Ogłoszenie o zamówieniu - Zp.271.7.2020 - Dostawa i montaż wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kawnicach

Ogłoszenie nr 569278-N-2020 z dnia 2020-08-03 r.

Gmina Golina: Dostawa i montaż wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kawnicach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Golina, krajowy numer identyfikacyjny 31101905900000, ul. ul. Nowa  1 , 62-590  Golina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2418095 w. 50, 51, e-mail inwestycje@golina.pl, faks 63 241 80 95 wew. 232.
Adres strony internetowej (URL): www.golina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.golina.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.golina.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Pisemnie, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kawnicach
Numer referencyjny: Zp[.271.7.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Dostawa i montaż wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kawnicach ". Zamówienie podzielono na dwie części - zadania: Zadanie 1 - Dostawa i montaż: mebli, multimedialnej pracowni językowej dla 24 stanowisk uczniowskich, sprzętu AGD na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kawnicach 1. BIURKA NAUCZYCIELSKIE szt. 14 Wymiary: długość 140, szerokość70, wysokość 75 2. KRZESŁO OBROTOWE DLA NAUCZYCIELA szt. 14 Wymiary szerokość siedziska – 46 cm-48cm głębokość siedziska – 44,5-47 cm wysokość – 96-114,5 cm 3. STOLIKI UCZNIOWSKIE szt. 150 wymiar 130x50 4. KRZESŁA UCZNIOWSKIE szt. 328 Wymiar 5,6,7 5. Zestaw szaf o wymiarze całkowitym 3600x400x2200 szt. 11 Wymiary każdego z segmentów 900x400x2200 Zestaw składa się z : 1x szafa pełna z 4 drzwiami i 5 pólkami 1x szafa z 1 pólka otwartą i 4 drzwiami 1xszafa z 2 drzwiami przeszklonymi i 2 drzwiami pełnymi 1x szafa z 2 drzwiami pełnymi,2 półkami otwartymi 6. Szafa na mapy z wózkiem jezdnym szt. 2 Wymiar 900x600x2200 7. Tablica suchościeralno - magnetyczna szt. 22 Wymiar: 120x180 8. Tablica informacyjna szt. 48 Wymiar 170x100 9. Sala komputerowa: - Biurko komputerowe szt. 25 Wymiary : 78x 50x 76h - Krzesło komputerowe szt. 25 Biurko nauczyciela z komodą szt. 1 Wymiary 1400x1400 KRZESŁO OBROTOWE DLA NAUCZYCIELA szt. 1 Wymiary szerokość siedziska – 46 cm-48cm głębokość siedziska – 44,5-47 cm wysokość – 96-114,5 cm 10. Sala językowa - zestaw multimedialny na 24 stanowiska + 1 nauczyciel - 1 zestaw - KRZESŁO OBROTOWE DLA NAUCZYCIELA szt. 1 Wymiary szerokość siedziska – 46 cm-48cm głębokość siedziska – 44,5-47 cm wysokość – 96-114,5 cm -Krzesło uczniowskie szt. 24 Krzesło w rozmiarze 4,5,6 dedykowane dla wzrostu ucznia 133cm- 188 cm 11. Meble i wyposażenie gabinetu logopedy szt. 1 Zestaw 2 szaf o wymiarze całkowitym 1800x400x2200 Wymiary każdego z segmentów 900x400x2200 -Stolik dla ucznia i rodzica szt. 1 wymiar 130x50 -krzesło dla ucznia i rodzica szt. 3 Wysokość całkowita: 820 mm, Wysokość siedziska: 470 mm, Wysokość oparcia: 350 mm, Szerokość całkowita: 545 mm, Szerokość siedziska: 475 mm, Głębokość siedziska: 415 mm -lustro logopedyczne szt. 1 Wymiar: 100x60 - KRZESŁO OBROTOWE DLA LOGOPEDY szt. 1 Wymiary szerokość siedziska – 46 cm-48cm,głębokość siedziska – 44,5-47 cm,wysokość – 96-114,5 cm 12. Pokój nauczycielski -Kącik socjalny z zabudową wnęki - szt. 1 -Zabudowa kącika socjalnego typu kuchennego ścianką otwartą o wymiarach 2400x1200-1500. - Aneks kuchenny wnęka narożnikowa do zabudowy 2000mmx2200mm - 1 zestaw -Szafa na ubrania - 1 zestaw Wymiar całościowy szafy: 3000 szerokość x600głębokość x2200wysokość -Szafa z 40 skrytkami - 1 zestaw Wymiar całkowity szafy wys.2200mm x szer.2600mmx głębokość 650mm Wym. skrytki szer.30x wys.40 -Stół konferencyjny szt.5 Wymiary: długość 180 cm x głębokość 80 cm x wysokość 76 cm -Stół roboczy przyścienny szt. 2 Wymiar 260x115x760 - Krzesło szt. 40 Wymiary: Wysokość całkowita: 820 mm, Wysokość siedziska: 470 mm, Wysokość oparcia: 350 mm, Szerokość całkowita: 545 mm, Szerokość siedziska: 475 mm, Głębokość siedziska: 415 mm 13. Regały do zaplecza Regał 5 półkowy wymiar 220wys./770 szer./400 gł. szt. 3 Regał 5 półkowy wymiar 220wys./900szer./400gł. szt. 5 Regał 5 półkowy wymiar 220wys./930szer./400gł. szt. 3 Zadanie 2 - Dostawa i montaż boksów szatniowych wraz z ławkami dla Szkoły Podstawowej w Kawnicach Szatnia nr 1 na I piętrze - składająca się z trzech boksów. Wymiary pomieszczenia: długość 570 cm, szerokość 387cm, wysokość od posadzki do sufitu podwieszanego 297 cm, wysokość od posadzki do stropu 322 cm. Każdy z boksów szatni należy wyposażyć w 2 szt. ławek wolnostojących o wymiarach od 150 cm do 250 cm w zależności od wymiarów boksu. Łączna ilość ławek w szatni 6 szt. Rozmiar ławek należy dostosować do wymiarów boksu tak aby wejście i wyjście z boksu było swobodne. Ścianki działowe wyposażone w stalowe wieszaki w ilości nie mniejszej niż 25 szt. na boks. Rozmiary boksów należy wykonać i dostosować do wymiarów pomieszczenia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinien odpowiadać budynek i ich usytuowanie Szatnia nr 2 na parterze - składająca się z trzech boksów. Wymiary pomieszczenia: długość 473 cm, szerokość 403 cm, wysokość od posadzki do sufitu podwieszanego 302 cm, wysokość od posadzki do stropu 351 cm. Każdy z boksów szatni należy wyposażyć w 2 szt. ławek wolnostojących o wymiarach od 150 cm do 250 cm w zależności od wymiarów boksu. Łączna ilość ławek w szatni 6 szt. Rozmiar ławek należy dostosować do wymiarów boksu tak aby wejście i wyjście z boksu było swobodne. Ścianki działowe wyposażone w stalowe wieszaki w ilości nie mniejszej niż 25 szt. na boks. Rozmiary boksów należy wykonać i dostosować do wymiarów pomieszczenia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinien odpowiadać budynek i ich usytuowanie. Boksy szatniowe - montowane do stropu i posadzki za pomocą stóp oraz prętów żebrowanych. Słupy konstrukcyjne wykonane z profilu zamkniętego 40x40x2mm. Wypełnienia stanowi kątownik gorąco walcowany 30x30x3mm oraz siatka krępowana utwardzana 40x40x3mm, spełniająca normę PN-54/M-94022, dodatkowo wzmocniona profilami 30x20x1,5mm. Drzwi rozwierne wyposażone w zamki. Całość konstrukcji zabezpieczona antykorozyjnie i malowana nawierzchniowo. Kolor malowania do ustalenia z Zamawiającym. Ławki szatniowe - konstrukcja ławki spawana z profili zamkniętych min 30x30mm, listwy na siedzisku z drewna sosnowego o grubości nie mniejszej niż 22mm i szerokości 90mm. Deski lakierowane lakierem wodnym z atestem higienicznym. Konstrukcja ławki zabezpieczona antykorozyjnie i malowania nawierzchniowo. Kolor konstrukcji do ustalenia z Zamawiającym. Przed odbiorem końcowym przedmiotu zamówienia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kompletną dokumentację odbiorową zawierającą (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności).

II.5) Główny kod CPV: 39160000-1
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

39150000-8

39113000-7

39700000-9

32322000-6

48000000-8

30213300-8

45421160-3II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 35
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

35

   


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zadanie nr 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie i prawidłowo ukończyli co najmniej 1 dostawę wyposażenia dla pomieszczeń przedszkolnych lub szkolnych o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto. Zadanie nr 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie i prawidłowo ukończyli co najmniej 1 dostawę boksów szatniowych dla pomieszczeń przedszkolnych lub szkolnych o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, wyszczególnionych w ofercie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów, a ocena wykazania braku podstaw wykluczenia zostanie dokonana w oparciu o: a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do siwz (składane razem z ofertą); b) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, - zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ – (składane bez wezwania Zamawiającego). Oświadczenie składane jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie internetowej, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. c) aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – (składane na wezwanie Zamawiającego).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
7.6. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonego w pkt. 5 SIWZ Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień ich złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 7.6.1. wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane – (wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do siwz). Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody, określające czy te dostawy zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone. Dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty te były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty). 7.6.2. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
10. Wymagania dotyczące wadium 10.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium. 10.2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: Dla zadania nr 1 - 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) Dla zadania nr 2 - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) 10.3. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359 ze zm.). 10.4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto zamawiającego, tj. Bank Spółdzielczy w Koninie Oddział w Golinie Nr 79 8530 0000 0700 0619 2000 0224, z dopiskiem: "Dostawa i montaż wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kawnicach" .............................................. (podać nr zadania, której dotyczy wnoszone wadium) nr referencyjny: Zp.271.7.2020 10.5. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski i dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form. 10.6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 10.7. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. Ponadto w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Miejski w Golinie (Biuro Obsługi), ul. Nowa 1, 62-590 Golina lub zamieścić w osobnej kopercie - opisanej „wadium”, dołączonej do oferty. 10.8. W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: 10.8.1. Nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 10.8.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem); 10.8.3. kwotę gwarancji (poręczenia); 10.8.4. termin ważności gwarancji (poręczenia); 10.8.5. zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji (poręczenia) na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, lub b) wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy Dopuszcza się zamiennie zapis odwołujący się do przypadków wskazanych w ustawie Pzp (art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy Pzp) 10.9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena oferty

60,00

Okres gwarancji i rękojmi

20,00

termin realizacji

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Termin ustalony w § 2, ust. 1 niniejszej umowy ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, b) działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót, c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 3. Opóźnienia, o których mowa powyżej muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi. 4. W przedstawionych powyżej przypadkach, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przestojów lub opóźnień. 5. Wynagrodzenie umowne określone w § 7 ust. 1 umowy może ulec zmianie w przypadku zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (ilości zamawianych dostaw określonych w formularzu ofertowym i formularzu asortymentowo-cenowym) lub urzędowej zmiany stawki podatku VAT. 6. Parametry techniczne sprzętu lub urządzeń określonych w Formularzu asortymentowo-cenowym (w tym również producent/typ/model/inne) może ulec zmianie w przypadku gdy w trakcie realizacji umowy okaże się, że zaproponowane w ofercie urządzenia lub sprzęt nie jest już dostępny na rynku (producent zaprzestał jego produkcji, produkt został wycofany itp.). Warunkiem zaakceptowania takiej zmiany jest wykazanie przez Wykonawcę, że produkt zamienny posiada parametry nie gorsze niż produkt pierwotnie zaproponowany. Zmiana umowy w powyższym zakresie nie może powodować podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy. 7. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2-5 są zmianami, na które Zamawiający może wyrazić zgodę i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego co do wyrażenia tej zgody. 8. Zmiana terminu realizacji Umowy, zawieszenie realizacji Umowy, zmiana sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy, zmiana zakresu świadczeń lub zmiana wynagrodzenia z uwagi na wystąpienie wpływu COVID-19 lub innej epidemii na należyte wykonanie Umowy, jeśli Strona wnioskująca o zmianę Umowy wykaże, jaki wpływ ma epidemia na wykonywanie Umowy, w szczególności w odniesieniu do: a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą w wykonywaniu Umowy, b) decyzji wydanych przez służby sanitarne w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 lub innym epidemiom, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych, c) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 lub innym epidemiom, d) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych, e) okoliczności, o których mowa w pkt a) – d), w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może, ale nie musi wyrazić zgody. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany Umowy z przyczyn, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy. Wniosek ten musi być uzasadniony, a okoliczności powodujące zmianę Umowy udokumentowane.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-12, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język plski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr:

1

Nazwa:

Dostawa i montaż: mebli, multimedialnej pracowni językowej dla 24 stanowisk uczniowskich, sprzętu AGD na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kawnicach

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. BIURKA NAUCZYCIELSKIE szt. 14 Wymiary: długość 140, szerokość70, wysokość 75 2. KRZESŁO OBROTOWE DLA NAUCZYCIELA szt. 14 Wymiary szerokość siedziska – 46 cm-48cm głębokość siedziska – 44,5-47 cm wysokość – 96-114,5 cm 3. STOLIKI UCZNIOWSKIE szt. 150 wymiar 130x50 4. KRZESŁA UCZNIOWSKIE szt. 328 Wymiar 5,6,7 5. Zestaw szaf o wymiarze całkowitym 3600x400x2200 szt. 11 Wymiary każdego z segmentów 900x400x2200 Zestaw składa się z : 1x szafa pełna z 4 drzwiami i 5 pólkami 1x szafa z 1 pólka otwartą i 4 drzwiami 1xszafa z 2 drzwiami przeszklonymi i 2 drzwiami pełnymi 1x szafa z 2 drzwiami pełnymi,2 półkami otwartymi 6. Szafa na mapy z wózkiem jezdnym szt. 2 Wymiar 900x600x2200 7. Tablica suchościeralno - magnetyczna szt. 22 Wymiar: 120x180 8. Tablica informacyjna szt. 48 Wymiar 170x100 9. Sala komputerowa: - Biurko komputerowe szt. 25 Wymiary : 78x 50x 76h - Krzesło komputerowe szt. 25 Biurko nauczyciela z komodą szt. 1 Wymiary 1400x1400 KRZESŁO OBROTOWE DLA NAUCZYCIELA szt. 1 Wymiary szerokość siedziska – 46 cm-48cm głębokość siedziska – 44,5-47 cm wysokość – 96-114,5 cm 10. Sala językowa - zestaw multimedialny na 24 stanowiska + 1 nauczyciel - 1 zestaw - KRZESŁO OBROTOWE DLA NAUCZYCIELA szt. 1 Wymiary szerokość siedziska – 46 cm-48cm głębokość siedziska – 44,5-47 cm wysokość – 96-114,5 cm -Krzesło uczniowskie szt. 24 Krzesło w rozmiarze 4,5,6 dedykowane dla wzrostu ucznia 133cm- 188 cm 11. Meble i wyposażenie gabinetu logopedy szt. 1 Zestaw 2 szaf o wymiarze całkowitym 1800x400x2200 Wymiary każdego z segmentów 900x400x2200 -Stolik dla ucznia i rodzica szt. 1 wymiar 130x50 -krzesło dla ucznia i rodzica szt. 3 Wysokość całkowita: 820 mm, Wysokość siedziska: 470 mm, Wysokość oparcia: 350 mm, Szerokość całkowita: 545 mm, Szerokość siedziska: 475 mm, Głębokość siedziska: 415 mm -lustro logopedyczne szt. 1 Wymiar: 100x60 - KRZESŁO OBROTOWE DLA LOGOPEDY szt. 1 Wymiary szerokość siedziska – 46 cm-48cm,głębokość siedziska – 44,5-47 cm,wysokość – 96-114,5 cm 12. Pokój nauczycielski -Kącik socjalny z zabudową wnęki - szt. 1 -Zabudowa kącika socjalnego typu kuchennego ścianką otwartą o wymiarach 2400x1200-1500. - Aneks kuchenny wnęka narożnikowa do zabudowy 2000mmx2200mm - 1 zestaw -Szafa na ubrania - 1 zestaw Wymiar całościowy szafy: 3000 szerokość x600głębokość x2200wysokość -Szafa z 40 skrytkami - 1 zestaw Wymiar całkowity szafy wys.2200mm x szer.2600mmx głębokość 650mm Wym. skrytki szer.30x wys.40 -Stół konferencyjny szt.5 Wymiary: długość 180 cm x głębokość 80 cm x wysokość 76 cm -Stół roboczy przyścienny szt. 2 Wymiar 260x115x760 - Krzesło szt. 40 Wymiary: Wysokość całkowita: 820 mm, Wysokość siedziska: 470 mm, Wysokość oparcia: 350 mm, Szerokość całkowita: 545 mm, Szerokość siedziska: 475 mm, Głębokość siedziska: 415 mm 13. Regały do zaplecza Regał 5 półkowy wymiar 220wys./770 szer./400 gł. szt. 3 Regał 5 półkowy wymiar 220wys./900szer./400gł. szt. 5 Regał 5 półkowy wymiar 220wys./930szer./400gł. szt. 3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39160000-1, 39150000-8, 39113000-7, 39700000-9, 32322000-6, 48000000-8, 30213300-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 35
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena oferty

60,00

Okres gwarancji i rękojmi

20,00

Termin realizacj

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji 35 dni od daty zawarcia umowy z Wykonawcą

Część nr:

2

Nazwa:

Dostawa i montaż boksów szatniowych wraz z ławkami dla Szkoły Podstawowej w Kawnicach

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szatnia nr 1 na I piętrze - składająca się z trzech boksów. Wymiary pomieszczenia: długość 570 cm, szerokość 387cm, wysokość od posadzki do sufitu podwieszanego 297 cm, wysokość od posadzki do stropu 322 cm. Każdy z boksów szatni należy wyposażyć w 2 szt. ławek wolnostojących o wymiarach od 150 cm do 250 cm w zależności od wymiarów boksu. Łączna ilość ławek w szatni 6 szt. Rozmiar ławek należy dostosować do wymiarów boksu tak aby wejście i wyjście z boksu było swobodne. Ścianki działowe wyposażone w stalowe wieszaki w ilości nie mniejszej niż 25 szt. na boks. Rozmiary boksów należy wykonać i dostosować do wymiarów pomieszczenia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinien odpowiadać budynek i ich usytuowanie Szatnia nr 2 na parterze - składająca się z trzech boksów. Wymiary pomieszczenia: długość 473 cm, szerokość 403 cm, wysokość od posadzki do sufitu podwieszanego 302 cm, wysokość od posadzki do stropu 351 cm. Każdy z boksów szatni należy wyposażyć w 2 szt. ławek wolnostojących o wymiarach od 150 cm do 250 cm w zależności od wymiarów boksu. Łączna ilość ławek w szatni 6 szt. Rozmiar ławek należy dostosować do wymiarów boksu tak aby wejście i wyjście z boksu było swobodne. Ścianki działowe wyposażone w stalowe wieszaki w ilości nie mniejszej niż 25 szt. na boks. Rozmiary boksów należy wykonać i dostosować do wymiarów pomieszczenia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinien odpowiadać budynek i ich usytuowanie. Boksy szatniowe - montowane do stropu i posadzki za pomocą stóp oraz prętów żebrowanych. Słupy konstrukcyjne wykonane z profilu zamkniętego 40x40x2mm. Wypełnienia stanowi kątownik gorąco walcowany 30x30x3mm oraz siatka krępowana utwardzana 40x40x3mm, spełniająca normę PN-54/M-94022, dodatkowo wzmocniona profilami 30x20x1,5mm. Drzwi rozwierne wyposażone w zamki. Całość konstrukcji zabezpieczona antykorozyjnie i malowana nawierzchniowo. Kolor malowania do ustalenia z Zamawiającym. Ławki szatniowe - konstrukcja ławki spawana z profili zamkniętych min 30x30mm, listwy na siedzisku z drewna sosnowego o grubości nie mniejszej niż 22mm i szerokości 90mm. Deski lakierowane lakierem wodnym z atestem higienicznym. Konstrukcja ławki zabezpieczona antykorozyjnie i malowania nawierzchniowo. Kolor konstrukcji do ustalenia z Zamawiającym. Przed odbiorem końcowym przedmiotu zamówienia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kompletną dokumentację odbiorową zawierającą (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45421160-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 35
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena oferty

60,00

Okres gwarancji i rękojmi

20,00

Termin realizacj

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE: Termin realizacji 35 dni od daty zawarcia umowy z Wykonawcą

 

SIWZ z załącznikami


Odpowiedzi na zapytania Wykonawców do postępowania o zamówienie publiczne Zp.271.7.2020

Pismo z dnia 4.06.2020 r. do pobrania.

Pismo z dnia 6.08.2020 r. do pobrania