Piątek, 22 wrzesień. Imieniny Tomasza i Maurycego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

 

Umowa RPWP.03.01.01-30-0129/17-00
Projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 3: Energia
Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych
Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii


Celem projektu jest uruchomienie 668 szt. mikroinstalacji i fotowoltaicznych o łącznej mocy 1895,1 kWe, na terenie gmin Rychwał, Golina, Tuliszków i Wierzbinek, które produkując energię elektryczną przyczynią się do zwiększenia udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym województwa wielkopolskiego.
Realizacja inwestycji wiąże się z osiągnięciem następujących rezultatów :
• budowa nowych mikroinstalacji fotowoltaicznych,
• zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym regionu,
• produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE,
• zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - redukcja emisji CO2,
• zmniejszenie wykluczenia energetycznego mieszkańców gmin,
• poprawa sytuacji finansowej mieszkańców poprzez redukcje kosztów zakupu energii elektrycznej,
• propagowanie wykorzystania energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej i wzrost świadomości społeczeństwa na temat ochrony środowiska naturalnego.
Projekt wpisuje się w cele strategiczne Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Gmin Rychwał, Golina, Wierzbinek i Tuliszków na lata 2015-2020 oraz "Plan zrównoważonego rozwoju gospodarczego energią dla powiatu konińskiego". Realizacja projektu zapewnia pozytywny wpływ na zasady zrównoważonego rozwoju i jest zgodny z zapisami Strategii Europa 2020.
Planowane efekty rzeczowe uzyskane w wyniku realizacji projektu:
- liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 668 szt.
Planowane rezultaty realizacji projektu – bezpośredni wpływ na otoczenie:
- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 1619,59 tony ekwiwalentu CO₂/rok
- dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych- 1,90 MWe
- produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 1 982,97 MWhe/rok.

Całkowity koszt projektu : 8 852 041,98 PLN
Kwota kosztów kwalifikowalnych: 7 859 450,00 PLN
Kwota dofinansowania: 5 501 615,00 PLN