WYNIK: Budowa hali widowiskowo-sportowej o kubaturze 20 269,51 m3 i powierzchni użytkowej 2 351,05 m2 w miejscowości Golina - ETAP I

Golina, dnia 09.09.2015r.

Zamawiający:

ZP271.02.2015

(nr ref. postępowania)

 

 

 

Zawiadomienie o  wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa hali widowiskowo-sportowej o kubaturze 20 269,51m3 i powierzchni użytkowej - 2 351,05 m2, w  Golinie - ETAP I".

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą" informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

I.  Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 5 złożoną przez firmę - P.U.H. NAWROT Sp. z o. o., Budy 55,      63-708       Rozdrażew

cena zaoferowana w tej ofercie wynosi: 6 823 527,16 zł;

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Zgodnie z kryterium  wyboru ofert: najniższa cena i gwarancja - oferta firmy P.U.H. NAWROT Sp. z o. o., Budy 55, 63-708 Rozdrażew

 otrzymała największą liczbę punktów - 97 punktów.

 

II.  Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.       

III. Nie odrzucono żadnej oferty.

IV. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

Ocena ofert:

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga - cena 97 pkt.-  gwarancja max 3pkt.

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt.

w kryterium

cena

Liczba pkt.

w kryterium

gwarancja

Razem

Konsorcjum: AMP Sp. z o.o A-PROJEKT Sp. z o.o., Sarmacka 5G, 02-972 Warszawa

66,39

0

66,39

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego spółka z o. o., ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski

82,99

2

84,99

Konsorcjum  Lider HYDROWAT Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Melioracyjnych Sp. z o. o., Stodolniana 91, 62-500 Konin

75,84

0

75,84

KBUD Krzysztof Łuksza, UL. Henryka Probusa 18, 55-110 Prusice

85,59

3

88,59

P.U.H. NAWROT Sp. z o. o., Budy 55, 63-708 Rozdrażew

97,00

0

97,00

AX-Bud INWESTYCJE Sp. z o. o., ul. XXX-lecia PRL 17, 62-561 Ślesin

76,08

0

76,08

Zakład Remontowo-Budowlany „DANBUD” Tadeusz Bąkowski, ul. Leśna 61, 62-540 Kleczew

82,75

0

82,75

TRANSBUD-KONIN, ul. Zakładowa 3, 62-510 Konin

70,08

3

73,08

 

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia.