WYNIK: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych dz. nr 137 o 136/6 we wsi Golina-Kolonia oraz Przyjma-Adamów dz. Nr 323 i 22

Golina, dnia 20.07.2015r.

Zamawiający:

ZP271.01.2015

(nr ref. postępowania)

 

 Zawiadomienie o  wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych dz. nr 137 i 136/6 we wsi Golina Kolonia oraz drogi Przyjma –Adamów dz. Nr 323 i 22.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

I.                   Wybrano jako najkorzystniejszą:

II.                ofertę nr 2 złożoną przez firmę Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier, 62-330 Nekla, ul. Wiosny Ludów 58  

cena zaoferowana w tej ofercie wynosi: 240 317,30 zł;

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

III.               Zgodnie z kryterium  wyboru ofert: najniższa cena i gwarancja - oferta firmy Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier, 62-330 Nekla, ul. Wiosny Ludów 58   otrzymała największą liczbę punktów - 100 punktów.

IV.             Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.       

 V.                Nie odrzucono żadnej oferty.

 VI.      Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

Ocena ofert:

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga – cena 90 pkt.-  gwarancja max 10pkt.

 

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt.

w kryterium

cena

Liczba pkt.

w kryterium

gwarancja

Razem

Przedsiębiorstwo  Budowlane ANBUD Sp. z o.o. 62-500 Konin, ul. Zofii Urbanowskiej 8

83,35

5

88,35

Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier, 62-330 Nekla, ul. Wiosny Ludów 58

90,00

10

100,00

Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

89,79

10

99,79

Firma P.U.H. „WADRI” 98-200 Sieradz, ul. Zachodnia 2A

83,75

10

93,75

Zakład Robót Inżynieryjnych 62-510 Konin, ul. Królowej Marysieńki 12

76,20

10

86,20

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia.