Sobota, 03 czerwiec. Imieniny Leszka i Kłotyldy.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

 

BUDOWA SIECI GAZOWEJ W GMINIE GOLINA

Informujemy, że spółka Avrio Media zakończyła wstępny etap  realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci gazowej na terenie miasta i gminy Golina”, polegający na ustaleniu przebiegu trasy gazociągu od stacji Konin – Kraśnica przez Węglew, Kawnice, Golinę i Barbarkę oraz pozyskaniu zgód właścicieli na przejście z siecią gazową.

Firma Avrio Media Sp. o.o. wystąpiła o przyznanie dotacji z programu Infrastruktura i Środowisko na inwestycję pn. „Budowa sieci gazowej w gminie Golina” na lata 2011 – 2015.  Pozyskanie funduszy unijnych zagwarantuje przyspieszenie prac zmierzających do gazyfikacji gminy. Bieżący stan przygotowań będzie można znaleźć na stronie internetowej Spółki www.avriomedia.pl oraz na tablicach informacyjnych, które wkrótce pojawią się na terenie gminy.

 

2
 


Mieszkańców gminy zainteresowanych przyłączeniem do sieci gazowej firmy Avrio Media Sp. z o.o. zachęcamy do wypełnienia wniosku o wydanie warunków przyłączenia. Wniosek można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy (ul. Nowa 1, Golina), a  także ze strony internetowej www.avriomedia.pl. Na etapie wypełniania wniosków jak i na każdym kolejnym etapie inwestycji pracownicy Spółki służyć będą pomocą i doradztwem.

 

 

Przyłączenie do sieci gazowej – KROK PO KROKU1.    Złożenie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci

Na tym etapie działań mieszkańcy zainteresowanie przyłączeniem do sieci gazowej powinni odesłać na adres Spółki (62-025 Kostrzyn, ul. Wrzesińska 1B) wypełniony i podpisany wniosek.
Najważniejsze informacje, które Spółka potrzebuje na tym etapie:
- numer działki, na której ma zostać wykonane przyłącze,
- numer księgi wieczystej działki,
- ilość i moc planowanych do zainstalowania urządzeń gazowych
oraz pozostałe zawarte we wniosku.

2.    Określenie warunków przyłączenia do sieci

Mieszkańcy, którzy takie warunki otrzymają zostaną przyłączeni do sieci według harmonogramu budowy. Na wnioski od właścicieli z terenów, które nie zostały ujęte w harmonogramie wydana zostanie opinia z podanym późniejszym terminem przyłączenia do sieci lub odmową przyłączenia, jeżeli nie zostaną spełnione warunki  techniczne i ekonomiczne. Wydanie warunków przyłączenia do sieci jest bezpłatne i ważne 1 rok.

3.    Zawarcie umowy przyłączeniowej

Do podpisania umowy przyłączeniowej potrzebne będą następujące dokumenty:
- kserokopia dowodu osobistego
- wypis z rejestru gruntów
- 3 oryginały mapy do celów projektowych poświadczonych przez uprawnionego geodetę.

Po podpisaniu przez obie strony umowy przyłączeniowej firma Avrio Media Sp. z o.o. wykonuje dokumentację projektową przyłącza wraz z uzgodnieniami i zgłoszeniem budowy przyłącza. Dla Odbiorców jest to czas na zlecenie zaprojektowania i wykonania instalacji wewnętrznej.
Ważna informacja: Przyłącze gazowe, które wykonuje Spółka w ramach opłaty przyłączeniowej (informacje dotyczące kosztów przyłączenia znajdują się na stronie www.avriomedia.pl w zakładce Taryfa) to odcinek od głównej rury do granicy działki Odbiorcy. Instalacją nazywany jest odcinek od granicy działki do budynku i w budynku. Wykonanie instalacji gazowej według Prawa Budowlanego, podlega konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.

4.    Zawarcie umowy poboru paliwa gazowego (zwanej umową kompleksową)

Do zawarcia umowy kompleksowej niezbędne jest dostarczenie protokołu odbioru instalacji gazowej oraz protokół odbioru kominiarskiego urządzeń gazowych.
Na tym etapie inwestycji zostanie wystawiona dla Odbiorcy faktura za wykonanie przyłącza.

5.    Napełnienie układu paliwem gazowych

Montaż układu pomiarowego i napełnienie instalacji paliwem następuje po podpisaniu umowy kompleksowej.


Mamy nadzieję, że budowa sieci gazowej przyczyni się do szybkiego rozwoju gminy i będzie przyciągać do niej inwestorów, co przełoży się na powiększenie rynku pracy dla mieszkańców oraz podniesienie ich standardu życia. Czego w imieniu całej Spółki Państwu życzymy.

Zarząd i Pracownicy
Avrio Media Sp. z o.o.

DO POBRANIA: ULOTKA