Poniedziałek, 26 luty. Imieniny Mirosława i Aleksandra.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

1                                               2

Ogłoszenie o naborze

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego pod tytułem „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (I)".

I.      Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, ul. Zakładowa 4, w pokoju 100 (I piętro), w terminie od 21 kwietnia do 29 maja 2015 roku, w godzinach od 800 do 1400.

 II.    W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby z ustalonym II profilem pomocy (w uzasadnionych przypadkach z I profilem pomocy):

 1)    osoby młode do 25 roku życia z kategorii NEET, tj. osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

-        nie pracuje (tj. jest bezrobotna),

-        nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),

-        nie szkoli się (tj. nie uczestniczy oraz nie uczestniczyła w ostatnich czterech tygodniach w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy finansowanych ze środków publicznych).

-        jest osobą bezrobotną:

*        zarejestrowaną w pup w 2015 roku, której oferta wsparcia w ramach projektu zostanie zapewniona w ciągu czterech miesięcy od dnia rejestracji w urzędzie lub

*        zarejestrowaną w pup w okresie od 27 maja do 31 grudnia 2014 roku, która nie otrzymała odpowiedniej oferty (pracy, stażu, przygotowania zawodowego, szkolenia) w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji.

 2)    osoby w wieku od 25 do 30 roku życia z kategorii NEET, tj. osoba, która spełnia łącznie następujące warunki

-        nie pracuje (tj. jest bezrobotna),

-        nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),

-        nie szkoli się (tj. nie uczestniczy oraz nie uczestniczyła w ostatnich czterech tygodniach w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy finansowanych ze środków publicznych).

III.   Spośród ww. priorytetowo traktowane będą:

1)    osoby bezrobotne w wieku 18-25 lat, którym oferta wsparcia zostanie zapewniona  w ciągu czterech miesięcy od dnia rejestracji w urzędzie,

2)    osoby długotrwale bezrobotne, tj.:

-        osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy - w przypadku osób w wieku poniżej 25 lat,

-        osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy - w przypadku osób w wieku 25 lat i więcej,

3)    osoby bezrobotne niepełnosprawne.

 IV.  Każda osoba bezrobotna ubiegająca się o przyznanie jednorazowo środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej oceniana będzie według następującej skali punktowej:

-        osoba bezrobotna w wieku 18-25 lat, której oferta wsparcia zostanie zapewniona w ciągu czterech miesięcy od dnia rejestracji w urzędzie - 5 punktów,

-        osoba długotrwale bezrobotna - 5 punktów,

-        osoba bezrobotna niepełnosprawna - 5 punktów.

Ww. ocena punktowa dokonywana będzie na podstawie informacji o osobie bezrobotnej będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie na dzień składania Wniosku przez osobę zainteresowaną podjęciem działalności gospodarczej.

 V.    Miejsce prowadzenia nowo powstałej działalności stażu musi być zlokalizowane na terenie Powiatu Konińskiego lub Miasta Konina.

 VI.  Informacje merytoryczne dotyczące jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej  pokój 100, tel.: 63 247 78 40

 VII. Ważne informacje dotyczące naboru:

1.    Wnioski należy składać na obowiązującym druku „Wniosku o przyznanie środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej" dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Druk wniosku jest zamieszczony na stronie www.pup.konin.pl

2.    W razie nie otrzymania dofinansowania lub otrzymania dofinansowania w mniejszej kwocie niż planowana na realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (I)" Powiatowy Urząd Pracy w Koninie zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego naboru, jak również do rezygnacji z zawarcia umów w sprawie przyznania osobie bezrobotnej jednorazowo środków  na podjęcie działalności gospodarczej.

3.    W przypadku zmiany zasad realizacji przez Instytucję Pośredniczącą Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Koninie zastrzega sobie prawo  do dokonania zmian w niniejszym naborze.