WYNIK: ZP 271/01/2013 -część I

Golina, dnia 15.03.2013r.

 

ZP271/01/2013   

 

Zawiadomienie o  wyborze najkorzystniejszej oferty część I

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup wyposażenia do Biblioteki Publicznej w Golinie".

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą" informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

I.                   Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 3 złożoną przez firmę Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „AKMA" Podstawski Zbigniew, 33-132 Niedomice, ul. Długa,

cena zaoferowana w tej ofercie wynosi: 52 533,30zł;

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Zgodnie z kryterium  wyboru ofert: najniższa cena, oferta firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „AKMA" Podstawski Zbigniew, 33-132 Niedomice, ul. Długa 43 - otrzymała największą liczbę punktów - 100 punktów.

 

II.  Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.       

III. Nie odrzucono żadnej  oferty;

IV. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

Ocena ofert:

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga - cena 100%

 

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt.

w kryterium

     cena

Razem

Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA, 35-322 Rzeszów, ul. Hr. Wandy Tarnowskiej, Oddział w Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Trybunalska 8

75,57

75,67

Salon Meblowy „STYL" Arkadiusz Basiński, Renata Gawronia Spółka Jawna, ul. Dąbrowskiego 21, 66-400 Gorzów Wikp.

76,16

76,16

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „AKMA" Podstawski Zbigniew, 33-132 Niedomice, ul. Długa 43

100

100

STALDREW

 M. Czwarnok, G. Woźniak-Głażewska Sp.j. Ostrów - Kania 21A, 05-311 Dębe Wielkie

98,30

98,30

P.w. SOWIRO Roman Siemaszko 52-500 Konin, ul. Wojska Polskiego 15

97,07

97,07

                Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 / 2 umowa w sprawie zamówienia  publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia.

Tadeusz Nowicki
Burmistrz Goliny