Piątek, 21 czerwiec. Imieniny Alicji i Alojzego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

BURMISTRZ GOLINY

 

 

OGŁOSZENIE

 

o przystąpieniu  do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w gminie Golina wraz z prognozami  oddziaływania  na  środowisko.

 

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), art. 39  ust. 11, art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 r., poz. 353  ze zm. ), Burmistrz Goliny zawiadamia o :

1.  podjęciu przez Radę Miejską w Golinie

 a ) Uchwały Nr  XXV/122/2016, z dnia  30.09.2016 r. , w sprawie  zmiany uchwały Rady

      Miejskiej w Golinie Nr XXIV/119/2008, z dn. 04.09.2008 r., w sprawie miejscowego

      planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golina, dla obszarów w mieście Golina

      oraz  w miejscowościach: Myślibórz i Spławie,

b )  Uchwały Nr  XXV/123/2016, z dnia  30. 09. 2016 r. , w sprawie  zmiany uchwały Rady

      Miejskiej w Golinie Nr XXIV/120/2008, z dn. 04.09.2008 r., w sprawie miejscowego

      planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golina, dla obszarów w mieście Golina

      oraz  w miejscowościach : Węglew, Kawnice i Myślibórz,

c ) Uchwały Nr XXXI/157/2017, z dnia 23 . 02. 2017 r., w sprawie zmiany miejscowego

     planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golina dla obszarów w miejscowościach :

     Kraśnica, Sługocinek, Przyjma, Spławie, Myślibórz i w mieście Golinie, uchwalonego

    w dniu 8.02.2007 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Golinie Nr V/27/2007 oraz zmiany

     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golina dla wybranego terenu

    w obrębie miejscowości  Węglew, gm. Golina, uchwalonego w dniu 30.09.2016 r.,

    Uchwałą Rady Miejskiej w Golinie Nr XXV/118/2016.

2. przystąpieniu do sporządzenia projektów wymienionych planów miejscowych,

3. przystąpieniu do sporządzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko ustaleń

    planów miejscowych.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w opracowań w formie pisemnej lub za pomocą  środków komunikacji elektronicznej (e-mail: golina@golina.pl), bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, do Burmistrza Goliny, ul. Nowa 1,62-590 Golina, w terminie do  20 maja 2017 r.

Wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

            Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

            Organem właściwym do rozpatrywania wniosków jest Burmistrz Goliny.

 

                                                                                                                Burmistrz Goliny   

                                                                                                        /-/   Mirosław Durczyński