Sobota, 09 grudzień. Imieniny Wiesławy i Leokadii.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Inicjatywa JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises – Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) jest nową formą pomocy oferowaną mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Zakłada ona odejście od tradycyjnych dotacji, na rzecz zwrotnej pomocy finansowej w formie kredytów, pożyczek i poręczeń. Jeremie2 ma na celu pomoc przede wszystkim tym przedsiębiorstwom, których instytucje finansowe nie są w stanie finansować lub wymagają od nich spełnienia dodatkowych, często zaporowych warunków. Misją inicjatywy Jeremie2 jest dostarczanie kapitału na inwestycje tym podmiotom, które z wielu przyczyn nie mają dostępu do bankowych linii kredytowych, tym, które rozpoczynają działalność lub nie posiadają historii kredytowej.

Projekt Jeremie2 to kontynuacja Inicjatywy JEREMIE, wdrażanej w okresie 2007-2013.

Informacje o Agencji Rozwoju S.A. w Koninie (ARR S.A. w Koninie)

ARR S.A. w Koninie jest jednym z pośredników finansowych, realizujących projekty w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na terenie województwa wielkopolskiego.

Skuteczny wymiar pomocy i finansowania firm to m.in. udzielenie blisko kilkuset pożyczek na łączną kwotę ponad 36 mln zł.

O pożyczce Jeremie2

Fundusz Pożyczkowy Jeremie2 utworzony został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.5.1 „Instrumenty finansowe podnoszące konkurencyjność MŚP” oraz ze środków FRW. Uruchomiony przez Bank Gospodarstwa Krajowego projekt niskooprocentowanych pożyczek: „Mała pożyczka inwestycyjna” ma wzmocnić konkurencyjność firm na lokalnym rynku oraz zdolności rozwoju do rozszerzenia działalności o nowe produkty i usługi. Pożyczki udzielane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe lub gdy nie jest to możliwe na warunkach rynkowych. Program skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) rozpoczynających lub prowadzących własną działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego. Celem Funduszu Pożyczkowego Jeremie2 jest wzmocnienie aktywności inwestycyjnej istniejących podmiotów gospodarczych Wielkopolski, poprzez wzmocnienie ich pozycji i zwiększenie ich konkurencyjności oraz stymulowanie zakładania i rozwijania działalności gospodarczej oraz wdrażania przez MŚP projektów inwestycyjnych prowadzących do zwiększenia innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP.

Kto może otrzymać wsparcie?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego, a także przedsiębiorstwa w fazie start-up, czy osoby rozpoczynające działalności gospodarczą.

Co oferujemy naszym klientom?

·         pożyczki do 500.000 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw,

·         pożyczki od 100.000,01 zł do 500.000 zł dla średnich przedsiębiorstw,

·         stałe oprocentowanie pożyczki w całym okresie spłaty wynoszące od 1,87% w skali roku,

·         brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki,

·         okres spłaty do 7 lat,

·         okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 6 miesięcy,

·         nieodpłatna pomoc w wypełnianiu wniosku pożyczkowego,

·         minimum formalności,

·         krótki czas rozpatrzenia wniosku.

Jakie może być przeznaczenie pożyczki?

·         tworzenie nowych przedsiębiorstw, dostarczanie kapitału początkowego lub kapitału na rozruch lub

·         rozszerzenie działalności lub

·         wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub

·         realizację nowych projektów lub

·         wchodzenie przez przedsiębiorstwa na nowe rynki lub

·         przechodzenie przez przedsiębiorstwa na nowe rozwiązania;

W szczególności w ramach inwestycji związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych, wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów i usług lub zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji.

O pożyczkę mogą ubiegać się podmioty, które:

·         posiadają zdolność spłaty pożyczki w umownym terminie spłaty,

·         prowadzą rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami,

·         w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie wykazały znaczącej straty bilansowej
(w przypadku kontynuowania działalności gospodarczej),

·         terminowo regulują płatności podatkowe wobec Skarbu Państwa oraz zobowiązania wobec ZUS,

·         mają odpowiednie warunki oraz możliwości techniczno-organizacyjne do zarządzania proponowanym przedsięwzięciem,

·         zostali pozytywnie zweryfikowani w bazach informacji gospodarczych.

Zabezpieczenie spłaty

Weksel własny in blanco obligatoryjnie oraz dodatkowo jedna z poniższych form prawnego zabezpieczenia:

·         poręczenie wg prawa cywilnego,

·         hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia (min. 110% wartości pożyczki),

·         sądowy zastaw rejestrowy na środkach transportu drogowego, maszynach i urządzeniach (min. 130% wartości pożyczki),

·         poręczenie innej instytucji finansowej,

·         gwarancje bankowe,

·         blokada środków na rachunku bankowym,

·         inne przewidziane przepisami prawa.

Rodzaje zabezpieczeń można łączyć.

Ostateczna forma zabezpieczenia uzależniona jest od akceptacji ARR S.A. w Koninie.

Wsparcie w ramach programu stanowi pomoc de minimis.


 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin

Tel: 63 245-30-95