Piątek, 08 grudzień. Imieniny Marii i Wirgiliusza.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Gospodarka odpadami

System zagospodarowania odpadów

                Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania. Od stycznia 2012 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach zmieniająca od podstaw system zagospodarowania odpadów i nakładająca na gminę obowiązek przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie zagospodarowania odpadów. Od 2013 roku mieszkańcy korzystają z prostego sytemu, który ma zapewnić większy porządek, lepszą segregację, mniejsze zaśmiecenie środowiska.

                W ramach przyjętych rozwiązań mieszkańcy płacą jedną stawkę za wywóz odpadów ustaloną w drodze uchwały wnosząc tę opłatę do gminy. Gmina ma obowiązek zapewnić dobrze zorganizowaną selektywną zbiórkę odpadów oraz punkty odbioru odpadów problemowych, a powstające odpady są przekazywane do instalacji regionalnych, które zapewniają ich odpowiednie zagospodarowanie. Mieszkańcy nie muszą poszukiwać najatrakcyjniejszej oferty wywozu odpadów, ponieważ jest to obowiązek Gminy, która ma podpisaną umowę z wyłonioną w ramach przetargu firmą.

Za właściwe zagospodarowanie odpadów komunalnych odpowiedzialna jest gmina.

 • Gmina jest zobowiązana do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 • Gmina ustanowiła selektywne zbieranie odpadów (papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji).
 • Gmina sprawuje nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
 • Gmina prowadzi działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym udostępni na stronie internetowej urzędu gminy informacje w tym zakresie.

 

Obowiązkiem właściciela nieruchomości, na której zamieszkają mieszkańcy jest  uczestnictwo w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowanym przez gminę.

 • Właściciele nieruchomości obowiązani są ponosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • W zamian za opłatę przedsiębiorca wybrany w drodze przetargu, opróżni pojemnik na odpady, a jego zawartość wywiezie i podda dalszemu zagospodarowaniu.
 • W celu naliczenia opłaty właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć do gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Deklaracja zawierać będzie sposób obliczenia opłaty.
 • W przypadku niezłożenia deklaracji gmina w drodze decyzji samodzielnie określi opłatę jaką powinien ponosić właściciel nieruchomości.
 • Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do posiadania odpowiedniej ilości pojemników na odpady i utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym.
 • Właściciel nieruchomości będzie musiał przestrzegać zasad zbierania odpadów, w tym ich selektywnej zbiórki, zgodnie z gminnym regulaminem.
 • Nowy system obejmuje wszystkich mieszkańców, dzięki temu zwiększył się odbiór odpadów trafiających do instalacji odzysku. W sytuacji, kiedy dana nieruchomość obejmuje budynki wielolokalowe obowiązki właściciela przejmie zarząd nieruchomością wspólną.
 • Efektem nowego systemu jest sytuacja, że na obszarze gminy wszyscy właściciele nieruchomości są obsługiwani przez jedną firmę wywozową. Wszelkie sprawy z odbierającym odpady załatwiać będzie gmina.
 • Każdy mieszkaniec gminy może nieodpłatnie oddać zebrane odpady do specjalnie zorganizowanych punktów selektywnego zbierania odpadów.
 • Mieszkaniec, który nie jest właścicielem nieruchomości, wszelkie sprawy związane z odpadami załatwiał będzie z właścicielem (zarządcą nieruchomości).

 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminacvh