LIV sesja Rady Miejskiej w Golinie

LIV sesja Rady Miejskiej w Golinie odbędzie się 31 stycznia 2023 r. o godz. 12:00 - sala narad Urzędu Miejskiego w Golinie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie LIV sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu LIII sesji.
4. Zapytania i wnioski radnych.
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023 (projekt nr 353).
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Golina do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023 (projekt nr 354).
8. Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników
w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (projekt nr 355).
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Golinie na 2023 rok (projekt nr 356).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok (projekt nr 357).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia
pn. „Modernizacja istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Golina" (projekt nr 358).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok (projekt nr 359).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2023 - 2029 (projekt nr 360).
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/240/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Golinie (projekt nr 361 - radnego Janusza Mirka).
15. Przedstawienie sprawozdań z działalności za 2022 rok:
a) Komisji Rewizyjnej,
b) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
c) Komisji Budżetu i Finansów oraz Spraw Samorządowych,
d) Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
e) Komisji Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
16. Udzielenie odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zakończenie LIV sesji Rady Miejskiej w Golinie.

Wojciech Wojdyński
Przewodniczący Rady Miejskiej w Golinie