Ogłoszenie o zamówieniu nr Zp.271.12.2019

Ogłoszenie nr 613505-N-2019 z dnia 2019-10-23 r.

 

Gmina Golina: Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina – rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Golinie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Golina, krajowy numer identyfikacyjny 31101905900000, ul. ul. Nowa  1 , 62-590  Golina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2418095 w. 50, 51, e-mail inwestycje@golina.pl, faks 63 241 80 95 wew. 232.
Adres strony internetowej (URL): www.golina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.golina.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.golina.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina – rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Golinie
Numer referencyjny: Zp.271.12.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Golinie obejmuje: Roboty rozbiórkowe: Usunięcie drzew o średnicy od 16 do 75 cm - 131 szt., frezowanie pni o średnicy od 10 do 75 cm - 57 szt., karczowanie pni o średnicy od 26 do 75 cm - 101 szt., ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia wraz z oczyszczeniem po wykarczowaniu i wywiezieniem - 0,135 ha., demontaż ławek parkowych z prefabrykatów żelbetowych - 62,5 m, demontaż ławek parkowych z prefabrykatów żelbetowych obudowa siedzeniowa drewniana - 62,5 m, rozebranie ław fundamentowych betonowych - 44,3 m3, stopy fundamentowej betonowej - 15,7 m3, demontaż urządzeń istniejącego placu zabaw - 8 kpl., wywiezienie dłużyc na odległość 5 km - 15,6 m3, wywiezienie gruzu spryzmowanego na odległość 10 km - 59,99 m3. Tereny zielone Pielęgnacja drzew i krzewów - odmładzanie starszych drzew o średnicy pni od 16 do 40 cm - 10 szt., odmładzanie starszych drzew o średnicy pni ponad 41 cm - 38 szt. odmładzanie pojedynczych krzewów o średnicy korony do 2 m – 1 115 szt. Sadzenie drzew - liściastych form piennych (różne gatunki) - 89 szt. Sadzenie krzewów - ręczne przekopanie gleby na terenie zadarnionym - 4 310 m2. Sadzenie krzewów - liściastych form piennych(różne gatunki) - 4 372 szt. Rozścielenie warstwy kory o grubości 5 cm - 215,5 m3. Trawniki - oczyszczenie i wywiezienie z terenu resztek budowlanych, gruzu i śmieci - 15,45 m3, wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym - 67 473,17 m2, ręczne rozrzucenie 5 cm warstwy ziemi żyznej lub kompostowej na - 4,723 ha, pielęgnacja trawników parkowych - 2,024 m2. Nawierzchnie Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej - główny ciąg komunikacyjny o szerokości 2,5 m obejmuje wykonanie koryta o głębokości 38 cm, profilowanie i zagęszczenie podłoża, podbudowa z kruszywa łamanego o grubości warstwy 25 cm, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo piaskowej - 858,31 m2, roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku na odległość 1 km - 326,16 m3, obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 - 612,38 m. Nawierzchnia mineralna wodoprzepuszczalna na podbudowie tłuczniowej - o szerokości 2,5 m, 2 m, 1,5 m obejmuje wykonanie koryta o głębokości 18 cm, profilowanie i zagęszczenie podłoża, podbudowa z kruszywa łamanego o grubości warstwy 15 cm, nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto gliniastych na gliniastym gruncie rodzimym grubość warstwy 10 cm, nawierzchnia z tłucznia kamiennego (warstwa górna z tłucznia) grubość warstwy 7 cm - 2 837,03 m2, roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku na odległość 1 km - 510,66 m3, obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 - 612,38 m. Nawierzchnia z kamienia polnego - o szerokości 2 m i 1,5 m obejmuje wykonanie koryta o głębokości 35 cm, profilowanie i zagęszczenie podłoża, podsypka piaskowa o grubości warstwy 20 cm, nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wymiarach 16-20 cm - 75,11 m2, roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku na odległość 1 km - 26,29 m3, Nawierzchnia trawiasta wzmacniana kratą trawnikową - wykonanie koryta o głębokości 34 cm, profilowanie i zagęszczenie podłoża, podbudowa z kruszywa łamanego o grubości warstwy 25 cm, podsypka piaskowa o grubości warstwy 5 cm, wzmocnienie podłoża geokratami o wysokości 4 cm, wykonanie trawników dywanowych z nawożeniem - 243,37 m2, roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku na odległość 1 km - 82,75 m3. Oczyszczenie zbiorników wodnych - oczyszczenie dna stawów i basenów z roślin i namułów wraz z wywiezieniem - 1117,73 m3, biologiczna rewitalizacja stawów - 7 451,53 m2, wykonanie płotków faszynowych o wysokości 30 cm - 2,6 m. Odwodnienie liniowe - wykonane z polimerobetonu o szerokości w świetle 100 mm i wysokości ponad 150 do 200 mm - 6 m. Plac zabaw Nawierzchnia placu zabaw, strefa bezpieczna - wykonanie koryta o głębokości 30 cm, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wzmocnienie podłoża geowłókninami, podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości warstwy 10 cm, nawierzchnia piasek rzeczny drobnoziarnisty grubość warstwy 20 cm - 221,38 m2, roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku na odległość 1 km - 66,41 m3. Elementy placu zabaw: Bujak "krokodyl" Postać krokodyla z litego drewna robinii, rzeźbiona, lazurowana, woskowana. Długość ok. 3,5 m, szerokość ok.1,0 m, wysokość ok. 0,7 m, 3 sprężyny ze stali wysokowartościowej (kolor żółty), 3 kotwy ziemne, malowany kolorowo. Kombinacja "Puszcza". • wieża do zabawy 5-kątna z daszkiem stożkowym, nieregularna, wysokość podestu 1,8 m, średnica ok. 2,0 m – 1 szt. • zjeżdżalnia (stal szlachetna), szerokość 0,5 m, wysokość 1,8 m, ścianki po obu stronach zjeżdżalni – 1 szt. • wieża do zabawy 3-kątna, nieregularna, wysokość podestu 1,65 m – 1 szt. • rura do zjeżdżania (stal szlachetna), wysokość 3,1 m – 1 szt. • wieże 4-kątne, nieregularne, wysokość podestów: 1,35 m i 1,5 m – 2 szt • wieże do zabawy 3-kątne, nieregularne, wysokość podestów: 0,9 m, 0,9 m, 1,2 m – 3 szt. • drabinki szerokość 1,5 m, wysokość 1,5 m i 0,9 m – 2 szt. • rzeźba „Myszołów” – 1 szt. • chwiejący się mostek, długość 3,0 m, szerokość 0,8 m – 1 szt. • sieć 3-kątna, 3,0x3,0x3,0 m, otwory 25/25 cm – 1szt. • słup z elementem dekoracyjnym, wysokość 3,0 m – 1 szt. • podest 3-kątny, 1,2/1,0/1,0 m, wysokość podestu 0,8 m – 1 szt. • kładka falowa, długość 3,0 m, szerokość ok. 0,8 m – 1 szt. • podest 3-kątny, 1,0/1,0/1,0 m, wysokość podestu 0,6 m – 1 szt. słupy częściowo z rozgałęzieniem, kolor jasna robinia. Kombinacja „Zosia” • wieża do zabawy 6-kątna, średnica ok. 2,0 m, wysokość podestu 0,6/0,9 m – 1 szt. • ścianka boczna, długość 1,0 m, wysokość 0,8 m – 1 szt. • zestaw sportowy długość 3x1,0 m, w formie łuku – 1 szt. • drabinka, szerokość 1,0 m, wysokość 0,9 m – 1 szt. • winda piaskowa ruchoma – 1 szt. • zsypywarka do piasku, długość 0,5 m, średnica ok. 20 cm – 1 szt. • chwiejący się mostek, długość 2,5 m, szerokość 0,8 m – 1 szt. • zakończenie konstrukcji, szerokość 1,2 m, wysokość 0,4 m – 1 szt. • mostek linowy, długość 2,0 m, szerokość 0,8 m – 1 szt. • wieża do zabawy 6-kątna z daszkiem stożkowym, średnica ok. 2,0 m, wysokość podestu 1,5 m – 1 szt. • 2 ścianki boczne, długość 1,0 m, wysokość 0,8 m • hamak, długość 3,7 m – 1 szt. • schodki, szerokość 0,8 m, wysokość 1,5 m – 1 szt. • zjeżdżalnia (stal szlachetna), szerokość 0,5 m, wysokość 1,5 m, ścianki po obu stronach zjeżdżalni – 1 szt. • sieć pochyła 0,6/2,1 m, wielkość otworów 30/30 cm – 1 szt. Kolor jasna robinia. Bujak „Konik polny” Postać konika polnego z litego drewna robinii, rzeźbiona, lazurowana, woskowana. Długość ok. 0,6 m, szerokość: ok. 0,3-0,4 m, wysokość: ok. 0,5 m, 1 podnóżek, 1 sprężyna ze stali wysokowartościowej, 1 kotwa ziemna, malowany kolorowo. Bujak „Biedronka” Postać biedronki z litego drewna robinii, rzeźbiona, lazurowana, woskowana. Długość ok.0,6 m, szerokość: ok. 0,3-0,4 m, wysokość: ok. 0,5 m, 1 podnóżek, 1 sprężyna ze stali wysokowartościowej, 1 kotwa ziemna, malowany kolorowo. Słup drewniany z tablicą regulaminową placu zabaw, wysokość 2 m, drewno robiniowe, kolor jasna robinia, utrzymany w estetyce pozostałych elementów. Wymiary tablicy 50 x 70 cm - 1 szt. Ogrodzenie - malowanie dwukrotne farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi ogrodzenia - 77,63 m2. Mała architektura Ławka parkowa z oparciem - konstrukcja stalowa lakierowana proszkowo, kolor ciemny grafit (RAL 7022). Siedzisko i oparcie drewniane jesionowe, lakierowane w kolorze jasny dąb, grubość deski min. 4 cm. Długość ławki 190 cm, szerokość 82 cm, wysokość 90 cm - 35 szt. Ławka parkowa bez oparcia - konstrukcja stalowa lakierowana proszkowo, kolor ciemny grafit (RAL 7022), siedzisko drewno jesionowe, lakierowane w kolorze - jasny dąb, grubość deski min. 4 cm. Długość ławki 192,5 cm, szerokość 46 cm, wysokość 49 cm - 15 szt. Kosz na śmieci - obudowa stal malowana proszkowo, ciemny grafit (RAL 7022), pojemnik – stal ocynkowana. Wysokość kosza 82 cm, szerokość 39 cm, długość 40 cm, pojemność 40 l. - 22 szt. Leżak parkowy - konstrukcja stalowa, stal lakierowana proszkowo, kolor ciemny grafit (RAL 7022) siedzisko i oparcie drewno jesionowe, lakierowane w kolorze - jasny dąb, grubość deski min. 4 cm. Długość 156 cm, szerokość 80 cm, wysokość 89 cm - 6 szt. Stół szachowy z siedziskami - konstrukcja stalowa, stal lakierowana proszkowo, kolor ciemny grafit (RAL 7022) siedzisko drewno jesionowe, lakierowane w kolorze - jasny dąb, grubość deski min. 4 cm, wymiary 45x45x50 cm. Blat z szachownicą granitowy 60x60 cm montowany w metalowym blacie o wymiarach 85x85 cm (kolor jw.). Bariera przy stawie - konstrukcja stalowa malowana proszkowo, kolor ciemny grafit (RAL 7022). Wysokość 100 cm, długość 120 cm - 13 szt. Tablica edukacyjna - stelaż wykonany z drewna dębowego (kolor jasny dąb). Wymiary tablic 100 cm x 75 cm, nośnik – blacha ocynkowana o grubości 1 mm, dodatkowe zabezpieczenie z folii antygraffiti z filtrem UV, parametry wydruku: wodoodporny, wysokojakościowy, cyfrowy wydruk wielkoformatowy, pełny kolor 4 + 0, kolory CMYK, jakość wydruku co najmniej 1440 dpi, ilość - 4 szt. Scena letnia Roboty ziemne - wykopy ze skarpami o szerokości dna 1,5 m i głębokości do 1,5 m - 23,09 m3, Podkłady betonowe na gruncie - 8,53 m3, Stopy fundamentowe żelbetowe - 2,43 m3, wykonanie zbrojenia prętami żebrowanymi o średnicy 12 mm - 0,114 t, obsadzenie kotew w stopach - szt. 10, gruntowanie powierzchni betonowych poziomych - 6,3 m2, gruntowanie powierzchni betonowych pionowych - 16,8 m2, izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną (dwie warstwy) - 16,8 m2, Obrzeża - wykonanie palisady betonowej o długości 65 cm na łukach o promieniu 10 m - 31,4 m, palisady betonowej o długości 45 cm na łukach o promieniu 10 m - 16,64 m, podbudowa z Posadzka - podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 15 cm, podsypka cementowo-piaskowa o grubości 4 cm - 82,87 m2, Konstrukcja drewniana z tarcicy dębowej: słupy 20x20 cm - 30,5 m, płatwie 20x20 cm - 12,5 m, stężenia 6x20 cm - 24,56 m. Instalacje oświetlenia drogowego Zasilanie energetyczne z rozdzielnicą oświetleniową i rozdzielnicą sceny - wykonanie rowu pod kable o głębokości 0,8 m i szerokości 0,4 m - 182 m, ułożenie rur ochronnych z PCW o średnicy do 50 mm - 12 m, zasypanie dna rowu warstwą piasku - 60 m, układanie w rowach kabli wielożyłowych ziemnych z przykryciem folią 5x16 mm2 1000V - 170 m, w rurach osłonowych kabli wielożyłowych 5x16 mm2 1000V - 20 m, zagęszczenie nasypów - 58,24 m3, montaż rozdzielnicy oświetleniowej wolnostojącej RO - 1 kpl, montaż rozdzielnicy sceny RS - 1 kpl, montaż w istniejącej rozdzielnicy T1 rozłącznika bezpiecznikowego 3 fazowego 63A - 1 szt., ułożenie w szafach i na tablicach (w wiązkach) przewodów o przekroju 16 mm2 typu LgY-750 V - 3 m, montaż końcówek na żyłach o przekroju do 16 mm2 - 6 szt., podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce przekrój żył do 16 mm2 - 6 szt., obróbka na sucho kabli energetycznych, na napiecie do 1 kV, zarobienie końca kabla o przekroju do 16 mm2 kabel 5-żyłowy - 4 szt., układanie uziomów w rowach kablowych - 2 m, montaż metodą udarową uziomu ze stali profilowanej - UPB 16 Bezpol (lub GALMAR) - 3x1,5m - 2 uziomy, badanie linii kablowej nn o ilości żył do 5 - 2 odcinki, badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1 pomiar, obsługa geodezyjna 0,18 km. Wymiana istniejących stanowisk oświetleniowych (9 kpl.) - Demontaż (wyciąganie) z odłączeniem istniejących kabli ze słupów - 18 m, wymiana słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - slup oświetleniowy aluminiowy okrągły malowany na kolor patynowany, słup stal. -3,45 m np. WS6 lub równoważny, montaż opraw LED E27 na słupach np. Luminary 16 (Pluton) lub równoważnych, powtórne układanie na słupach istniejących kabli po ich zdemontowaniu - 18 m, zagęszczanie nasypów - 4,5 m3, montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji słupa np. Fuse box lub równoważnych, powtórna obróbka z przyłączeniem istniejących kabli do zacisków 17 szt., demontaż istniejącej oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku - do transportu, badanie linii kablowej nn – 9 odcinków, badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1 pomiar, badanie i pomiar skuteczności zerowania 1 pomiar, badanie i pomiar skuteczności zerowania 8,00 pomiarów. Budowa oświetlenia nowego - wykopanie rowów dla kabli o szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m – 325 m, zasypanie dna rowu kablowego warstwą piasku - 650 m, ułożenie kabli wielożyłowych z przykryciem folią - np. YAKY 5x25 mm2 lub równoważny – 310 m, ułożenie kabli wielożyłowych z przykryciem folią - kabel miedziany 1000V np. YKY 3x4 mm2 lub równoważny - 20 m, ułożenie w wykopie rur ochronnych z PCW, o średnicy do 75 mm np. DVK 50 lub równoważnych - 18 m, ułożenie w rurach i słupach kabli wielożyłowych np. YAKY 4x25 mm2 lub równoważnych 49 m, ułożenie w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabli wielożyłowych - kabel miedziany 1000V np. YKY 3x4 mm2 lub równoważny - 10 m, zasypanie rowów dla kabli o głębokości rowu do 0,8 m - 325 m, zasypanie rowów dla kabli o głębokości rowu do 0,6 m - 10 m, zagęszczanie nasypów - 97,60 m3, mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg, słup stal. - 4,5 m np. C4,5/3/60 Elmonter Zagórów lub równoważny – 11 szt., wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe - np. YDY 750V 3x1,5 mm2 lub równoważnych - 44 m/przew., montaż opraw LED E27 na słupach np. Luminary 16 (Pluton) lub równoważnych - 11 szt., montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji słupa np. Fuse box lub równoważnych 10 szt., montaż metodą udarową uziomu ze stali profilowanej UPB 16 Bezpol (lub GALMAR) - 3x1,5m - 4 uziomy, obróbka na sucho kabli wielożyłowych na napięcie do 1 kV, zarobienie końca kabla o przekroju ponad 16 do 50 mm2, kabel 4-żyłowy YAKY 4x25 mm2 - 17 szt., badanie linii kablowej - nn 9 odcinków, badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1 pomiar, badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego następny pomiar po pierwszym - 3 pomiary, badanie i pomiar skuteczności zerowania - 1 pomiar, badanie i pomiar skuteczności zerowania każdy następny pomiar - 10 pomiarów, obsługa geodezyjna - 0,33 km. 3.2. Roboty będą prowadzone w strefie ochrony konserwatorskiej - na terenie występowania archeologicznych nawarstwień kulturowych 3.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, określa dokumentacja projektowo - kosztorysowa, tj. projekt zagospodarowania terenu, projekt budowlany, przedmiary robót oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (dalej STWiOR), będące załącznikami do niniejszej SIWZ i stanowiące jej integralną część. 3.4. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją, o której mowa w pkt 3.3., obowiązującymi przepisami prawa, w tym zwłaszcza zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.). W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W związku z powyższym, w celu realizacji zamówienia, wykonawca nie może użyć urządzeń ani materiałów budowlanych o gorszych parametrach technicznych i jakościowych niż te wskazane (opisane) w dokumentacji projektowo - kosztorysowej i STWiORB. Oznacza to, że Wykonawca nie będzie zobowiązany do zastosowania konkretnych wyrobów i że może on stosować inne pod warunkiem ich zgodności z wyrobami podanymi w dokumentacji pod względem: 3.4.1. gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych), 3.4.2. charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 3.4.3. charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa), 3.4.4. parametrów technicznych (np. wytrzymałość, trwałość, konstrukcja, itp.), 3.4.5. wyglądu (struktura, faktura, barwa).

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45111300-1

45262300-4

45111291-4

45112710-5

45422000-1

45311100-1

45317300-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-15

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

2020-11-15


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 5.3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej robotę lub roboty polegające na: a) budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie ciągów pieszych lub rowerowych lub pieszo-rowerowych lub placów o nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej, oraz b) budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie placu zabaw dla dzieci, oraz c) zagospodarowaniu terenu, w ramach której wykonano montaż elementów małej architektury oraz nasadzenia lub przesadzenia elementów zieleni, oraz d) budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie (modernizacji) instalacji oświetleniowej - o wartości łącznej robót nie mniejszej niż 2 500.000,00 zł. brutto (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych brutto). UWAGA! Zamawiający nie ogranicza liczby robót budowlanych wskazanych przez wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu, tym samym potwierdzeniem warunku będzie wskazanie jednej roboty obejmującej swoim zakresem roboty z pkt 5.3.1 lit. a-d o wartości nie mniejszej niż 2 500.000,00 zł. brutto (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych brutto), lub większej ilości robót obejmujących swoim zakresem roboty z pkt 5.3.1 lit. a-d, których łączna wartość wynosi nie mniej niż 2 500.000,00 zł. brutto (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych brutto). Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, wyszczególnionych w ofercie. 5.3.2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy skierują do realizacji zamówienia po jednej osobie posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającej doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy na przynajmniej jednej budowie dla powyższego zakresu uprawnień. Zamawiający dopuszcza łączenie ww. specjalności. W przypadku, gdy jedna osoba posiadająca kwalifikacje w kilku specjalnościach wykonywała wymagane czynności w jednym zadaniu, to spełnienie warunku będzie liczone odrębnie dla wykonywanych czynności w ramach każdej z osobna samodzielnej funkcji w budownictwie. Ww. osobę/-y należy wskazać w wykazie, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do siwz. Kierownik robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza zgodnie z art. 12a ww. ustawy Prawo budowlane, odpowiadające im uprawnienia osób, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. ustawa z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 ze zm). 5.4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 5.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą łącznie spełniać warunki określone w pkt. 5.3. siwz.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp b) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp,

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody, określające czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym czy roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty te były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty). b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o dysponowaniu tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) wypełniony formularz ofertowy – wzór stanowi załącznik nr 1 do siwz; b) wypełniona tabela elementów rozliczeniowych, wg. wzorów stanowiących: załącznik nr 2 do siwz, c) oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1. siwz - według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz; d) pełnomocnictwo (o ile ofertę składa pełnomocnik) do reprezentowania wykonawcy, określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy; e) zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu; f) dokument potwierdzający wniesienie wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
10.2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) 10.3. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359 ze zm.). 10.4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto zamawiającego, tj. Bank Spółdzielczy w Koninie Oddział w Golinie Nr 79 8530 0000 0700 0619 2000 0224, z dopiskiem: Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina – rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Golinie. (podać nr części, której dotyczy wnoszone wadium) nr referencyjny: Zp.271.12.2019 10.5. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski i dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form. 10.6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 10.7. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. Ponadto w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Miejski w Golinie (Sekretariat), ul. Nowa 1, 62-590 Golina lub zamieścić w osobnej kopercie - opisanej „wadium”, dołączonej do oferty. 10.8. W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: 10.8.1. Nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 10.8.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem); 10.8.3. kwotę gwarancji (poręczenia); 10.8.4. termin ważności gwarancji (poręczenia); 10.8.5. zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji (poręczenia) na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, lub b) wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy Dopuszcza się zamiennie zapis odwołujący się do przypadków wskazanych w ustawie Pzp (art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy Pzp) 10.9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji i rękojmi

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi, co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian; 2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 3) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 4) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: a) na podstawie postanowień umownych, b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; 5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e; 6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 1a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz pkt 4 lit. b, Zamawiający nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. 1b. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 6, zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 1c. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 Zamawiający, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie umowy. 1d. Jeżeli umowa zawiera postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia Wykonawcy, dopuszczalną wartość zmiany umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, pkt 3 lit. b i pkt 6, ustala się w oparciu o wartość zamówienia określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających z tych postanowień. 1e. Zmianę postanowień zawartych w umowie lub umowie ramowej uznaje się za istotną, jeżeli: 1) zmienia ogólny charakter umowy lub umowy ramowej, w stosunku do charakteru umowy lub umowy ramowej w pierwotnym brzmieniu; 2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy lub umowy ramowej i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy lub umowy ramowej na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub umowie ramowej, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub umowy ramowej, d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt 4. 2. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ust. 1–1b, 1d i 1e podlega unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu. 3. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy, wydłużenie czasu wykonania umowy w przypadku: 3.1. gdy zmiana dotyczy zmiany terminu realizacji umowy strony dopuszczają możliwość zmiany terminu i sposobu płatności poprzez zapłatę wynagrodzenia należnego za pracę wykonaną do dnia podpisania aneksu; 3.2. wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania umowy; 3.3. wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących przedmiotem umowy; 3.4. wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 3.5. wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. do wydania, których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 3.6. odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 3.7. odmowy udostępnienia nieruchomości przez jej właściciela do celów wykonania robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 3.8. niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 3.9. niemożności wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 3.10. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami; 3.11. zmian technologicznych - o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia kosztów realizacji inwestycji, pod warunkiem, że są spowodowane szczególnie następującymi okolicznościami: a) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, b) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 3.12. konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy; 3.13. odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 3.14. konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 3.15. wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 3.16. zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami; 3.17. nadzwyczajnej zmiany okoliczności, o których mowa w art. 357[1] Kodeksu cywilnego, w zakresie niezbędnym do usunięcia rażącej straty Wykonawcy. 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron. 5. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, następujące zmiany: 5.1. danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy, w szczególności zmiana numeru rachunku bankowego; 5.2. danych teleadresowych; 5.3. danych rejestrowych; 5.4. będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-07, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język plski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 19.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto), podanej w ofercie. 19.2. Zabezpieczenie może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 19.3. Na pozostałe formy określone w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający nie wyraża zgody. 19.4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego, tj.: Bank Spółdzielczy w Koninie Oddział Golina Nr 79 8530 0000 0700 0619 2000 0030 (za datę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, będzie uważany dzień, w którym kwota wpłynęła na konto zamawiającego). 19.5. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu musi być przed podpisaniem umowy zaakceptowane przez zamawiającego. Wymaga się, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy było bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie zamawiającego. 19.6. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 19.2. niniejszego rozdziału. 19.7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 19.8. Zamawiający dokona zwrotu wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 19.9. Kwota stanowiąca 30% wysokości zabezpieczenia służyć będzie na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi. 19.10. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do siwz

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 23. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 23.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Goliny, mający swoją siedzibę w Urzędzie Miejskim w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, www.golina.pl, golina@golina.pl, tel. (63) 2418 095; 23.2. inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Golinie, jest p. Andrzej Andrzejewski, e-mail: iod8@wp.pl; 23.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. " Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina – rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Golinie ", nr referencyjny Zp.271.12.2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 23.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ustawa Pzp; 23.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 23.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 23.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 23.8. posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 23.9. nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

 SIWZ z załącznikami Zp.271.12.2019

 

 

Pozwolenie konserwatora zabytków nr 59/2018/A

 

Odpowiedzi na pytania  Zp.271.12.2019

 

Sprostowanie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina – rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Golinie.

 

Zamawiający informuje, że w załączniku nr 7 - Projekt umowy w §4 Terminy realizacji zamówienia błędnie wpisano datę.

Jest:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 15.11.2019 r.

Winno być:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 15.11.2020 r.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Burmistrz Goliny

 

/-/ Mirosław Durczyński