środa, 07 czerwiec. Imieniny Roberta i Wiesława.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

1 APLIKUJ O STYPENDIUM NA I ROK STUDIÓW!

 

Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie" zaprasza ambitnych i zdolnych maturzystów z obszaru działania tj. gmin: Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto i Tuliszków, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować do udziału w Programie Stypendiów Pomostowych.  W roku akademickim 2016/2017 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 5000 zł, które będą wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł (od października do lipca).

Do ubiegania się o stypendium na I rok studiów uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponad gimnazjalną w 2016 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1)    są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,

2)    posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XV edycji Programu, czyli Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie",

3)     mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,

4)     pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w  przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1295 zł  lub 1480 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (dochód netto wyliczony z czerwca 2016 r.),

5)     osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu,

W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów na egzaminie maturalnym. W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo mają osoby o najniższych dochodach w rodzinie.

 Stypendium pomostowe, przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.

Aby uzyskać rekomendację uczniowie spełniający wymagane regulaminem warunki muszą  zgłosić bezpośrednio do Organizacji Lokalnej tj. Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie" swoje kandydatury.  

Kandydat do stypendium spełniający warunki, posiadający rekomendację , wypełnia wniosek on-line na stronie http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/wniosek-on-line/ .

Aplikacja internetowa jest aktywna od 1 lipca 2016 do 17 sierpnia 2016 do godziny 16-ej. Po zakończeniu wypełniania wniosku w systemie, wniosek i listę załączników należy wydrukować, podpisać i złożyć w siedzibie Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie", w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2016 roku.

Bardzo ważne jest aby  składając wniosek kandydat miał rekomendację organizacji pozarządowej. We wniosku jest rubryka (wymagana - bez jej wypełnienia nie będzie możliwe zamknięcie wniosku), w której kandydat umieszcza nazwę organizacji od której otrzymał rekomendację.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie", ul. Główna 3 w Starym Mieście lub pod nr tel. 665 550 131.

Niezbędne dokumenty dostępne na stronie http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/ .