(08.05.2020) Obwieszczenie o lokalizacji celu publicznego-budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej Play- Kawnice

GPiB.6733.3.2020                                                                                                              Golina, dnia ........2020 r.

 

(PROJEKT)

 

DECYZJA NR 3/2020

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

      Na podstawie art. 50, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 293 zez zm.)w związku z art. 4, ust. 2, pkt 1 tejże ustawy oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 256 ze zm.) i po uzgodnieniu stosownie do art. 53, ust. 4 powołanej na wstępie ustawy

 

u s t a l a m

na rzecz

 

P4 Spółka z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

 

lokalizację inwestycji celu publicznego

 

w miejscowości Kawnice, na działce nr 401/2 Obręb Kawnice, gmina Golina

 

jako zamierzenie polegające na

 

budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr KON3027 wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi.

 

I. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy.

 

Obiekt infrastruktury technicznej.

 

II. Warunki i szczegółowe zasady  zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

 

1. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)       na terenie objętym wnioskiem, zaznaczonym linią przerywaną i literami A – H  na załączniku graficznym, ustala się budowę bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr KON3027 wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi:

a)       wieża stalowa o wysokości do 63,0 m npt z antenami:

-        3 anteny sektorowe typu AS25 _1 pracujące w paśmie 900 MHz, skierowane na azymut 20° 120° i 270°; wys. zaw. 58,5 npt, maks. pochylenie 10° (mechaniczne i elektryczne łącznie); ElRP pojedynczej anteny 101 LO W,

-        3 anteny sektorowe typu AS26_2 pracujące w paśmie 800 MHz, skierowane na azymut 20°, 120° i 270°; wys. zaw. 58,5 npt, maks. pochylenie 10° (mechaniczne i elektryczne łącznie); EIRP pojedynczej anteny 208,0 W

-        3 anteny sektorowe typu AS26_2 pracujące w paśmie 800/1800 MHz, skierowane na azymut 20°, 120° i 270°; wys. zaw. 58,5 npt, maks. pochylenie 10° (mechaniczne i elektryczne łącznie); El RP pojedynczej anteny 71 0,0 W,

-        niezbędna liczba anten radiolinii MW dla potrzeb transmisji,

-        zestaw modułów wyniesionych RRU dla potrzeb obsługi ww. anten sektorowych,

b)       szafa techniczna o maks. wym. (wys/szer/gł) 2,00m x 0,90m x 0,90m – zestaw bezobsługowych szaf technicznych typu outdoor;

c)       estakada kablowa pomiędzy szafami a wieżą stalową;

d)       powierzchnia przekształcana w wyniku realizacji przedsięwzięcia wynosi 144 m².

2. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu :

1)       inwestycja jest realizowana na terenie objętym formą ochrony przyrody:

a)       na podstawie Uchwały Nr 53 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 29 stycznia 1986r. w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa konińskiego i zasad korzystania z tych obszarów– Obszar Powidzko-Bieniszewski;

b)       Dyrektywa Ptasia PLB300002 Dolina Środkowej Warty;

c)       Dyrektywa Siedliskowa PLH300009 Ostoja Nadwarciańska

 i obowiązują na nim przepisy Ustawy o ochronie przyrody

2)       inwestycja nie jest realizowana w granicach głównego zbiornika wód podziemnych;

3)         w przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na kopalne szczątki roślin lub zwierząt należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu lub Burmistrza Goliny.

3. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

  a)  inwestycja nie jest realizowana na obszarze objętym ochroną konserwatorską.

4. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a)    zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej;

b)    zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy;

c)     odprowadzenie ścieków – nie dotyczy;

d)    obsługa komunikacyjna inwestycji dojazdem do drogi publicznej gminnej działka nr ewid. 375/1  poprzez działkę nr ewid. 401/2;

5. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:

a)    projektowana inwestycja nie może naruszać uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym pozbawiać dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności;

b)    inwestycja nie może ograniczać nasłonecznienia i powodować pozbawienia dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi z uwzględnianiem wymagań określonych w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy;

c)    obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 01.04.2020 r. nr GPiB.6733.3.2020

d)    zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania pismem z dnia 01.04.2020r. nr GPiB.6733.3.2020

e)    obiekty budowlane i urządzenia techniczne nie mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów środowiska na sąsiednich nieruchomościach.

 

III. Linie rozgraniczające teren inwestycji:

 

Linie rozgraniczające teren inwestycji zostały oznaczone linią przerywaną i liczbami A – H na  kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej decyzji.

 

IV. Ważność decyzji:

 

Stosownie do treści art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 293 ze zm.) niniejsza decyzja utraci ważność, jeżeli:

a)         inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę,

b)         dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

 

Informacja:

 1. Niniejsza decyzja:

-        nie uprawnia do dokonania wycinki drzew, ani wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej,

-        nie zastępuje zezwolenia na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej, pozwolenia na budowę , lecz może stanowić podstawę do ubiegania się o nie.

 1. Wytyczenie w terenie obiektów budowlanych może nastąpić dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
 2. Zgodnie z §.2, ust. 2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych z dnia 25 czerwca 2003 (Dz.U. Nr 130, poz. 1193 z późn. zm.) zgłoszeniu do właściwego organu nadzoru nad lotnictwem wojskowym, z zastrzeżeniem ust. 1 w/w rozporządzenia, podlegają wszystkie stałe lub tymczasowe obiekty budowlane o wysokości 50 m i więcej.

UZASADNIENIE

 

W dniu 20.03.2020 r. na wniosek Pełnomocnika Szymona Siwińskiego przedstawiciela firmy KLM System Firma Usługowo-Handlowa, ul. Piasta 6/12, 62-025 Kostrzyn Wlkp., działającego w imieniu i na rzecz P4 Spółka z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr KON3027 wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, w miejscowości Kawnice, na działce nr 401/2 Obręb Kawnice, gmina Golina.

Inwestycja ta, jest inwestycją celu publicznego i stanowi realizację celów o których mowa w art.6 ust. 1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.).

Wnioskowana inwestycja, nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 1839 ze zmianami).

Przepis § 2 ust. l pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko stanowi, że: ,,Do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się (. .. ) instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, z wyłączeniem radiolinii, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300.000 Mlh, w których równoważna moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi:

a) nie mniej niż 2.000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 100 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,

b) nie mniej niż 5.000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 150 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,

c) nie mniej niż 10.000 W, a miejsca dostępne dla ludności :znajdują się w odległości nie większej niż 200 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,

d) nie mniej niż 20.000 W"

- przy czym równoważną moc promieniowaną izotropowo wyznacza się dla pojedynczej anteny także w przypadku, gdy na terenie tego samego zakładu lub obiektu znajduje się realizowana lub zrealizowana inna instalacja radiokomunikacyjna, radionawigacyjna lub radiolokacyjna.

Przepis § 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko stanowi, że: "Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się (..) instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 7, z wyłączeniem radiolinii, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300.000 MHz, w których równoważna moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi nie mniej niż:

a) 15 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują. się w odległości nie większej niż 5 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,

b) 100 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 20 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,

c) 500 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 40 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,

d) 1.000 W; a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 70 m od środka elektrycznego, wasi głównej wiązki promieniowania tej anteny,

e) 2.000 W; a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 150 m i nie mniejszej niż 100 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,

f) 5.000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 200 m i nie mniejszej niż 150 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,

g) 10.000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 300 m i nie mniejszej niż 200 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny".

- przy czym równoważną moc promieniowaną izotropowo wyznacza się dla pojedynczej anteny także w przypadku. gdy na terenie tego samego zakładu lub obiektu znajduje się realizowana lub zrealizowana inna instalacja radiokomunikacyjną, radionawigacyjna lub radiolokacyjna.

W § 2 i § 3 powołanego rozporządzenia wymieniono w sposób wyczerpujący przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Z analizy § 2 ust. 1 pkt 7 tego rozporządzenia (przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko) i § 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia (przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko) wynika, że aby uznać jakiekolwiek przedsięwzięcie stanowiące instalacje radiokomunikacyjne. radionawigacyjne i radiolokacyjne. z wyłączeniem radiolinii. emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0.03 MHz do 300,000 MHz, za przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. albo za . przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. należy bezsprzecznie stwierdzić. Ze w osi głównej wiązki promieniowania danej anteny. która to odległość ma być liczona od środka elektrycznego anteny. występują miejsca dostępne dla ludności.

W przywołanych wyżej przepisach § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymieniono w sposób wyczerpujący przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Przepisy te jako wartość służącą kwalifikacji wskazują jedynie równoważną moc promieniowaną izotropowo dla konkretnej anteny, nie odnosząc się do kształtowanego w jej otoczeniu natężenia pola elektromagnetycznego. Odległość miejsc dostępnych dla ludności od środka elektrycznego anteny, czyli od miejsca będącego środkiem układu współrzędnych, względem którego wyznaczono charakterystykę promieniowania anteny, to odcinek prostej, którą wyznacza się w osi głównej wiązki promieniowania anteny. Przy wyznaczaniu przedmiotowej odległości należy uwzględnić zarówno kierunek (azymut) głównej wiązki promieniowania anteny, jak i jej pochylenie (tilt), Tym samym kluczową kwestią przy kwalifikacji instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych jest zidentyfikowanie, czy w odległościach wskazanych przepisami rozporządzenia w linii prowadzonej w wiązce promieniowania występują miejsca dostępne dla ludzi.

Ponadto zgodnie z powołanymi powyżej przepisami rozporządzenia równoważna moc promieniowaną izotropowo wyznacza się dla pojedynczej anteny nawet w sytuacji, gdy na terenie tego samego zakładu lub obiektu znajduje się inna realizowana lub zrealizowana instalacja radiokomunikacyjna, radionawigacyjna i radiolokacyjna. Tym samym każda antenę traktuje się jako indywidualną instalacje i ż tego powodu nie dokonuje się sumowania mocy anten (superpozycji pól) zarówno z innymi antenami przedmiotowej stacji bazowej. jak i stanowiących element innych instalacji radiokomunikacyjnych. Przepis ten należy traktować jako lex specialis w stosunku do § 3 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia - inaczej nie miałby on w zakresie „przy czym równoważną moc promieniowaną izotropowo wyznacza się dla pojedynczej anteny także w przypadku, gdy na terenie tego samego zakładu lub obiektu znajduje się realizowana lub zrealizowana inna instalacja radiokomunikacyjna, radionawigacyjna ·lub radiolokacyjna" żadnej zawartości normatywnej. Jeżeli ustawodawca dopuszczałby możliwość sumowania parametrów charakteryzujących przedsięwzięcie z parametrami realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia tego samego rodzaju, to nie zawierałby jednoznacznego zapisu „przy czym równoważną moc promieniowaną izotropowo wyznacza się dla pojedynczej anteny także w przypadku, gdy na terenie tego samego zakładu lub obiektu znajduje się realizowana lub zrealizowana inna stacja radiokomunikacyjna, radionawigacyjna lub radiolokacyjna”.

 Z załączonej do akt sprawy analizy kwalifikacyjnej wynika, że dla przedstawionej przez Wnioskodawcę konfiguracji anten planowana instalacja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. a zatem nie ma obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia. Analiza ta stwierdza jednoznacznie, że miejsca dostępne dla ludności nie występują w osi głównej promieniowania anten rozsiewczych.

Niezależnie od powyższego należy podkreślić, Ze Wnioskodawca - w trakcie całego procesu inwestycyjnego, począwszy od planowania, przez projektowanie, realizację i wreszcie eksploatację stacji bazowych telefonii komórkowej - zachowuje wszelkie wymagane prawem standardy, i czyni to na najwyższym poziomie. Realizacja wszelkich inwestycji następuje na podstawie odpowiednich decyzji administracyjnych, które zapewniają ich zgodność z prawem. Montowane w stacjach bazowych sieci PLAY urządzenia i instalacje posiadają wszelkie określone prawem certyfikaty i decyzje o ich dopuszczeniu do eksploatacji. Infrastruktura telekomunikacyjna montowana jest w sposób. zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym również przepisami w zakresie emisji pola elektromagnetycznego i jego oddziaływaniem na środowisko.

Inwestycja jest realizowana na terenie objętym formą ochrony przyrody - Dyrektywa Ptasia PLB300002 Dolina Środkowej Warty, Dyrektywa Siedliskowa PLH300009 Ostoja Nadwarciańska.

Po rozważeniu, biorąc pod uwagę dotychczasowy stan zagospodarowania działki oraz rodzaj wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego, na podstawie art. 96, ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zmianami), stwierdza się, że brak jest przesłanek, by w/w przedsięwzięcie mogło potencjalnie oddziaływać na obszar Natura 2000 i w związku z powyższym nie wymaga przeprowadzenia procedury oddziaływania na obszar Natura 2000.

Wnioskowana inwestycja będzie realizowana na gruntach rolnych klasy RVI, RV, Br-RVI i  nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolne.

Inwestycja jest realizowana na terenie:

-         nie wymagającym uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;

-         nie objętym ochroną konserwatorską;

-         nie zlokalizowanym w granicach terenu górniczego;

-         nie zlokalizowanym na obszarze udokumentowanych złóż kopalin;

-         nie zlokalizowanym w granicach głównego zbiornika wód podziemnych;

-         nie zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych;

-         nie zlokalizowanym w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią;

-         objętym formą ochrony przyrody.

Decyzja została uzgodniona przez:

-        Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kole, ul. Prusa 3, 62-600 Koło, Postanowieniem Nr z dnia

-        Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. H. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, Postanowieniem Nr z dnia

-        Starostwo Powiatowe w Koninie, Wydział Nieruchomości i Ochrony Gruntów, Al. 1 Maja 9 62-510 Konin, Postanowieniem Nr z dnia

-        Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, Wydział Lotniskowy, ul. Żwirki i Wigury 1C,      00-912 Warszawa, Postanowieniem nr   z dnia

W związku z powyższym, należało orzec jak w sentencji.

         Projekt decyzji sporządził mgr inż. arch. Marian Lis członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów wpisany pod numerem WP-0116.

 

POUCZENIE

 Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Burmistrza Goliny, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 z zaznaczonym terenem inwestycji.

Otrzymują:

 1. Strony postępowania administracyjnego
 2. a/a

Załączniki do pobrania.


GPiB.6733.3.2020                                                                                                  Golina, dnia 08.05.2020 r.

 

 wg rozdzielnika                                                                                                                                                    

                                                                                  

Na podstawie art. 53, ust. 4 i art. 60, ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu  przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 293 ze zm.)w oparciu o art. 106 ust.1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 256 ze zm.)w związku ze zmianą wniosku dotyczącą zmiany przebiegu trasy dostępu do drogi publicznej przez teren działki nr 401/2, obręb Kawnice oraz zmianami zapisów w projekcie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr KON3027 wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, w miejscowości Kawnice, na działce nr 401/2 obręb Kawnice, gmina Golina, proszę o ponowne uzgodnienie projektu decyzji dla ww. inwestycji.

 

Inwestor:

P4 Spółka z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

 

Pełnomocnik:

Szymon Siwiński KLM System Firma Usługowo-Handlowa, ul. Piasta 6/12, 62-025 Kostrzyn Wlkp.

 

W załączeniu przekazuję projekt decyzji wraz z załącznikiem graficznym .

 

Otrzymują:

 1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kole, ul. Prusa 3, 62-600 Koło 
 2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. H. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
 3. Starostwo Powiatowe w Koninie, Wydział Nieruchomości i Ochrony Gruntów, Al. 1 Maja 9 62-510 Konin
 4. Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, Wydział Lotniskowy, ul. Żwirki i Wigury 1C, 00-912 Warszawa
 1. a/a

 

Do wiadomości:

 1. Strony postępowania administracyjnego