Poniedziałek, 04 marzec. Imieniny Kazimierza i Łucji.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

                                                                                     Golina, dn. 03.02.2020r.        

BURMISTRZ GOLINY

RSiD.6232.7.2020

Szanowni

Mieszkańcy Gminy Golina  

 

 

ZAWIADOMIENIE

            

Działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r., poz. 2010) i Uchwały
Nr XVIII/94/2020 Rady Miejskiej w Golinie, z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty Burmistrz Goliny zawiadamia, że od 1 kwietnia 2020 roku obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynoszą:

Ø  17,00 zł od osoby miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

 

W myśl art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie nieruchomości odpady komunalne powinny być zbierane w sposób selektywny. Brak wypełnienia tego obowiązku będzie przekładać się na zastosowanie stawki opłaty podwyższonej, która wynosi:

 

Ø  35,00 zł od osoby miesięcznie za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 

Przedstawiona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wymaga złożenia przez właścicieli nieruchomości nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

            W związku z powyższym, każdy mieszkaniec Gminy Golina zobowiązany jest uiszczać opłatę  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi zgodnie z naliczeniem, w kolejnych terminach płatności bez wezwania, o ile nie zostanie złożona nowa deklaracja zmieniająca wysokość zobowiązania.Wysokość opłaty została ustalona jako iloczyn nowej stawki opłaty
i danych podanych  w złożonej przez mieszkańca deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kwartał

Termin płatności

I-III/2020

15 marca 2020r.

IV-VI/2020

15 maja 2020r.

VII-IX/2020

15 września 2020r.

X-XII/2020

15 listopada 2020r.

 

W przypadku złożenia nowej deklaracji, opłatę należy wnosić zgodnie ze złożoną deklaracją.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

 

Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonywać:

Ø  w kasie Urzędu Miejskiego w Golinie ul. Nowa 1,

Ø  lub w Banku Spółdzielczym Oddział Golina ul. Strażacka 5, 62-590 Golina (bez dodatkowych opłat i prowizji),

Ø  lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej, na indywidualny numer rachunku, przeznaczony wyłącznie w celu wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

 Burmistrz Goliny

 

(-) Mirosław Durczyński