OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr271/01/2013

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 Numer ogłoszenia: 66358 - 2013; data zamieszczenia: 18.02.2013
ZP271/01/2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, woj. wielkopolskie, tel. (63)241 80 95, faks (63)241 80 95.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.golina.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wyposażenia do Biblioteki Publicznej w Golinie i zakup wyposażenia do przebudowanego budynku strażnicy OSP w Spławiu z przeznaczeniem na cele kultury, rekreacji i integracji społecznej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: a) Cześć I zamówienia: Zgodnie ze specyfikacją dostawy do biblioteki stanowi załącznik nr 5 i 5a do SIWZ. b) Część II zamówienia: Zgodnie ze specyfikacją dostawy do przebudowanego budynku OSP w Spławiu stanowi załącznik nr 6 i 6a do SIWZ. c) Uwaga : Zamawiający zgadza się na zastosowanie innych elementów niż przyjęte w opisie zamówienia pod warunkiem zastosowania kompletnych systemów o parametrach nie gorszych niż przyjęte w opisie zamówienia. Podane w załącznikach do SIWZ nr 5 i 6, gotowe wyroby, urządzenia oraz wyposażenie z podaniem nazwy producenta stanowią wyłącznie przykład i mają na celu jedynie określenie parametrów i cech produktów wymienionych
z zachowaniem jej wymogów w zakresie parametrów technicznych i jakości. Ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.  Wymagany okres rękojmi i gwarancji na dostawę objętą niniejszym zamówieniem wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39 15 50 00-3 meble biblioteczne,
39130000-2 meble biurowe, 39 10 00 00-3 meble,
39112000-0 krzesła, 37 46 15 00-2 stół do tenisa stołowego,
32 90 00 00-3 sprzęt radiowy , telewizyjny itd...
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium na część I i II zamówienia w wysokości: cześć I zamówienia 1 400,00 zł. (słownie: tysiąc czterysta ), część II zamówienia 400,00 zł (słownie: czterysta złotych ) do dnia 5 marca 2013 r. do godz. 10:00. 2. Wadium może być wnoszone w formie dopuszczonej ustawą Pzp:
 3. W przypadku wpłaty wadium w formie przelewu należy wpłacić  na rachunek Urzędu Miejskiego w Golinie w Banku Spółdzielczym Konin O/Golinie nr 79 8530 0000 0700 0619 2000 0224.
W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach - dokument wadium należy dołączyć do oferty. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ, (jeżeli SIWZ przewiduje wymóg wniesienia zabezpieczenia), 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.  Zwrot wadium nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę
 - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1do SIWZ
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę
 - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1do SIWZ
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę
- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1do SIWZ
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę
 - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1do SIWZ
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę
 - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1do SIWZ
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty nie wymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Załącznik nr 5 i 5a i/lub 6 i 6a do SIWZ Specyfikacja dostawy wraz ze szczegółową wyceną sprzętu.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy oraz terminu i płatności w przypadku: - zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich , które to przyczyny każda ze stron musi udokumentować, - zmiany wymuszone zaistnieniem okoliczności nie możliwych wcześniej do przewidzenia. Wówczas niemożliwy do realizacji zapis zostanie zastąpiony zapisem najbardziej zbliżonym do pierwotnej woli stron. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.golina.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, pokój nr 3.4.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, pokój nr 11 (Sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane z PROW 2007-2013 - Odnowa i Rozwój Wsi.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zakup wyposażenia do Biblioteki Publicznej w GolinieCZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zakup wyposażenia do przebudowanego budynku strażnicy OSP w Spławiu z przeznaczeniem na cele kultury, rekreacji i integracji społecznej".

 


BURMISTRZ GOLINY
                                                                                                          TADEUSZ NOWICKI

Załączniki:
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie
Załącznik nr 3 do SIWZ - projekt umowy część I
Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy część II
Załącznik nr 5 i 5a do SIWZ - specyfikacja dostaw - część I:

- Załącznik nr 5

- Załącznik nr 5a

Załącznik nr 6 i 6a do SIWZ - specyfikacja dostaw - część II:

- Załącznik nr 6

- Załącznik nr 6a

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
                                                               Golina, dnia 28.02.2013r.        


ZP271/01/2013                        


DOTYCZY: postępowania prowadzonego w formie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup wyposażenia do Biblioteki Publicznej w Golinie i zakup wyposażenia do przebudowanego budynku strażnicy OSP w Spławiu z przeznaczeniem na cele kultury, rekreacji i integracji społecznej"

Odpowiedzi i wyjaśnienia do zapytań z dnia 27.02.2013r. dotyczące ogłoszenia  o zamówieniu nr ZP271/01/2013:    
     Pytanie;
1)    Jak ma być wykonane biurko z pozycji 16. Z jednej części opisu wynika, że ma to być biurko narożnikowe 180 x 150, z drugiej części opisu oraz zamieszczonego zdjęcia, że jest to biurko proste z dostawka ½ koła. Tak wprowadzone zapisy uniemożliwiają jakąkolwiek wycenę.
     Odpowiedź;
            Opisane w poz. 16 biurko narożne o wymiarach 180/150/75cm   ma być z dostawką
            ¾ koła o promieniu 75 cm podpartą na dwóch typowych nogach  w kolorze metalik               

     Pytanie;            
2)    Jak ma być wykonany regał na książki poz. 13? Z opisu wynika, że regał ma być wykonany z płyty wiórowej. Ten typ regału wykonuje się następująco: korpusy z płyty wiórowej, fronty z kolorowego MDF, w którym są frezowane różne ozdobniki np. imitujące koła wagonu.
       Odpowiedź;
            Zamawiający dopuszcza wykonanie frontów z kolorowego MDF
            Zamawiający nie wymaga frezowania ozdobników mogą to być elementy malowane
            farbami odpornymi na zmywanie.
      

     Pytanie
3)    Z czego ma być wykonany regał na nowości książkowe poz. 12? Regał ten występuje na stronach internetowych, natomiast nie jest on dostępny w Polsce. Wykonanie regału tak, jak to jest w opisie przedmiotu zamówienia z materiału giętoklejonego, zbliżonego wyglądem do przedstawionego na rysunku, jest praktycznie niemożliwe.
Odpowiedź;
            Wykonanie podobnego regału z materiału giętoklejonego lub inną techniką stolarską    
            jest możliwe.
            Zamawiający dopuszcza inne sposoby wykonania np. z tworzyw sztucznych czy
            metaloplastyka malowana proszkowo w kolorze dębu.


       Pytanie;              
4)    Czy stelaże stołów poz. 15 mogą być wykonane z profilu ogólnodostępnego 40x20x 2, a nogi tak jak w opisie tj. 40x40x2?
      Odpowiedź;
           Podane wymiary konstrukcji stelażu sa wymaganiami minimalnymi wobec tego
           zamawiający dopuszcza zastosowanie profilu 40x20x2  montowanego krótszym
           bokiem do blatu.

                                                           Burmistrz Goliny
                                                                              Tadeusz Nowicki