Informacja z art. 86 ust. 5 ustawy pzp_Zp.271.11.2018

Golina, 22.08.2018r.

INFORMACJA

 Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp zamawiający informuje, że 22.08.2018r., o godz. 10:15, odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: Transport i ułożenie destruktu asfaltowego na terenie gminy Golina Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 73 308,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta osiem złotych 00/100)
Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie:
Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy / Kryteria oceny ofert: Cena (zł brutto) / Okres gwarancji (l. m-cy)
1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo -Usługowe "METAL"  Błażej Nowakowski Ul. Konińska 16, 62-563 Licheń / 156 456,00 / 12
Termin wykonania zamówienia: 15.09.2018r.
Warunki płatności: zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ oraz załącznikami do SIWZ.

Informacja:
Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Informacja - do pobrania