WYNIK: Pierwszy przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów rolnych

I N F O R M A C J A
Burmistrza Goliny  o wyniku przetargu ustnego ograniczonego  (licytacji) na wydzierżawienie  nieruchomości rolnych.  
Burmistrz Goliny stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz.2108) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.
W dniu 03 lipca 2015 r. o godz. 900   w sali nr 13  Urzędu  Miejskiego  w Golinie odbył się pierwszy przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie nieruchomości rolnych  stanowiącej własność Gminy Golina położonej w mieście Golina i obrębie  Golina-Kolonia, Spławie .  
Do przetargu  na dzierżawę  nieruchomości rolnych  przystąpiło dwóch oferentów, którzy spełniły  warunki podane w ogłoszeniu   o przetargu.
  W wyniku przeprowadzonego przetargu (licytacji)   dzierżawcą  nieruchomości rolnych został:
-    działki  nr ew.  617  o pow. 0,93 ha  w obrębie Spławie    za kwotę rocznego czynszu dzierżawy 520  zł słownie  pięćset dwadzieścia złotych  Jacek Brud
-    działki  nr ew. 619  o pow. 0,70 ha  w obrębie Spławie    za kwotę rocznego czynszu dzierżawy 220  zł słownie  dwieście dwadzieścia  złotych  Adam Nowicki
-    działki  nr ew. 387/1 o pow. 0,30 ha  w obrębie Spławie    za kwotę rocznego czynszu dzierżawy 100  zł słownie  sto złotych Adam Nowicki
-    działki  nr ew.  213/2  o pow. 1,1442 ha  w obrębie miasta Golina  za kwotę rocznego czynszu dzierżawy 280  zł słownie  dwieście osiemdziesiąt  złotych Adam Nowicki
-    działki  nr ew.  215/2 o pow. 0,5193 ha  w obrębie miasta Golina  za kwotę rocznego czynszu dzierżawy 163  zł słownie sto sześćdziesiąt  trzy  złote Adam Nowicki
-    działki  nr ew. 222/2  o pow. 1,1508 ha  w obrębie miasta Golina  za kwotę rocznego czynszu dzierżawy 355  zł słownie  trzysta pięćdziesiąt pięć  złotych Adam Nowicki
-    działki  nr ew.  190 o pow. 0,7747 ha  w obrębie miasta Golina  za kwotę rocznego czynszu dzierżawy 510  zł słownie  pięćset dziesięć   złotych Jacek Brud
Dla działki 658, 681 o łącznej pow.  0,31 ha położonej w obrębie Spławie i działki 195  o pow. 0,43 ha położonej w obrębie Golina-Kolonia przetarg został zakończony wynikiem negatywnym -  uczestnik przetargu  nie przystąpił do licytacji .

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie ul. Nowa 1 i na stronie internetowej www.golina.pl, na okres 7 dni.
Golina 2015-07-03
 Burmistrz Goliny
Mirosław Durczyński