Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zp.271.12.2019


Golina

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

 

Ogłoszenia o zamówieniu

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 613505-N-2019
Data: 23/10/2019

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Golina, Krajowy numer identyfikacyjny 31101905900000, ul. ul. Nowa  1, 62-590  Golina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2418095 w. 50, 51, e-mail: inwestycje@golina.pl, faks 63 241 80 95 wew. 232.
Adres strony internetowej (url): www.golina.pl

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: III.1.3)


W ogłoszeniu jest:

5.3.2.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy skierują do realizacji zamówienia po jednej osobie posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającej doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy na przynajmniej jednej budowie dla powyższego zakresu uprawnień.
W ogłoszeniu powinno być:

5.3.2.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy skierują do realizacji zamówienia po jednej osobie posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, uprawnienia do kierowania pracami konserwatorsko-restauratorskimi przy zieleni parkowej posiadająca kwalifikacje o których mowa w art. 37 b ust. 1. Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy skierują do realizacji zamówienia osoby posiadające doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy na przynajmniej jednej budowie dla powyższego zakresu uprawnień.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: IV.6.2.
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: data 2019-11-07, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: data 2019-11-13, godzina 10:00

 

Zmiany w treści SIWZ