Piątek, 08 grudzień. Imieniny Marii i Wirgiliusza.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

OGŁOSZENIE
O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

 


Zgodnie  art. 5 ust. 2  pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Goliny zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy do konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.


I. Przedmiot konsultacji:

Program współpracy Gminy Golina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok -projekt.


II. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

rozpoczęcia - 29.10.2015 r.

zakończenia - 13.11.2015 r.

 

 III. Uczestnicy:

a) Organizacje pozarządowe

b) Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z póź. zm.), których określony w statucie obszar działania obejmuje teren Gminy Golina.


IV. Jednostka właściwa do przeprowadzenia konsultacji:
Urząd Miejski w Golinie
ul. Nowa 1
62-590 Golina


V. Sposób wnoszenia uwag i opinii:

a) Uwagi i opinie dotyczące „projektu programu" należy zgłaszać na piśmie drogą pocztową lub elektroniczną, na adres: golina@golina.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Urząd Miejski w Golinie ul. Nowa 1, 62-590 Golina  albo bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Miejskiego.

b) Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:

- odniesienie do zapisów konsultowanego projektu wraz z propozycją zmian i ich uzasadnienie,

- pełną nazwę organizacji pozarządowej lub innego uprawnionego podmiotu, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji.    Burmistrz Goliny

Mirosław Durczyński