WYNIK: Ogłoszenie o wyborze ZP271.04.2013

                                                                                                                                                                                                Golina, dnia 20.08.2013r.
Zamawiający:

              
ZP271-04-2013
(nr ref. postępowania)Zawiadomienie o  wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę dróg gminnych w miejscowościach; - Barbarka, gmina Golina o długości 0,108km oraz  Kolonia Golina gmina Golina o długości 0,700km".
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą" informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I.    Wybrano jako najkorzystniejszą:
II.    ofertę nr 3 złożoną przez firmę - „Skanska S.A. ul. Gen.J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa
cena zaoferowana w tej ofercie wynosi: 316 319,80 zł;

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
III.    Zgodnie z kryterium  wyboru ofert: najniższa cena, oferta firmy - „Skanska S.A. ul. Gen.J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa   otrzymała największą liczbę punktów - 100 punktów.

IV.   Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.       


V.    Nie odrzucono żadnej oferty.


IV.   Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
Ocena ofert:
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga - cena 100%..................

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:


Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy  Liczba pkt. w kryterium cena  Razem

Wynajem Maszyn i Urządzeń Budowlanych Małgorzata Kantek, ul. Z. Urbanowskiej 8, 62-500 Konin   85,30   85,30
     
STRABAG Sp. z o.o., ul. Obornicka 235B, 60-650    Poznań  74,80   74,80

Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa   100    100

Zakład Robót Inżynieryjnych inż. Stanisław Drobiński ul. Królowej Marysieńki 12, 62-510 Konin   90,53   90,53

POL-DRÓG PIŁA Sp.z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła   89,64      89,64

MAR-BRUK Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Kucharski Krzysztof 62-700 Turek, os. Wyzwolenia 10/100  93,78    93,78

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 / 2 umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia......................................................
(podpis kierownika Zamawiającego)