Zawiadomienie o wyborze ZP.271.02.2014

Golina, dnia 18.06.2014r.

Zamawiający:

 

             

,ZP271.02.2014

(nr ref. postępowania)

                                                                       

 

 

Zawiadomienie o  wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Golina, gmina Golina o długości 0,600km”.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

I.                   Wybrano jako najkorzystniejszą:

II.                ofertę nr 1 złożoną przez firmę Zakład Robót Inżynieryjnych inż. Stanisław Dropiński,  ul. Królowej Marysieńki 12, 62-510 Konin

cena zaoferowana w tej ofercie wynosi: 232 605,30 zł;

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

III.                Zgodnie z kryterium  wyboru ofert: najniższa cena - oferta firmy Zakład Robót Inżynieryjnych inż. Stanisław Dropiński,  ul. Królowej Marysieńki 12, 62-510 Konin  otrzymała największą liczbę punktów - 100 punktów.

 

IV.             Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.       

 

 

V.                Nie odrzucono żadnej oferty.

 

 

IV.      Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

Ocena ofert:

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga – cena 100%.

 

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt.

w kryterium

cena

Razem

Zakład Robót Inżynieryjnych inż. Stanisław Dropiński,  ul. Królowej Marysieńki 12, 62-510 Konin

100

100

STRABAG Sp.z o.o. Budownictwo Infrastruktury Oddział Poznań, ul. Obornicka 235B, 60-650 Poznań

89,60

89,60

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 / 2 umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

 

 

.....................................................

(podpis kierownika Zamawiającego)