Projekt uchwały i programu współpracy Gminy Golina z organizacjami pozarządowymi na 2021 - UNIEWAŻNIONY

Projekt uchwały wraz z projektem programu współpracy Gminy Golina  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. programu współpracy Gminy Golina  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.