Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Golina w okresie od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r. na podstawie biletów miesięcznych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.golina.pl


Golina: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Golina w okresie od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r. na podstawie biletów miesięcznych
Numer ogłoszenia: 126055 - 2016; data zamieszczenia: 08.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół , ul. Wolności 20, 62-590 Golina, woj. wielkopolskie, tel. 0-63 249 36 27, faks 63 249 36 27.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: golina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Golina w okresie od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r. na podstawie biletów miesięcznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1.      Dowóz uczniów z miejscowości położonych na terenie gminy Golina do placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Golina oraz powrót po zajęciach na podstawie zakupionych biletów miesięcznych wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu w okresie od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r. zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym wykazem tras oraz godzinami rozpoczęcia i zakończenia zajęć.

Szczegółowy przebiegu tras wraz z informacją o liczbie uczniów zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.

2.      Dowóz uczniów będzie odbywać się w oparciu o linie regularne, na podstawie zakupionych biletów miesięcznych.

3.      Do korzystania z usług uprawnionych będzie około 340 uczniów:

a)      Szkoła Podstawowa w Golinie, ul. Wolności 20 - 85 uczniów;

b)      Szkoła Podstawowa w Kawnicach, Kawnice 50 - 90 uczniów;

c)      Szkoła Podstawowa w Przyjmie, Przyjma 122 - 25 uczniów;

d)     Gimnazjum w Golinie, ul. Kopernika 12 - 140 uczniów.

Zamówienie mniejszej ilości usług nie jest traktowane jako odstąpienie od umowy przez Zamawiającego i nie daje po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń, w szczególności o odszkodowanie.

4.      Zamówienie będzie realizowane z wykluczeniem dni wolnych od zajęć szkolnych, we wszystkie dni nauki szkolnej. Usługa świadczona będzie w dni powszednie z wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych, określonych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 46, poz. 432 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia transportu w dodatkowe dni pracy szkół (np. odpracowywanie zajęć w sobotę) bez dodatkowego wynagrodzenia.

5.      Wykonawca zobowiązany jest zapewnić każdego dnia roboczego, pięć sprawnych technicznie autobusów do dyspozycji Zamawiającego i jeden autobus rezerwowy. Liczba miejsc siedzących przynajmniej w czterech autobusach nie powinna być mniejsza niż 43 osoby. 6. Wykonawca zamówienia musi zapewnić odpowiednią liczbę miejsc siedzących w autobusach..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy, stanowiących nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6, 60.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności. Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku na podstawie załączonej do oferty aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z póżn. zm.) Oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnienie tego warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie świadczył lub świadczy należycie co najmniej trzy zamówienia związane z przewozem osób o wartości brutto 150 000 zł.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykaz pojazdów wykorzystywanych przy realizacji zamówienia wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kserokopiami dowodów rejestracyjnych lub pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego, jeżeli w Wykonawca wskazał potencjał techniczny, którym będzie dysponował.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie załączonego do oferty Oświadczenia Wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie


Wypełniony i podpisany wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane;

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Trmin płatności - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.golina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ 62-590 Golina, ul. Kopernika 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2016 godzina 10:00, miejsce: ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ 62-590 Golina, ul. Kopernika 12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Golina, 08.07.2016 r.

Anna Górzna

Kierownik

Załączniki:

* Ogłoszenie

* SIWZ

* Załącznik nr 1 - oferta

* Załącznik nr 2  - oświadczenie art. 22 PZP

* Załącznik nr 3  - oświadczenie art. 24 PZP

* Załącznik nr 4 - wykaz usług

* Załącznik nr 5 - wykaz pojazdów

* Załącznik nr 6 - wykaz tras

* Załącznik nr 7 - projekt umowy