WYNIK zamówienia: Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Golina w roku szkolnym 2013/2014

Golina, 30.07.2013 r.

ZE.26/1-1/2013

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, że w prowadzonym przez:

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Golinie

ul. Wolności 20, 62-590 Golina

 

w postępowaniu nr 341/01/12 o udzielenie zamówienia na „Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Golina w roku szkolnym 2013/2014" w trybie przetargu nieograniczonego zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę:

 

PRZEDSIĘBIOTSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W KONINIE S.A., 62-510 Konin, ul. Zakładowa 4

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

 

Oferta wybranego wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 264.398,40 zł brutto (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem 40/100 zł) i w związku z powyższym w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego uzyskała najwyższą liczbę punktów wg kryterium najniższa cena.

 

Jednocześnie informuję, że w w/wym postępowaniu oferty złożyli:

1.      Oferta Nr 1:

PRZEDSIĘBIOTSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W KONINIE S.A., 62-510 Konin, ul. Zakładowa 4

Cena jednostkowa netto za 1 km:          2,75 zł,

Cena jednostkowa brutto za 1 km:         2,97 zł,

Cena ofertowa brutto:                            262.103,69 zł brutto,

(słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzy 69/100 zł),

Suma punktów: 100,00.

 

2.      Oferta Nr 2:

PRZEWOZY AUTOKAROWE, Jan Przybylski, 62-590 Golina, Węglew 92

Cena jednostkowa netto za 1 km:          2,89 zł,

Cena jednostkowa brutto za 1 km:         3,12 zł,

Cena ofertowa brutto:                            275.341,25 zł brutto,

(słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści jeden 25/100 zł),

Suma punktów: 95,19.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Działając zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie przedmiotowego zadania zostanie zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 
 Kierownik ZEAS

 (-)Anna Górzna