Dokonanie zmiany wpisu w ewidencji działaności gosp.

Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

URZĄD MIEJSKI W GOLINIE       ul. Nowa 1 
EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  tel/fax (063) 241-80-95   wew. 250
 

Postępowanie w sprawie dokonania zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 
Podstawa prawna: Art. 88d ustawy z dnia 19.11. 1999 roku. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - Wniosek DG-01
Do wglądu:
  • oryginał zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  • dowody osobiste osób ubiegających się o zmianę wpisu.
II. OPŁATY:
Nie pobiera się
 
III. ODWOŁANIE:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
IV. UWAGI
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w biurze prowadzącym sprawę.
 
Odbiór :
  • osobiście przez wnioskodawcę; ,
  • za pośrednictwem poczty.
O formie odbioru decyduje wnioskodawca.