KONKURS na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Golina

Działając na podstawie art. 13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r.  Nr 234 poz. 1536), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.  z 2011r. Nr 6, poz. 25) oraz art. 25 ust. 1 i ust. 5  ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)        

Burmistrz Goliny
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację w  2013 roku  zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.


 I.
Rodzaj zadania:
 Systematyczne wspieranie żywnością najuboższych mieszkańców Gminy Golina.

Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację w/w zadania w 2013 roku  - 3 000,00zł.

Podaje się do wiadomości, że suma dotacji przyznanych przez Burmistrza Goliny na realizację zadania w roku 2012 wyniosła – 8 000,00zł.

 

II. Warunki przyznawania dotacji:

1.Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wspierania tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. 

2. Warunki przyznawania dotacji i postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz 1536) i ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

3. Do udziału w konkursie ofert (oceny merytorycznej) dopuszczony zostanie oferent, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:

a) jest organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art.25 ust. 1 ustawy  o pomocy społecznej, których celem statutowym jest prowadzenie działalności pożytku publicznego na terenie gminy Golina w zakresie zadania będącego przedmiotem niniejszego konkursu,

b) przedłoży kompletną ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu. 

 

III.  Termin i warunki realizacji zadania:

1.        Zadanie będzie realizowane w 2013 roku.

2.       Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania, zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania.
3.
     Dotacji nie można wykorzystać na inne cele niż określone w zadaniu. 

 

IV.  Miejsce realizacji zadania: teren Gminy Golina. 

 

V. Termin i miejsce składania ofert:
1. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Golinie ul. Nowa 1 – sekretariat pok. nr 11  w nieprzekraczalnym terminie do dnia
14.02.2013r. do godz. 1500.

2. Oferta winna być złożona według Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowej umowy o wykonanie zadania publicznego i sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.  z 2011r. Nr 6, poz. 25)

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Koperta powinna być opisana następująco: „Oferta na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Golina”.

4. Do oferty należy ponadto dołączyć:

- ostatni aktualny wyciąg z rejestru, a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami  lub fundacjami, inny dokument stanowiący o podstawie prawnej działalności.

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2012 z całości działalności (w przypadku podmiotów działających krócej za okres działalności),

- aktualny statut organizacji bądź inny dokument określający statut prawny podmiotu,- oświadczenie o uregulowaniu należności finansowych wymaganych prawem względem ZUS oraz Urzędu Skarbowego,

- oświadczenie o nie ubieganiu się o środki finansowe z innych źródeł gminy na ten sam projekt,

- informację o tym, że oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z podwykonawców (określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania i ich referencje). 

W przypadku załączenia kserokopii wyżej wymienionych dokumentów wymagane jest potwierdzenie stron „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione z ramienia oferenta. 
5. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem środków finansowych.
 

 

VI. Tryb i kryteria oceny ofert.

1.      Rozpatrywane będą tylko oferty złożone według obowiązującego wzoru, prawidłowo wypełnione, kompletne i złożone w terminie. Rozpatrywanie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca, oferty spełniające wymogi formalne, opiniowane będą przez komisję konkursową powołaną zarządzeniem przez Burmistrza Goliny w celu przedłożenia propozycji wyboru oferty. Do udziału w pracach komisji konkursowej jako głos doradczy Przewodniczący może zaprosić osoby posiadające niezbędną wiedzę w dziedzinie objętej konkursem, o ile nie zachodzi podejrzenie o jej stronniczość lub powiązania  z podmiotami składającymi oferty.

2. Przy ocenie będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

a) merytoryczna wartość projektu i jego zbieżność z celami zadania,

b) ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot przy uwzględnieniu doświadczenia tego podmiotu w realizacji zadania, realność wykonania zadania, posiadanych zasobów ludzkich,

c) zasięg terytorialny zadania i liczba osób objętych projektem,

d) ocena kosztów kalkulacji,

e) udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania,

f) zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy.

3. Komisja konkursowa ze swojej pracy sporządza pisemny protokół i kwalifikuje złożone oferty do otrzymania dotacji, przestawiając swoje wnioski Burmistrzowi Goliny, który podejmie decyzję o wyborze oferty, przyznaniu dotacji i jej wysokości. Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

VII. Przekazanie środków finansowych:

1. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r.  Nr 234 poz. 1536.), po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionymi oferentami.

2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, dofinansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem a gminą Golina. 

 

VIII. Postanowienia końcowe

1.      Ogłoszenie o konkursie ofert oraz zawierające rozstrzygnięcie konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Golinie oraz na stronie internetowej www.golina.pl  w Biuletynie Informacji Publicznej.

2.      Dotacji nie można wykorzystywać na prowadzenie działalności gospodarczej.

3.     Burmistrz Goliny zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub zmiany zakresu  zadania.

 

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Golinie pod numerem telefonu 63 241-80-95.

 

 Do pobrania:

1. Wzór oferty

2. Wzór umowy

3. Wzór sprawozdania