Poniedziałek, 15 kwiecień. Imieniny Anastazji i Bazylego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze - ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY
W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLINIE

do spraw świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie informuje, iż  w otwartym i konkurencyjnym  naborze na w/w stanowisko urzędnicze

wybrana została Pani Urszula Furmaniak

zamieszkała Rosocha

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Urszula Furmaniak spełnia wymogi formalne, posiada odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz kwalifikacje niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego. Jako technikę naboru zastosowano rozmowę kwalifikacyjną i test sprawdzający wiedzę, z których kandydatka uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

 Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Golinie 

 /-/ Danuta Kamińska 

Golina, 26.05.2021 r. 

 

Kierownik MOPS w Golinie ogłasza nabór na wolne stanowisko stanowisko urzędnicze - ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego

TREŚĆ OGŁOSZENIA

Kwestionariusz osobowy

Wzory oświadczeń

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w celach rekrutacji

 


 

Program Czyste Powietrze - wydanie zaświadczenia o dochodach

Ulotka

Wniosek o wydanie zaświadczenia do czystego powietrza

Klauzula informacyjna

 

Od 1 października 2020 roku osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie lub wojewódzkiego funduszu, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego (Dz. U. z 2020r. poz. 1565 – zmiana ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy Prawo ochrony środowiska).

W przypadku mieszkańców Gminy Golina zaświadczenia wydawane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Golinie, ul. Plac Kazimierza Wielkiego 10, 62- 590 Golina. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.:  63 2418 071.

Dochodem przypadającym na jednego członka danego gospodarstwa domowego jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.).

Gospodarstwo domowe tworzą:

1) osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo

2) osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

1) przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;

2) ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku. (tj. rok 2019).

Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z gospodarstwa rolnego stosuje się przepisy art. 5 ust. 8–9 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, przy czym ilekroć w tych przepisach mowa jest o:

1) rodzinie – rozumie się przez to gospodarstwo domowe – opisane powyżej

2) gospodarstwie rolnym – rozumie się przez to gospodarstwo rolne, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).

Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stosuje się odpowiednio przepis art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Do żądania wydania zaświadczenia należy dołączyć odpowiednio:

1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art.27, art.30b, art.30c, art.30e, i art.30F ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny,

2) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Inne dokumenty niezbędne do wydania zaświadczenia o wysokości dochodu, w tym:

1) w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne do żądania wydania zaświadczenia należy dołączyć:

2) oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2019 r. (załącznik do żądania wydania zaświadczenia)

3) umowę dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

4) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

5) w przypadku osób pobierających bądź płacących alimenty w 2019 r. do żądania wydania zaświadczenia należy dołączyć:

6) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

7) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów na rzecz osób spoza rodziny,

8) w przypadku, gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej:

- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,

- informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą.

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ JEST WOLNE OD OPŁAT.

Ogłoszenie o naborach

Ogłoszenie o naborach 

Fundacja WAKAT z siedzibą w Koninie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16 wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Golinie ogłasza nabór na podopiecznych i opiekunów dofinansowanych ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

 

Ogłoszenie_Nabór podopiecznych_Golina - do pobrania

Ogłoszenie_Nabór opiekunów - do pobrania  

 

Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie

I N F O R M A C J A

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie informuje, że – na mocy przepisów Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016r., poz. 1860) Upoważnień imiennych wydanych przez Burmistrza Goliny pracownikom MOPS do prowadzenia postępowań w sprawach o w/w. jednorazowe świadczenia, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych w imieniu organu właściwego gminy – od 1 stycznia 2017 r. realizuje jednorazowe świadczenie przysługujące matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na posiadany dochód rodziny - w wysokości 4 000 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu. Wniosek o jego wypłatę może być składany w terminie do 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po w/w terminie pozostawia się bez rozpoznania. Warunkiem koniecznym do jego przyznania jest pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną nie później, niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, poświadczone zaświadczeniem lekarskim. Analogiczne zasady obowiązują obecnie przy przyznawaniu tzw. ,,becikowego". Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu stwierdzać będzie w zaświadczeniu lekarz posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa ginekologiiperinatologii lub neonatologii. Ustawa w w/w przypadkach zakłada (analogiczne) stosowanie obowiązujących przepisów art. 7 pkt 2 i 6, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23 ust. 2–3f, ust. 4 pkt 3, ust. 6a–13, art. 23a, art. 23b, art. 24a, art. 25 ust. 3, art. 26 ust. 1, art. 27 ust. 1 i 2, art. 29–32, art. 33 ust. 1, 2, ust. 2a pkt 1 i ust. 2b  Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  o świadczeniach rodzinnych.

Ustawa określa również uprawnienia kobiet w ciąży i ich rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny. Wskazane wsparcie ma być realizowane poprzez:            
1) zapewnienie dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierającychrodziny oraz kobiety w ciąży;                        
2) zapewnienie kobietom w ciąży dostępu do diagnostyki prenatalnej;
3) zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych – na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
4) zapewnienie dostępu do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę;
5) zapewnienie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
6) zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;                                                                  
7) zapewnienie 
dostępu do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;                                                                                             
8) zapewnienie 
możliwości przeprowadzenia porodu w szpitalu III stopnia referencyjności;
9) zapewnienie innych świadczeń, w tym w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W/w poradnictwo dla kobiet posiadających dokument potwierdzający ciążę, ich rodzin lub rodziny z dzieckiem koordynowane jest przez asystenta rodziny, o którym mowa w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Koordynacja ta polega na opracowywaniu wspólnie z osobami (rodziną) katalogu możliwego do uzyskania wsparcia, jak również występowaniu przez asystenta w imieniu rodziny w celu umożliwienia tym osobom skorzystanie ze wsparcia.

Koordynacja wsparcia podejmowana jest przez asystenta rodziny na wniosek złożony do kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie MOPS w Golinie lub pod numerem telefonu 63 249 35 98

Danuta Kamińska, kierownik MOPS w Golinie

 

 

„LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim

 

„LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim

  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie wraz z 16 partnerami (12 OPS, 4 NGO) 
w okresie od 01.01.2017 -  31.12.2018  realizuje projekt 
„ LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim.

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 usługi społeczne i zdrowotne;Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych 
i zdrowotnych w tym usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług asystenckich 
i opiekuńczych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie jakoPartner Wiodący przeprowadzi następujące działania:

·         zostaną przeprowadzone zajęcia dla dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej zgodne z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi 

·         zostaną przeprowadzone zajęcia dla rodziców zastępczych podnoszące ich kompetencje rodzicielskie

·         zatrudnieni będą: Koordynator RPZ, psycholog, prawnik, logopeda, fizjoterapeuta, dietetyk, superwizor

·         przygotowanie strategii deinstytucjonalizacji dla powiatu konińskiego

Partnerzy zrealizują następujące działania:

1.      Gmina Golina – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

·         Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin 

 

2.      Gmina Grodziec – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

·         Zatrudniona zostanie opiekunka środowiskowa do pracy z osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi w godzinach popołudniowych, wieczornych i weekendowych

·         Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin 

 

3.      Gmina Kazimierz Biskupi – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

·         Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin 

·         Zostanie zatrudniony asystent rodziny

 

4.      Gmina Kleczew – Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

·         Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin 

·         Zatrudnione zostaną 2 opiekunki środowiskowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi w godzinach popołudniowych, wieczornych i weekendowych

 

5.      Gmina Kramsk – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

·         Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin 

·         Zostanie zatrudniony asystent rodziny

 

6.      Gmina Rychwał - Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

·         Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin 

·         Zatrudnione zostaną 2 opiekunki środowiskowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi w godzinach popołudniowych, wieczornych i weekendowych

 

7.      Gmina Rzgów – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

·         Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin 

·         Zostanie zatrudniony asystent rodziny

·         PowstanieŚrodowiskowe Ognisko Wychowawcze (przystosowane pomieszczenia, umeblowanie, wyposażenie, zatrudnienie kadry, zatrudnienie specjalistów do pracy z dziećmi, zakup materiałów do zajęć)

·         Zatrudnione zostaną 2 opiekunki środowiskowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi w godzinach popołudniowych, wieczornych i weekendowych

8.      Gmina Skulsk – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

·         Zatrudniona zostanie opiekunka środowiskowa do pracy z osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi w godzinach popołudniowych, wieczornych i weekendowych

·         Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin 

 

9.      Gmina Sompolno – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

·         Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin 

·         Zostanie zatrudniony asystent rodziny

·         Zatrudniona zostanie opiekunka środowiskowa do pracy z osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi w godzinach popołudniowych, wieczornych i weekendowych

 

10.  Gmina Stare Miasto – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

·         Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin 

·         Zostanie zatrudniony asystent rodziny

 

11.  Gmina Ślesin –Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

·         Zostanie zatrudniony asystent rodziny

·         Zatrudnione zostaną 2 opiekunki środowiskowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi w godzinach popołudniowych, wieczornych i weekendowych

·         Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin 

·         Powołane zostaną 3 rodziny wspierające, które pomogą rodzinom przeżywającym trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. 

·         Zatrudniony zostanie psycholog, który pomoże rodzinom wspieranym

 

12.  Gmina Wilczyn – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

·         Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin 

·         Zostanie zatrudniony asystent rodziny

 

13.  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie

·         Wprowadzenie do 5 środowiskowych ognisk wychowawczych zajęć wyrównujących braki językowe,  matematyczne, kulturalne

·         Zajęcia socjoterapeutyczne

·         warsztaty dla rodziców – trening umiejętności rodzicielskich i wychowawczych

 

14.  Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

·         Wdrażanie usług wsparcia osób niepełnosprawnych – indywidualnie poprzez: zatrudnienie asystenta w społeczności lokalnej, przeprowadzanie zajęć funkcjonalnej rehabilitacji adaptacyjnej (trener terapeuta/fizjoterapeuta), zajęcia z pedagogiem specjalnym, terapia logopedyczna, zajęcia  terapeuta – psychologiem.

·         Wdrażanie usług wsparcia osób niepełnosprawnych – grupowe poprzez: zatrudnienie 2 asystentów osobistych, asystenta grupy, przeprowadzanie zająć aktywnej rehabilitacji, rehabilitacyjno-sportowych, arteterapii, warsztaty niezależnego życia, warsztaty dla rodziców / opiekunów

 

15.  Fundacja Aktywności Lokalnej

·         Utworzenie dwóch placówek wsparcia dziennego dla młodzieży od 13 do 18 lat KARnet13+ na terenie gminy Wierzbinek i Krzymów (przystosowanie pomieszczeń, umeblowanie, wyposażenie, zatrudnienie kadry, zatrudnienie specjalistów do pracy z młodzieżą, zakup materiałów do zajęć)

 

16.  Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich

·         Utworzenie Świetlicy Środowiskowej w Kopydłowie (przystosowane pomieszczenia, umeblowanie, wyposażenie, zatrudnienie kadry, zatrudnienie specjalistów do pracy z dziećmi, zakup materiałów do zajęć)

·         Wprowadzenie do 3 świetlic środowiskowych zajęć wyrównujących braki językowe,  matematyczne, kulturalne

·         Zajęcia socjoterapeutyczne, wsparcie psychologiczne

·         warsztaty dla rodziców – trening umiejętności rodzicielskich i wychowawczych

 

Całkowita wartość projektu: 3 979 499,05

Kwota dofinansowania: 3 780 524,09

w tym – środki europejskie: 3 382 574,18

budżet państwa: 397 949,91

Wkład własny – środki jednostek samorządu terytorialnego: 198 974,96

 

 

Partnerzy realizujący projekt w ramach zachowania trwałości rezultatów gwarantuj świadczenie usług przez okres 24 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu tj. 
od 01.01.2019r. do 31.12.2020r.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Luty 2017 - pobierz

Marzec 2017 - pobierz

Kwiecień 2017 - pobierz

Maj 2017 - pobierz

Czerwiec 2017 - pobierz 

Lipiec 2017 - pobierz 

Sierpień 2017 - pobierz 

Wrzesień 2017 - pobierz

Październik 2017 - pobierz

Listopad 2017 - pobierz 

  Grudzień 2017 - pobierz

  Styczeń 2018 - pobierz 

Luty 2018 - pobierz

Marzec 2018 - pobierz

Kwiecień 2018 pobierz

 Maj 2018 - pobierz

 Czerwiec 2018 - pobierz

 Lipiec 2018 - pobierz

 Sierpień 2018 - pobierz

 Wrzesień 2018 - pobierz

 

 

 


 

 

Gmina Golina będzie realizatorem działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

INFORMACJA

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie informuje, że Gmina Golina będzie realizatorem działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017.

Dystrybucja artykułów spożywczych odbędzie się w okresie od 08.2017 do 06.2018. Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawnionej do skorzystania z pomocy, tj. 1268,00zł (netto)  dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00zł (netto)  dla osoby w rodzinie.

Wszystkie osoby potrzebujące, zainteresowane odbiorem artykułów spożywczych w ramach Programu 2017 mogą zgłaszać się do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej  w celu wydania stosownego skierowania.

Osoby niekorzystające obecnie ze świadczeń pomocy społecznej proszone są o udokumentowanie dochodu oraz powodów trudnej sytuacji rodzinnej.

Kwalifikowanie osób/rodzin do uczestnictwa w Programie odbędzie się w terminie do 21 lipca 2017.

 

 

 

Zapraszamy

Kierownik MOPS

Danuta Kamińska
 
 

Miejski Ośrodek Pomocy w Golinie informuje

Informacja dla osób zamieszkałych na terenie gminy Golina ubiegających się o przyznanie świadczenia wychowawczego (500 +), zasiłku rodzinnego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie uprzejmie informuje, że dnia 7 lipca 2017r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, która nowelizuje ustawy: o świadczeniach rodzinnych, ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Termin wejścia w życie ustawy to 1 sierpnia 2017r.

Jednocześnie przypominamy, że  1 sierpnia 2017r. to także data początku składania wniosków o świadczenie wychowawcze "500+" i świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy. Ponadto od 1 sierpnia 2017r. osoby zainteresowane będę mogły również składać wnioski o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy na kolejny okres zasiłkowy rozpoczynający się od 1 listopada 2017r.

 

WZÓR WNIOSKÓW - DO POBRANIA  

 

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

 

  

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2017

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018,  a jej celami szczegółowymi są:

a)  organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b)  racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c)  przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d)  prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 23.03.2017- 15.07.2018.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 – czerwiec 2018 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywność w Koninie [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL] na terenie województwa wielkopolskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

1.    Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

2.    Sposób kwalifikacji:

 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

 1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych lub posiłków:
 2. Paczka żywnościowa  to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej  trzech artykułów spożywczych  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo  a wchodzących  skald zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:
  1. groszek z marchewką 4 kg,
  2. fasola biała 4 kg,
  3. koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
  4. buraczki wiórki 1,05 kg,
  5. powidła śliwkowe 1,5 kg,
  6. makaron jajeczny 4,5 kg,      
  7. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
  8. ryż biały 4 kg,
  9. kasza gryczana 2 kg,
  10. herbatniki maślane 0,6 kg,
  11. mleko UHT 7 l,
  12. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
  13. gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
  14. szynka drobiowa 3 kg,
  15. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
  16. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
  17. filet z makreli w oleju 1,7 kg,
  18. cukier biały 4 kg,
  19. olej rzepakowy 4 l;   
 3. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 6. Żywność wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposób dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne rzesz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Aktualne informacje dot. Programu Rodzina 500+

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie informuje, że:

od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. 

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, można składać w dwóch formach:

1) w wersji elektronicznej przez bank, portal empatia, ePUAP, ZUS– od 1 lipca 2019r.,

2) w wersji tradycyjnej (papierowej - w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Golinie, ul. Plac Kazimierza Wielkiego 10, tel. 63 249 35 98) w godzinach :

Poniedziałek  7:30 – 15.30,

Wtorek  8:00 - 13:00,

Środa   8:00 - 13:00,

Czwartek  8:00 - 13:00,

Piątek  8:00 - 12:00.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń  z funduszu alimentacyjnego, świadczenia Dobry start w formie papierowej przyjmowane będą od 01 sierpnia 2019 r. w siedzibie ośrodka według powyższego harmonogramu.


 

Wstrzymanie dostaw artykułów spożywczych dla mieszkańców przez MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o wstrzymaniu dostaw artykułów spożywczych dla mieszkańców. Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa [KOWR] przetargu na dostarczanie żywności.

Szczegółowe informacje znajdują się w niniejszym piśmie 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z MOPS w Golinie. 


 

Program Rodzina 500+ na pierwsze dziecko

Program Rodzina 500+ na pierwsze dziecko

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie informuje, że:


Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze  przysługuje na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, można składać w dwóch formach:

1) w wersji elektronicznej przez bank, portal empatia, ePUAP, ZUS– od 1 lipca 2019r.,

2) w wersji tradycyjnej (papierowej - w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Golinie, ul. Plac Kazimierza Wielkiego 10, tel. 63 249 35 98)– od 1 sierpnia 2019 r.
w godzinach:

Poniedziałek  7:00–17.00,

Wtorek  8:00 - 13:00,

Środa   8:00 - 13:00,

Czwartek  8:00 - 13:00,

Piątek  8:00 - 12:00

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń  z funduszu alimentacyjnego, świadczenia Dobry start w formie papierowej przyjmowane będą od 01 sierpnia 2019r. w siedzibie ośrodka według powyższego harmonogramu.

 


 

INFORMACJA

 

 INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie informuje, że gmina Golina w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2020 r. będzie kontynuowała realizację projektu „LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim. Projekt był realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.  Tym samym zostanie utrzymana trwałość rezultatu projektu.

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych i zdrowotnych, w tym usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług asystenckich i opiekuńczych.

W ramach dalszego wsparcia zatrudnieni będą specjaliści m.in. psycholog, logopeda, terapeuta uzależnień. Usługi będą realizowane w środowisku zamieszkania rodziny. Wszystkie osoby zainteresowane spełniające w/w warunki zapraszamy do udziału w projekcie.

PODSUMOWANIE PODPROGRAMU „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” W 2018 ROKU

PODSUMOWANIE PODPROGRAMU „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" W 2018 ROKU - efekty

1.      Gmina Golina w imieniu której działa Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie upoważnienia Burmistrza Goliny Zarządzenie nr 47 z dnia 5 września 2017roku z siedzibą w Golinie  z terenu województwa wielkopolskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Koninie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  wrzesień 2018 - czerwiec 2019.

2.      Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane);
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający);
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju);
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy);
 • tłuszcze (olej rzepakowy);
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

2. Pomoc żywnościowa trafiła do 530 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa wielkopolskiego.

3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 • 26.02522 ton żywności;
 • 3042 paczek żywnościowych;
 • 0 posiłków;

4. W ramach Podprogramu 2018 dla 530 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:

 • Ekonomiczne - 0 spotkań dla 0 uczestników;
 • Żywieniowe - 0 spotkań dla 0 uczestników;
 • Kulinarne - 12 spotkań dla 245 uczestników;
 • Niemarnowanie żywności - 0 spotkań dla 0 uczestników.

 


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODPROGRAM 2019

INFORMACJE O PROGRAMIE DO POBRANIA

INFORMACJA O PODPROGRAMIE

Wytyczne Instytucji Zarządzającej POPŻ 2014-2020 w zakresie zasad postępowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19

 

 

 

 

Nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie informuje, że Gmina Golina będzie realizatorem działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.

Dystrybucja artykułów spożywczych odbędzie się w okresie od 08.2019 r. do 06.2020 r.  Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawnionej do skorzystania z pomocy, tj. 1402,00 zł (netto)  dla osoby samotnie gospodarującej i 1056,00 zł  (netto)  dla osoby w rodzinie.

Wszystkie osoby potrzebujące, zainteresowane odbiorem artykułów spożywczych w ramach Programu 2019 mogą zgłaszać się do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu wydania stosownego skierowania.

Osoby niekorzystające obecnie ze świadczeń pomocy społecznej proszone są o udokumentowanie dochodu oraz powodów trudnej sytuacji rodzinnej.

Kwalifikowanie osób/rodzin do uczestnictwa w Programie odbędzie się w terminie do 20 sierpnia 2019 r.

 

Zapraszamy

Kierownik MOPS

Danuta Kamińska
 

Pomoc żywnościowa

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie informuje, że Gmina Golina będzie realizatorem działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017.

Dystrybucja artykułów spożywczych odbędzie się w okresie od 08.2018 do 06.2019. Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawnionej do skorzystania z pomocy, tj. 1268,00zł (netto)  dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00zł (netto)  dla osoby w rodzinie.

Wszystkie osoby potrzebujące, zainteresowane odbiorem artykułów spożywczych w ramach Programu 2018 mogą zgłaszać się do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej  w celu wydania stosownego skierowania.

Osoby niekorzystające obecnie ze świadczeń pomocy społecznej proszone są o udokumentowanie dochodu oraz powodów trudnej sytuacji rodzinnej.

Kwalifikowanie osób/rodzin do uczestnictwa w Programie odbędzie się w terminie do 10 sierpnia 2018r.

 

 

 

Zapraszamy

Kierownik MOPS

Danuta Kamińska

 

Dobry Start 300 dla ucznia


 
 

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna
 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1)   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie, ul.  Kazimierza Wielkiego 10, 62-590 Golina, zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2)    kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: inspektor@osdidk.pl,
3)     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
· wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MOPS; 
· realizacji umów zawartych z kontrahentami;
· w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4)     podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz udzielone zgody.
5)     podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań MOPS,  w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
6)     W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
·         prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
·         prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych,
·         prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
o   dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
o   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
o   osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
o   dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
o   dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
·         prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
o   osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
o   przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
o   Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
·         prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
o   przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
o   przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 
·         prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
o   zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
o   przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
8)    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
9)  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
10) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


                                Inspektor Danych Osobowych

e-mail: inspektor@osdidk.pl

 

Informacja aktualny zestaw produktów spożywczych w Podprogramie 2017

INFORMACJA

            Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie podaje aktualny zestaw produktów spożywczych w Podprogramie 2017:

1.             groszek z marchewką 4 kg,

2.             fasola biała 4 kg,

3.             koncentrat pomidorowy 1,76 kg,

4.             buraczki wiórki 1,05 kg,

5.             powidła śliwkowe 1,5 kg,

6.             makaron jajeczny 4,5 kg,

7.             makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg,

8.             ryż biały 4 kg,

9.             kasza gryczana 2 kg,

10.           herbatniki maślane 0,6 kg,

11.           mleko UHT 7 l,

12.           ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,

13.           szynka drobiowa 3 kg,

14.           szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,

15.           pasztet wieprzowy 0,64 kg,

16.           kabanosy wieprzowe 0,36 kg,

17.           filet z makreli w oleju 1,7 kg,

18.           cukier biały 4 kg,

19.           miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg,

20.           olej rzepakowy 4 l,

21.           gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg