Ogłoszenie o Zamówieniu-Usługi nr ZP271.07.2014 - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Golina

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nr ZP271.07.2014

Golina: Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
z  terenu Gminy Golina"

Numer ogłoszenia: 256801 - 2014
data zamieszczenia: 11.12.2014 rok

ZP271.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1 NAZWA I ADRES: Gmina Golina, Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina,  woj. wielkopolskie, tel. 063 241 80 95, faks 063 241 80 95.

 

I. 2 RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
z  terenu Gminy Golina
".

II.1.2 Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.      Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Golina. W zakresie zamówienia jest usługa odbierania odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Golina, tj. miasta Golina oraz wszystkich sołectw: Adamów (w tym miejscowości Adamów, Adamów-Kolonia, Spławie-Stacja Kolejowa), Barbarka, Bobrowo, Brzeźniak, Chrusty, Głodowo, Golina Kolonia, Kawnice     (w tym miejscowości Kawnice, Kawnice-Kolonia, Kawnice-Osada), Kraśnica (w tym miejscowości Kraśnica, Kraśnica-Kolonia, Młynki Kraśnickie), Kolno (w tym miejscowości Kolno, Myśliborskie Holendry), Lubiecz, Myślibórz, Przyjma, Radolina, Rosocha (w tym miejscowości Rosocha, Rosocha A, Rosocha-Kolonia, Rosocha-Kolonia B, Rosocha-Kolonia C, Zarzyn), Spławie, Sługocinek, Węglew (w tym miejscowości Węglew, Węglew-Kolonia, Węglewskie Holendry) oraz z sześciu nieruchomości zamieszkałych w miejscowości Sławsk  i jednej w miejscowości Osiecza Nowe położonych w Gminie Rzgów (znajdujących się
na prawym brzegu rzeki Warty) graniczących z miejscowością Węglewskie Holendry położoną w Gminie Golina, a także wskazanych odpadów zgromadzonych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Odebrane odpady komunalne należy dostarczać do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) w Koninie, tj. do Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
w Koninie ul. Sulańska 13.

2.      Określenie dokładnej ilości odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Golina, nie jest możliwe. Jako szacunkowe dane (ustalone dla pełnego okresu realizacji umowy, tj. 12 miesięcy), należy przyjąć średnie ilości odpadów komunalnych odebranych w okresie od 01.12.2013 roku
do 30.11.2014 roku (roczny okres odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na zlecenie gminy):

2.1     niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 3 123,24 Mg;

2.2     papier i tektura: 15,36 Mg;

2.3     szkło: 127,56 Mg;

2.4     tworzywa sztuczne: 83,76 Mg;

2.5     odpady ulegające biodegradacji: 68,76 Mg;

2.6     odpady wielkogabarytowe: 6,83 Mg

2.7     zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 3,87 Mg.

3.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ.

 

II.1.4 Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

 

II.1.5 Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  90.50.00.00-2; 90.51.10.00-2; 90.51.20.00-9.

II.1.6 Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7 Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2 CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Termin zakończenia realizacji zamówienia: Zakończenie: 31.12.2015 rok.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1 WADIUM

Informacja na temat wadium:

1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium  w wysokości  5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych PLN).

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2  ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U z 2007r. Nr 42, poz.275 z późn. zm.), w terminie do dnia 23.12.2014 roku
do godziny 10.00
, z tym, że:

- wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Konin O/Golina, nr 79 8530 0000 0700 0619 2000 0224

- wadium wnoszone w formie poręczeń i/lub gwarancji należy załączyć do oferty
w oryginale.

Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium należy dołączyć do oferty.

 

III.2 ZALICZKI

 

III.3 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Spełnia warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.

III. 3.2 Wiedza i doświadczenie

  Spełnia warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunku,
o którym mowa zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.3.3 Potencjał techniczny

W zakresie dysponowania potencjałem technicznym wykonawca wykaże,
że dysponuje lub będzie dysponował niezbędnym sprzętem do wykonania zadania,
tj. w posiadaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych znajdowały się co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane
do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

III.3.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunku, o którym mowa zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 III.3.5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.: posiada ważne
i opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł.

 

III.4 INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu, należy przedłożyć:

 

 

 

 

III.4.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

 

 

                             

 

III.4.3 Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1 dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 

 

 

 

                        III.4.3.2

 

 

III.4.4 Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:


III.6 INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt. III.4 albo w pkt. III.5

Wykonawca ponadto przekłada:

1)  Formularz ofertowy, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 SIWZ.
2) Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wydane zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r.,
poz. 1399 ze zm.);

3)   Zezwolenie na transport odpadów komunalnych, wydanego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21);

4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy umocowanie takie nie wynika ze złożonego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej);

5) Oświadczenie dotyczące likwidacji lub upadłości (Załącznik Nr 6 SIWZ);

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1 Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.

 

IV.2 KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1 Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia


IV.2.2 Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3 ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

1.      Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w przypadkach oraz na warunkach opisanych w załączonym do SIWZ projekcie umowy.

1.1     Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty w zakresie ceny, terminu i sposobu realizacji w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

1.1.1   Zmiany obowiązującej wysokości stawki podatku od towarów i usług w przypadku gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania umowy
po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo  obowiązującą a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości;

1.1.2   Zaistnienia siły wyższej lub działania osób trzecich, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w terminie zgodnie z jej postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa, które to przyczyny każda ze stron musi udokumentować;

1.1.3   Dokonania zmiany SOPZ, nie skutkującej zmianą zakresu przedmiotu zamówienia
ani wysokości wynagrodzenia;

1.1.4   Zmiana w związku z wystąpieniem oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych
w treści umowy;

1.1.5   Zmiana nazw, siedzib stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych;

1.1.6   Zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór, kontakty i realizację przedmiotu umowy,
w tym również danych tych osób (dotyczy zwłaszcza wykazu osób upoważnionych
do podpisywania kwitów wagowych);

1.1.7   Zmiana terminu realizacji zamówienia z powodu przestojów, przerw lub opóźnień powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

2.    Jeżeli z inicjatywą zmian wychodzi Wykonawca, powyższe zmiany dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku przez Wykonawcę oraz
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

IV.4 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1 Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.golina.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można także uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, pokój nr 5.

 

IV.4.4 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:  23.12.2014 rok, godzina 10,00, miejsce: Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, pokój
nr 11 (Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16 Informacje dodatkowe w tym dotyczące finansowania projektu/ programu
ze środków  Unii Europejskiej:
  Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

1. SIWZ

2. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

3.  Załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp .

4.  Załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp .

5. Załącznik nr 4 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych

6.  Załącznik  nr 5 - oświadczenie dotyczące wymaganych uprawnień

7.  Załącznik nr 6 - oświadczenie  dot. likwidacji/upadłości

8.  Załącznik nr 7 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

9.  Załącznik nr 8 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

10. Projekt umowy