OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Golina: Aktualizacja dokumentacji uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Golina
Numer ogłoszenia: 62413 - 2016; data zamieszczenia: 31.05.2016
OGŁOSZENI
E O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, woj. wielkopolskie,
tel. 063 2418095 w. 50, 51, faks 63 241 80 95 wew. 232
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Aktualizacja dokumentacji uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Golina.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres obejmuje wykonanie: zakup map zasadniczych nieaktualizowanych terenu obejmujących sieć kanalizacyjną o długości ok. 25,6 km - 42 szt. map; prac terenowych obejmujących aktualizację stanu istniejącego dla całej sieci wraz z odgałęzieniami bocznymi dla dodatkowych (istniejących, których nie ma w projekcie) i przyszłościowych posesji; ustalenie z właścicielami działek lokalizację odgałęzień bocznych dla dodatkowych i przyszłościowych posesji; projektu odgałęzień bocznych dla dodatkowych i przyszłościowych posesji - ok. 250 szt.; opracowanie bilansu ścieków; aktualizacja i dobór grupowych przepompowni ścieków - ok. 15 szt.; aktualizacja i dobór przepompowni przydomowych; aktualizacja rozwiązań materiałowych i urządzeń; usunięcie nazw własnych wyrobów i numerów katalogowych urządzeń; aktualizacja uzgodnień branżowych - 7 instytucji; aneksu do warunków technicznych z Zakładem Usług Wodnych w Koninie (ZUW); uzgodnienie dokumentacji z ZUW w Koninie; zaktualizowanej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru całości robót; nowego, zaktualizowanego przedmiaru robót; kosztorysu ofertowego (ślepego); kosztorysu inwestorskiego, zapisu elektronicznego całości..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu
Uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. b, uzasadnienie faktyczne: dokumentacja budowlana jest w rozumieniu ustawy Prawo autorskie - dziełem autorskim. Prawa autorskie podlegają ochronie. Jakakolwiek ingerencja w dzieło wymaga zgody autora lub powierzenia jemu dalszych prac projektowych. W opinii zamawiającego spełnione zostały przesłanki do przeprowadzenia procedury i udzielenia zamówienia z wolnej ręki, z racji ochrony praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
  • Zakład Projektowo - Usługowy PROBUD, Al. Wolności 12, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.