Piątek, 21 czerwiec. Imieniny Alicji i Alojzego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Harmonogram rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę  Golina na rok szkolny 2017/2018

 

Od 19 kwietnia 2017 r. rozpocznie się rekrutacja do klas I publicznych szkół  podstawowych prowadzonych przez gminę Golina na rok szkolny 2017/2018. Rekrutacja zakończy się do 8 maja 2017 r.

W myśl art. 133 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) do szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie. Zgodnie z art. 133 ust. 2 ustawy kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 

Kandydaci do szkół podstawowych przyjmowani są na podstawie:

 

-        ZGŁOSZENIA - do szkoły, w obwodzie której kandydat mieszka, przyjęty jest on z urzędu (dostarczenie zgłoszenia do szkoły jest równoznaczne z przyjęciem dziecka).

-        WNIOSKU - do szkoły spoza obwodu kandydaci mogą być przyjęci, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia kryteria.

 

Szczegółowy harmonogram rekrutacji przedstawia się następująco:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 19.04.2017 r.

do 08.05.2017 r.

od 01.06.2017 r.

do 14.06.2017 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

od 09.05.2017 r.

do 12.05.2017 r.

od 15.06.2017 r.

do 21.06.2017 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

15.05.2017 r.

23.06.2017 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 16.05.2017 r.

do 22.05.2017 r.

od 26.06.2017 r.

do 29.06.2017 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29.05.2017 r.

30.06.2017 r.

 

Więcej informacji:

Uchwała nr XXXII/167/2017 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Golina (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2017 r., poz. 2645)

Zarządzenie Nr 17/2017 Burmistrza Goliny z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Golina w roku szkolnym 2017/2018

 

 

Do pobrania: 

1. UCHWAŁA NR XXXIII/168/2017 RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Golina 

2. Zarządzenie Nr 17/2017  Burmistrza Goliny z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Golina w roku szkolnym 2017/2018