WYNIK: Ogłoszenie o wyborze ZP271.05.2013 (odpady komunalne - odbiór)

                                                                                  Golina, dnia 11.12.2013r.


Zamawiający:

 

Uczestnicy postepowania

O udzielenie zamówienia publicznego

ZP271.05.2013

(nr ref. postępowania)

 

 

Zawiadomienie o  wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Golina"

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą" informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

I.                   Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr  1 złożoną przez firmę   Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie Sp. z o.o. ul. Parkowa 6, 62-590 Golina,

cena zaoferowana w tej ofercie wynosi:  330 047,31 zł - cena obejmująca całość zamówienia, tj. 12 m-cy, w tym cena za jeden miesiąc 27 503,94 zł;

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Zgodnie z kryterium  wyboru ofert: najniższa cena oferta firmy:  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie Sp. z o.o., ul. Parkowa 6, 62-590 Golina otrzymała największą liczbę punktów -  100 punktów.

 

II.                Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.       

 

 

III.             Nie odrzucono żadnej oferty.

 

IV.    Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

Ocena ofert:

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga -  Cena 100%.

 

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium cena

Razem

  1. Zakład Gospodarki Komunalnej
    i Mieszkaniowej w Golinie Sp. z o.o.
    ul. Parkowa 6, 62-590 Golina

100

100

  1. Zakład Oczyszczanie Terenu „BAKUN" Andrzej Bakun
    Roztoka 6, 62-513 Krzymów

68,77

68,77

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 / 2 umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie  5  dni od przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

 

Burmistrz Goliny

 

/-Tadeusz Nowicki/

.....................................................

(podpis kierownika Zamawiającego)