawie  zmiany budżetu na 2016 rok
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XVIII_90_2016 z dnia 31.03.2016 roku w sprawie  zmiany uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr LI/283/2010 z dnia 14.10.2010r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golina dla obszarów w miejscowości Kraśnica  
Załącznik

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XIX_91_2016 z dnia 5.05.2016 roku w sprawie  zmiany budżetu na 2016 rok
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XIX_92_2016 z dnia 5.05.2016 roku w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2016-2019
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XIX_93_2016 z dnia 5.05.2016 roku w sprawie  nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Węglew-Kolonia
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XIX_94_2016 z dnia 5.05.2016 roku w sprawie  nadania nazw ulicom w miejscowościach Węglew i Węglew-Kolonia
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XIX_95_2016 z dnia 5.05.2016 roku w sprawie  poszerzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XIX_96_2016 z dnia 5.05.2016 roku w sprawie  zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Golinie i ich składów osobowych 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XX_97_2016 z dnia 17.05.2016 roku w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Gminie Ceków-Kolonia na zadanie pn. "Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek OSP z regionu Kalisko-Konińskiego"

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XX_98_2016 z dnia 17.05.2016 roku w sprawie  zmiany budżetu na 2016 rok
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XX_99_2016 z dnia 17.05.2016 roku w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2016-2019
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXI_100_2016 z dnia 2.06.2016 roku w sprawie przyjęcia Startegii Rozwoju Gminy Golina na lata 2016-2026
Załącznik  

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXII_101_2016 z dnia 23.06.2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXII_102_2016 z dnia 23.06.2016 roku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Golinyza rok 2015

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXII_103_2016 z dnia 23.06.2016 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Radolina na lata 2016-2021

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXII_104_2016 z dnia 23.06.2016 roku w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie gminy Golina

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXII_105_2016 z dnia 23.06.2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie
Załącznik

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXII_106_2016 z dnia 23.06.2016 roku w sprawie uzupełnienia uzasadnienia Uchwały nr XVI/81/2016 RadyMiejskiej w Golinie z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Goliny 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXII_107_2016 z dnia 23.06.2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetragowym nieruchomości położonej w miejscowości Golina przy ul. Kolejowej 1

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXIII_108_2016 z dnia 14.07.2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Załącznik  

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXIV_109_2016 z dnia 28.07.2016 roku w sprawie  zmiany budżetu na 2016 rok
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXIV_110_2016 z dnia 28.07.2016 roku w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2016-2019
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXIV_111_2016 z dnia 28.07.2016 roku w sprawie  zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Golina na lata 2017-2018 na realizację zadania pn.: "Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Izabelin Gmina Krzymów" w ramach Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXV_112_2016 z dnia 30.09.2016 roku w sprawie  przystąpienia Gminy Golina do Konińskiej Izby Gospodarczej

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXV_113_2016 z dnia 30.09.2016 roku w sprawie  uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXV_114_2016 z dnia 30.09.2016 roku w sprawie  zatwierdzenia wyników kontroli  kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej MZGOK Sp. z o.o. w roku 2015

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXV_115_2016 z dnia 30.09.2016 roku w sprawie  zmiany budżetu na 2016 rok
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXV_116_2016 z dnia 30.09.2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2016-2019
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXV_117_2016 z dnia 30.09.2016 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXV_118_2016 z dnia 30.09.2016 roku w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obrębie miejscowości Węglew, gmina Golina

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXV_119_2016 z dnia 30.09.2016 roku w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obrębie miejscowości Węglew, gmina Golina

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXV_120_2016 z dnia 30.09.2016 roku w sprawie  uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golina dla obszarów w mieście Golina oraz w miejscowości Węglew, Kawnice i Myślibórz

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXV_121_2016 z dnia 30.09.2016 roku w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obrębie miejscowości Sługocinek, gmina Golina

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXV_122_2016 z dnia 30.09.2016 roku w sprawie  zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXIV/119/2008 z dnia 4.09.2008r. w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golina dla obszarów w mieście Golina oraz w miejscowościach Myślibórz i Spławie

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXV_123_2016 z dnia 30.09.2016 roku w sprawie  zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXIV/120/2008 z dnia 4.09.2008r. w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golina dla obszarów w mieście Golina oraz w miejscowościach Węglew, Kawnice i Myślibórz

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXV_124_2016 z dnia 30.09.2016 roku w sprawie  sprostowania błędu pisarskiego w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XIX/93/2016 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 5.05.2016r.

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXV_125_2016 z dnia 30.09.2016 roku w sprawie  zmiany Uchwały Nr XIX/94/2016 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 5.05.2016r.

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXV_126_2016 z dnia 30.09.2016 roku w sprawie  nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Węglew-Kolonia
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXV_127_2016 z dnia 30.09.2016 roku w sprawie  nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Węglew-Kolonia
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXV_128_2016 z dnia 30.09.2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/254/2010 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 15.06.2010r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagoga, psychologa i logopedy

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXV_129_2016 z dnia 30.09.2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Słupca, a Gminą Golina w sprawie przekazania przez Gminę Słupca Gminie Golina zadań w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Gminy Słupca, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koninie  

Uchwała nr XXVI/130/2016 Rady Miejskiej w Golinie z 26 października 2016 r. w sprawie przyjęcia uzupełnienia Uchwały Nr XVII/84/2016 Rady Miejskiej w Golinie w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Golina na lata 2015 - 2020
Załącznik

Uchwała nr XXVI/131/2016 Rady Miejskiej w Golinie z 26 października 2016 r. w sprawie zaopiniowania cennika na 2017 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20 … … - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

Uchwała nr XXVI/132/2016 Rady Miejskiej w Golinie z 26 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej stacją paliw w mieście Golina przy ulicy Parkowej

Uchwała nr XXVI/133/2016 Rady Miejskiej w Golinie z 26 października 2016 r.
w sprawie zmiany nazwy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Golinie na Centrum Usług Wspólnych w Golinie oraz nadania Statutu

Uchwała nr XXVI/134/2016 Rady Miejskiej w Golinie z 26 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2016
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Uchwała nr XXVI/135/2016 Rady Miejskiej w Golinie z 26 października 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2016 - 2019
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2 

Uchwała nr XXVI/136/2016 Rady Miejskiej w Golinie  z 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XXVII/137/2016 Rady Miejskiej w Golinie z 04 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2016
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Uchwała nr XXVII/138/201 6 Rady Miejskiej w  Golinie z  04 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2016-2019
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Uchwała nr XXVIII/139/2016 Rady Miejskiej w Golinie z 24 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji przez gminę projektu systemowego „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim RPWP.07.02.01-30-0014/15, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego

Uchwała nr XXVIII/140/2016 Rady Miejskiej w Golinie z 24 listopada 2016 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na rok 2017

Uchwała nr XXVIII/141/2016 Rady Miejskiej w Golinie z 24 listopada 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Golinie na lata 2017 - 2020

Uchwała nr XXVIII/142/2016 Rady Miejskiej w Golinie z 24 listopada 2016 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała nr XXVIII/143/2016 Rady Miejskiej w Golinie z 24 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego

Uchwała nr XXVIII/144/2016 Rady Miejskiej w Golinie z 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

Protokół nr XXVIII/2016  z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 24 listopada 2016  roku  

Uchwała nr XXIX/145/2016  Rady Miejskiej w Golinie z 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Golina

Protokół nr XXIX/2016   z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 15 grudnia 2016 r.

Uchwała nr XXX/146//2016  Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2017 - 2020
Załącznik nr 1  
Załącznik nr 2

Uchwała nr XXX/147/2016  Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5  
Załącznik nr 6 
Załącznik nr 7  
Załącznik nr 8  
Załącznik nr 9 
Załącznik nr 10 

Uchwała nr XXX/148/2016   Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu

Uchwała nr XXX/149/2016  Rady Miejskiej  z 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2016
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7

Uchwała nr XXX/150/2016  Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Radolina  

Uchwała nr XXX/151/2016  Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019 w Gminie Golina 
Załącznik nr 1

Uchwała nr XXX/152/2016  Rady Miejskiej w Golinie  z 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Golinie na 2017 rok

Uchwała nr XXX/153/2016  Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok

Uchwała nr XXX/154/2016  Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obrębie miejscowości Sługocinek, gmina Golina 

Protokół nr XXX/2016  z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie 29 grudnia 2016 roku