WYNIK: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Golina w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. na podstawie biletów miesięcznych

Golina, 19.12.2016 r.

ZE 26/2/2016

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielania zamówienia publicznego na:

 

Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Golina w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. na podstawie biletów miesięcznych

 

 

prowadzonym przez: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Golinie

ul. Wolności 20, 62-590 Golina

w trybie przetargu nieograniczonego

wybrana jako  najkorzystniejsza oferta nr 3 złożona przez:    

„EUROMATPOL" Mateusz Czkalski

62-541 Budzisław Kościelny, ul. Topolowa 12

 

UZASADNIENIE

I. Wybrana oferta nr 3 w przyjętym kryterium: cena - 60%, termin płatności - 20%, czas podstawienia autobusu zastępczego - 20% otrzymała łącznie 100 pkt.

 

II. Jednocześnie zawiadamiający w trakcie postępowania odrzucił następujące oferty:

     Nie dotyczy

 

III. Ponadto zamawiający w trakcie postępowania wykluczył następujących wykonawców:

       Nie dotyczy

 

IV. Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób- w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

 

Kierownik ZEAS

(-) Anna Górzna

 

Załączniki:
Punktacja przyznana oferentom w postępowaniu na „Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Golina w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. na podstawie biletów miesięcznych"