Zasady małych grantów - art. 19a

 

ZASADY 

 przyznawania i rozliczania dotacji  w ramach art. 19a ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z budżetu Gminy Golina
(tryb pozakonkursowy)

 Zarządzenie Burmistrza Goliny
 
 ZASADY  
 
Wzór oferty
 
Ramowy wzór umowy
 
Instrukcja sporządzania oferty