Ogłoszenie o zamówieniu - Zp.271.3.2020


Ogłoszenie nr 514209-N-2020 z dnia 2020-02-19 r. 

Gmina Golina: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej oraz pełnienie nadzoru autorskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

  

Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

  

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

  

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

  

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Golina, krajowy numer identyfikacyjny 31101905900000, ul. ul. Nowa  1 , 62-590  Golina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2418095 w. 50, 51, e-mail inwestycje@golina.pl, faks 63 241 80 95 wew. 232. 
Adres strony internetowej (URL): www.golina.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

 


Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
   
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)   
Tak 
www.golina.pl    
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   

Tak
www.golina.pl   
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem  
Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie 

 

Nie 
adres 

  

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie 
Inny sposób: 
Pisemnie, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca 
Adres: 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

 

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)   

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej oraz pełnienie nadzoru autorskiego 
Numer referencyjny: Zp.271.3.2020 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

  

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:   
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

   

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej oraz pełnienie nadzoru autorskiego z dostosowaniem obiektu do obowiązujących norm i przepisów bhp, sanepidu i p.poż. Budynek zlokalizowany jest na dz. Nr geod. 1206/1 obręb Golina. Przebudowa obejmuje roboty branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej. Szczegółowy zakres prac określa załącznik nr 2 do SIWZ (Program Funkcjonalno Użytkowy). stanowiący jego integralna część. 3..2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 3.2.1. Wykonanie prac przedprojektowych w zakresie: a) uaktualnienie inwentaryzacji budynku w branży budowlanej oraz wykonanie niezbędnej inwentaryzacji dla potrzeb projektu w branży sanitarnej i elektrycznej; b) wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej uzgodnionej z Zamawiającym, uwzględniającej etapowanie inwestycji; 3.2.2. Wykonanie prac projektowych w zakresie: a) projektu przebudowy budynku polegającego na dostosowaniu obiektu do obowiązujących przepisów w zakresie i w sposób zgodny z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ - Program funkcjonalno – użytkowy. 3.2.3. Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji obejmującej w szczególności: a) informację BIOZ na wykonanie robót budowlanych wynikających z przedmiotu zamówienia – 4 egz. b) projekty budowlane i wykonawcze w branżach architektura i konstrukcja wraz z opinią na temat stanu technicznego budynku - 4 egz. c) projekty budowlane i wykonawcze instalacji sanitarnych i elektrycznych przebudowy-4 egz. d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w branżach architektura i konstrukcja, inst. sanitarne, inst. elektryczne, instalacje specjalistyczne - 2 egz. e) przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie na wykonane opracowania - 2 egz. 3.2.4. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji w wersji elektronicznej na CD w tym w szczególności: a) projekty w formacie PDF b) przedmiary i kosztorysy w formacie PDF. 3.2.5. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: a) uzyskania w imieniu Zamawiającego niezbędnych opinii i decyzji oraz do poniesienia wszystkich kosztów związanych z ich uzyskaniem, w tym m.in. opinii Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z tytułu projektowania przebudowy obiektów będących w strefie ochrony konserwatorskiej. b) uzyskania wymaganych przepisami uzgodnień dokumentacji projektowej oraz do poniesienia wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień. c) opracowania dokumentacji obejmującej wszystkie branże niezbędne do realizacji zadania inwestycyjnego 3.2.6. Przedmiot zamówienia należy wykonać w pełnym zakresie i zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ - Program funkcjonalno – użytkowy, w tym w szczególności: a) Dokumentacja ma być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. b) Informacje zawarte w dokumentach w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z Prawem zamówień publicznych, tzn. bez używania nazw własnych, a jedynie poprzez określenie parametrów precyzujących ich rodzaj, wielkość, standard oraz inne istotne elementy. c) Projekty powinny zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno – użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem. d) Projekty powinny być spójne i skoordynowane we wszystkich branżach oraz zawierać protokół koordynacji międzybranżowej, podpisany przez wszystkich projektantów branżowych uczestniczących w realizacji zamówienia. e) Każde opracowanie powinno przewidywać możliwość etapowania robót. f) Dokumentacja powinna charakteryzować się bardzo dużym stopniem uszczegółowienia tzn. uwzględniać każdy element zamówienia w sposób umożliwiający realizację robót bez dodatkowych opracowań i uzupełnień. g) W zakresie dokumentacji budowlano – wykonawczej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonania robót oraz obliczenia, bilanse i inne szczegółowe dane, pozwalające na sprawdzenie poprawności ich wykonania. h) Każdy rysunek ma być podpisany przez projektanta i sprawdzającego. i) Zakres i forma dokumentacji projektowej (w tym przedmiary robót) mają być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.). j) Przedmiary robót powinny być opracowane oddzielnie dla każdej branży, w podziale na etapy robót, z wyliczeniem ilości robót przedmiarowych przypadających na poszczególne etapy oraz zestawieniem materiałów i urządzeń. k) Kosztorysy inwestorskie mają być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, tj. w jednym opracowaniu ze zbiorczym zestawieniem kosztów, zgodnie z podziałem na branże i etapy. 3.2.7. Pełnienie nadzoru autorskiego w którego zakres wchodzi: a) kontrola jakości robót, wbudowanych elementów, ilości materiałów budowlanych i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno -budowlanymi, normami państwowymi, zasadami BHP oraz współczesnej wiedzy technicznej. b) kontroli zgodności wykonanych robót z projektem technicznym i umową. c) kontroli prawidłowości zafakturowanych robót. d) pobytu na budowie zapewniający skuteczność nadzoru, w trakcie robót 3 razy w tygodniu. e) dokonywania wpisów do dziennika budowy z przebiegu realizacji robót. f) sprawdzania obmiaru robót oraz kosztorysów powykonawczych za wykonane elementy. g) wstrzymania budowy w razie stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji inwestycji do czasu usunięcia nieprawidłowości. h) uzgadniania wspólnie z kierownictwem budowy konieczności wykonywania robót zamiennych lub dodatkowych. i) stwierdzania kompletność dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do dokonania odbioru końcowego. j) uczestniczenia w komisji odbioru końcowego. 3.3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonaną dokumentację projektową stanowiącą przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego. (wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do wzoru umowy załączonego do SIWZ). 3.4. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Golinie, znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i podlega ochronie służb konserwatorskich. 

II.5) Główny kod CPV: 71220000-6 
Dodatkowe kody CPV:

 

Kod CPV

71248000-8

 


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta:  
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)   
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-04-30
 

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

2020-04-30

  

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania dokumentacji projektowej - 30.04.2020r, termin pełnienia nadzoru autorskiego 10 miesięcy od wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku Informacje dodatkowe 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku Informacje dodatkowe 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną dokumentację projektową z zakresu budowy, przebudowy lub remontu budynku kubaturowego użyteczności publicznej, o kubaturze nie mniejszej niż 2 000 m3. - O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy dysponują do realizacji zamówienia osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacji wod-kan, instalacji elektrycznych. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp b) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp,

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – (wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do siwz). Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody, określające czy usługi te zostały wykonane należycie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty te były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty). 2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o dysponowaniu tymi osobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do siwz) 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

 

Nie 
Informacja na temat wadium 

  

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

   

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
   
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 

 

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców:

  

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 

 

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
 
Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:   

 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria
 

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja i rękojmia

20,00

Czas reakcji na wezwanie Zamawiającego

20,00

 


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

  

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

 

 

Informacje dodatkowe:

   

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy polegające na: 1) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie z obrotu materiałów, sprzętu); zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty, na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy; Wykonawca w takim przypadku sporządza protokół konieczności, wymagana jest akceptacja zmiany przez Zamawiającego. 2) W przypadku braku możliwości uzyskania przez Wykonawcę wymaganych uzgodnień, decyzji, opinii, postanowień w terminie umownym z przyczyn niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez Wykonawcę należytej staranności, \strony mogą przedłużyć odpowiednio terminy realizacji umowy o okres potrzebny do dokonania zmian. 3) zmianie dotyczącej zakresu robót, terminu, wynagrodzenia, jeżeli wystąpią: a) nieprzewidziane okoliczności związane z funkcjonowaniem Zamawiającego powodujące konieczność wstrzymania prac na żądanie Zamawiającego; w takim przypadku termin wykonania ulegnie przedłużeniu o czas wstrzymania prac. b) okoliczności powodujące zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia; w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko za wykonane opracowania. c) zmianie spowodowanej wystąpieniem zdarzenia, którego strony nie mogły przewidzieć i któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub całości jego zobowiązań. d) zmianie obowiązującej stawki podatku VAT. 2. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca, poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian ich uzasadnienie oraz termin wprowadzenia. 3. W terminie do 31.07.2020r. Strony zawrą aneks do umowy w zakresie ustalenia terminu zakończenia nadzorów autorskich (których okres świadczenia będzie wynosił 10 miesięcy od dnia wprowadzenia Wykonawcy robót budowlanych na teren budowy) 4. W przypadku konieczności zmiany przewidywanego powyżej okresu świadczenia nadzorów autorskich, Zamawiający zastrzega, że może on ulec zmianie w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji robót budowlanych, bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytułu. 5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Integralną część Umowy stanowią Załączniki wymienione w jej treści. 8. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2020-02-27, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> język plski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

  

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

SIWZ z załącznikami