Czwartek, 05 październik. Imieniny Apolinarego i Placyda.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Konsultacje społeczne projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty (od 8.03.2017 r. do 8.09.2017 r.)

 

Informujemy o trwających w terminie od 8.03.2017 r. do 8.09.2017 r. konsultacjach społecznych projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty, opracowanego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Plan zgodnie z art. 88r ust. 3 i 4 ustawy Prawo wodne zawiera:

-       analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych,

-       propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych,

-       propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji,

-       katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy.

Projekt Planu jest efektem szczegółowych analiz wskaźnikowych suszy hydrologicznej, meteorologicznej, glebowej oraz hydrogeologicznej. Ponadto kompleksowa analiza problemów
i potrzeb oraz wynikająca z niej diagnoza w zakresie obszarów i sektorów zagrożonych skutkami suszy oraz deficytem wody umożliwiła opracowanie Programu działań służącemu ograniczaniu skutków suszy. Program został opracowany w podziale administracyjnym - dla każdej z zagrożonych gmin. Zawiera on działania dla poszczególnych gmin i zagrożonych sektorów obejmujące działania techniczne, jak również nietechniczne odnoszące się do instrumentów prawnych, finansowych, organizacyjnych i innych. 

Z dokumentem można zapoznać się:

-       w Biurze Podawczym siedziby RZGW w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań w poniedziałki w godz. od 9:00 do 17:00, od wtorku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00;

-       w sekretariatach: Zarządu Zlewni Górnej Warty z siedzibą w Skęczniewie – Skęczniew 57,
62-730 Dobra; Zarządu Zlewni Noteci z siedzibą w Bydgoszczy – ul. Marcinkowskiego 1,
85-056 Bydgoszcz; Zarządu Zlewni Środkowej i Dolnej Warty z siedzibą w Poznaniu –
ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań w godzinach od 8:00 do 15:00,

a także w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.poznan.rzgw.gov.pl w zakładce Planowanie
w gospodarowaniu wodami – Plan przeciwdziałania skutkom suszy.

Uwagi i wnioski mogą być składane w okresie prowadzonych konsultacji społecznych, w terminie od 8.03.2017 r. do 8.09.2017 r. pisemnie na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań, ustnie do protokołu sporządzanego w miejscu wyłożenia dokumentacji sprawy lub na adres email: konsultacje@poznan.rzgw.gov.pl.

Formularz składania uwag i wniosków został zamieszczony w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.poznan.rzgw.gov.pl w zakładce Planowanie w gospodarowaniu wodami – Plan przeciwdziałania skutkom suszy.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W myśl art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po dniu 8.09.2017 r. nie będą rozpatrywane.

Jednocześnie informujemy, że w czerwcu oraz wrześniu 2017 r., zorganizowane zostaną konferencje informacyjno–konsultacyjne dotyczące projektu konsultowanego dokumentu. Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramów, terminów oraz miejsc spotkań zostaną zamieszczone na stronie internetowej RZGW w Poznaniu w terminie późniejszym.

 

Opublikowane rozporządzenie Dyrektora RZGW w Poznaniu w sprawie wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego (OSN)

 

Informujemy, że w dniu 28 lutego 2017 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu wydał rozporządzenie w sprawie określenia w regionie wodnym Warty wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć. Rozporządzenie zostało opublikowane w następujących dziennikach urzędowych województw i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia:

1.       Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego 2017.938. Data publikacji: 2.03.2017 r.

2.       Dz. Urz. Woj. Lubuskiego 2017.471. Data publikacji: 28.02.2017 r.

3.       Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2017.1077. Data publikacji: 1.03.2017 r.

4.       Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2017.609.  Data publikacji: 1.03.2017 r.

5.       Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 2017.904. Data publikacji: 9.03.2017 r.

6.       Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2017.1284. Data publikacji: 1.03.2017 r.

7.       Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 2017.1638. Data publikacji: 28.02.2017 r.

8.       Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 2017.918. Data publikacji: 2.03.2017 r.

 

Jednocześnie tracą moc rozporządzenia w sprawie wód wrażliwych i OSN w regionie wodnym Warty w granicach województwa wielkopolskiego z dnia 12 lipca 2012 r. oraz z dnia 11 maja 2015 r. Zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia dotychczasowe przepisy określające wody wrażliwe oraz OSN na terenie regionu wodnego Warty w granicach województwa kujawsko-pomorskiego (wprowadzone rozporządzeniem Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 30 lipca 2012 r.) zachowują moc do czasu zakończenia programu działań wprowadzonego rozporządzeniem Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2013 r., tj. do dnia 21 maja 2017 r.

OSN wyznaczone rozporządzeniem z dnia 28 lutego 2017 r. nie posiadają jeszcze przypisanych do nich programów działań mających na celu ograniczenie odpływu z tych obszarów związków azotu ze źródeł rolniczych. Prace mające na celu przygotowanie tych programów w wersji jednolitej w skali kraju są w toku.

 

Dodatkowo informujemy, że OSN brane są pod uwagę w ramach składanych do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Działanie 10 Działanie rolno-środowiskowe-klimatyczne/Pakiet 2 Ochrona gleb i wód). Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie internetowej: www.arimr.gov.pl.

 

Opracowanie:
Wydział ds. Konsultacji Społecznych

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu