KONKURS: "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"

Działając na podstawie art. 13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r.  Nr 234 poz. 1536) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.  z 2011r. Nr 6, poz. 25)

 

BURMISTRZ GOLINY

ogłasza otwarty konkurs ofert -

na realizację w 2012r. zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu gminy Golina w formie wsparcia /dotacji z budżetu/

   

I. Adresaci konkursu

1.    Uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

 

II. Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym do realizacji,
w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji, zadań publicznych obejmujących:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

 

III. Termin i warunki realizacji zadań

1.      Konkurs obejmuje zadania, które powinny być wykonane w 2012 r.

2.      Zadanie powinno być zrealizowane w zakresie i na zasadach określonych w umowie, zawartej po rozstrzygnięciu konkursu.

   

IV.  Rodzaj zadania:

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Cel zadania

Ø  rozwijanie różnych dyscyplin sportowych poprzez realizację systemu szkolenia,

Ø  propagowanie aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego,

Ø  propagowanie kultury fizycznej poprzez organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych,

Ø  stworzenie społeczeństwu Gminy Golina oraz młodzieży szkolnej odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji

Ø  upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

Ø  edukacja sportowa dzieci i młodzieży,

Ø  upowszechnianie form aktywnego wypoczynku.

 

V. Wysokość środków finansowych na zadania określone w ofercie konkursowej w roku 2012   - 70  000,00 zł.

 Podaje się do wiadomości, że suma dotacji przyznanych przez Burmistrza Goliny na realizację zadania przez podmioty uprawnione w roku 2011 wyniosła – 80 000,00 zł. 

 

VI.  Zasady przyznawania dotacji

1.      Zasady przyznawania dotacji na realizację wymienionych wyżej zadań określają przepisy:

-  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536).

-  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.  z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).

-  Ustawa z dnia 26 czerwca2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.).

2.      Oferty należy składać według wzoru, określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.  z 2011r. Nr 6, poz. 25)

3.      Rozpatrywane będą tylko oferty złożone według obowiązującego wzoru, kompletne
i złożone w terminie.

4.      Zlecenie zadań będzie miało formę wsparcia lub udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania.

5.      Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.

6.      Przyznane środki  muszą być wykorzystane zgodnie z celem konkursu i rodzajem zadań.

7.  Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny spełniać warunki ogólne:

- posiadać osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia,

- złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie 
z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,

- wykazać posiadanie: niezbędnej wiedzy, kwalifikacji, doświadczeń, kadry  i odpowiedniego zaplecza do realizacji przedmiotowego zadania.     

8.      Warunkiem zawarcia umowy o wykonanie zadania publicznego będzie otwarcie/posiadanie przez organizację pozarządową  rachunku bankowego.

9.      Dotowana organizacja będzie zobowiązana w umowie do prowadzenia  dokumentacji finansowo - księgowej na zasadach określonych odrębnymi przepisami - środków finansowych otrzymanych na realizację zadania.

   

VII. Termin składania ofert

1.      Oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.01.2012 roku do godz. 1500.

2.      Oferty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście lub za pośrednictwem poczty w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Golinie ul. Nowa 1 62-590 Golina

3.      Koperta powinna być opisana następująco: „nazwa i adres podmiotu" oraz „nazwa zadania określonego w konkursie".

4.      Nie będą rozpatrywane oferty złożone po podanym wyżej terminie (również te, które wpłyną pocztą po terminie).

5.      Do oferty należy dołączyć: aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru (ważny 6 miesięcy od daty wystawienia), sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok, obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację. Kopie załączników winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.

 

VIII.  Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

1.      Wybór oferty nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 15 dni od ostatniego dnia składania ofert.

2.      Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

3.      Wyboru oferty dokonuje Burmistrz Goliny po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej powołanej zarządzeniem w/w Burmistrza

4.      Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę:

·          możliwości organizacyjne, materialne i kadrowe niezbędne do realizacji zadania,

·          wartość merytoryczna oferty,

·          kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania,

·          wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

·          potrzeby gminy i jej mieszkańców,

·          własny wkład finansowy i niefinansowy,

·         dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem.

IX. Warunki i termin realizacji zadania

1.      Oferent przyjmując zlecenie do realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania w trybie i na zasadach określonych w zawartej umowie.

2.      Zadanie publiczne nie może być zrealizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba że umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.

3.      Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków gminy Golina, a po zakończeniu zadania - złożenia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania zgodnie  z umową o powierzenie zadania publicznego.

4.      Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do końca roku tj. do dnia 31 grudnia 2012 roku.

   

X. Postanowienia końcowe

1.      Ogłoszenie o konkursie ofert oraz zawierające rozstrzygnięcie konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Golinie, na stronie internetowej www.golina.pl  w Biuletynie Informacji Publicznej.

2.      Dotacji nie można wykorzystywać na prowadzenie działalności gospodarczej.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Golinie pod numerem telefonu  63 241-80-95.

Do pobrania:

Załącznik Nr 1 – wzór oferty
Załącznik Nr 2 – wzór umowy
Załącznik Nr 3 – wzór sprawozdania