Jesteś tutaj:   

Sesje i Komisje Rady Miejskiej

LV sesja Rady Miejskiej w Golinie

LV sesja Rady Miejskiej w Golinie odbędzie się 02 marca 2023 r. o godz. 12:00 - sala narad Urzędu Miejskiego w Golinie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie LV sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu LIV sesji.
 4. Zapytania i wnioski radnych. 
 5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w Gminie Golina na rok szkolny 2022/2023 (projekt nr 362).  
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów (projekt nr 363).    
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Golina położonej w obrębie Golina z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt nr 364).  
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Golina położonej w obrębie Golina z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt nr 365).  
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Golina położonej w obrębie Golina z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt nr 366).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Golina położonej w obrębie Radolina z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt nr 367).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego i ustalenie wysokości bonifikaty (projekt nr 368). 
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Golina (projekt nr 369).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości przez Gminę Golina (projekt nr 370).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Golina (projekt nr 371).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie  nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Węglew Kolonia (projekt nr 373). 
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Golina na rok 2023 (projekt nr 374).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Goliny (projekt nr 375).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Goliny (projekt nr 376). 
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok (projekt nr 379).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2023 - 2029 (projekt nr 380).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/240/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Golinie (projekt nr 381 - radnego Wojciecha Wojdyńskiego).
 23. Podjęcie deklaracji w sprawie zgłaszania przez radnych Rady Miejskiej w Golinie niemożliwości wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem mandatu radnego.
 24. Udzielenie odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach.
 25. Wolne wnioski i informacje.
 26. Zakończenie LV sesji Rady Miejskiej w Golinie.