WYNIK: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Golina w roku szkolnym 2015/2016 na podstawie biletów miesięcznych.

Golina, 31.07.2015 r.

ZE.26/1/2015

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)  informuję, że w prowadzonym przez:

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Golinie

ul. Wolności 20, 62-590 Golina

 

w postępowaniu nr ZE.26/1/2015 o udzielenie zamówienia na „Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Golina w roku szkolnym 2014/2015 na podstawie biletów miesięcznych" w trybie przetargu nieograniczonego zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę:

„EUROMATPOL" Mateusz Czkalski

62-541 Budzisław Kościelny, ul. Topolowa 12

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

 

Oferta wybranego wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 59,40 zł brutto za 1 bilet miesięczny (słownie: pięćdziesiąt dziewięć 40/100 zł) oraz najdłuższy termin płatności, tj. 30 dni i w związku z powyższym w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego uzyskała najwyższą liczbę punktów wg kryterium: najniższa cena, termin płatności.

 

Jednocześnie informuję, że w w/wym postępowaniu oferty złożyli:

 

1.      Oferta Nr 1:

WIKTORIA, Waleriańczyk Paweł

Piotrkowice 22B, 62-561 Ślesin

Cena jednostkowa netto za 1 bilet miesięczny: 95,00 zł,

Cena jednostkowa brutto za 1 bilet miesięczny: 102,60 zł, (słownie: sto dwa 60/100 zł)

Termin płatności: 14 dni

Suma punktów: 57,79.

 

2.      Oferta Nr 2:

PRZEDSIĘBIOTSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W KONINIE S.A.,

62-510 Konin, ul. Zakładowa 4

Cena jednostkowa netto za 1 bilet miesięczny: 56,67 zł,

Cena jednostkowa brutto za 1 bilet miesięczny: 61,20 zł, (słownie: sześćdziesiąt jeden 20/100 zł)

Termin płatności: 30 dni

Suma punktów: 97,09.

 

3.      Oferta Nr 3:

„EUROMATPOL" Mateusz Czkalski

62-541 Budzisław Kościelny, ul. Topolowa 12

Cena jednostkowa netto za 1 bilet miesięczny: 55,00 zł,

Cena jednostkowa brutto za 1 bilet miesięczny: 59,40 zł, (słownie: pięćdziesiąt dziewięć 40/100 zł)

Termin płatności: 30 dni

Suma punktów: 100,00.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego  w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, gdyż w przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

Kierownik ZEAS

(-) Anna Górzna