Budowa hali widowiskowo-sportowej o kubaturze 20 269,51 m3 i powierzchni użytkowej 2 351,05 m2 w miejscowości Golina - ETAP I

Urząd Zamówień Publicznych

Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:

http://www.portal.uzp.gov.pl  Nr ogłoszenia 192186-2015 data zamieszczenia 29.07.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU     

 

 

Zamieszczanie obowiązkowe

 

Zamieszczanie nieobowiązkowe

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY

Zamówienia publicznego


Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


Zawarcia umowy ramowej


 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:

Gmina Golina

Adres pocztowy:

Nowa 1

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Województwo:

Golina

62-590

Wielkopolskie

Tel.:

Faks:

63  241 80 95

63  241 80 95

Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada):

www.golina.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli

dotyczy):

     

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

 Administracja rządowa centralna

 Uczelnia publiczna

 Administracja rządowa terenowa

 Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

 Administracja samorządowa

 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

 Podmiot prawa publicznego

 Inny (proszę określić):      

 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa,

      sąd lub trybunał

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

  Budowa hali widowiskowo-sportowej o kubaturze – 20269,51 m3 i powierzchni użytkowej -2351,05 m2   

  w  Golinie  – ETAP I.

 

                       

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane                 

Dostawy                                  

Usługi                                      

II.1.3)

 przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:

    Budowa hali widowiskowo-sportowej o kubaturze -20 269,51 m3 i powierzchni użytkowej -2 351,05 m2

    w miejscowości Golina  – ETAP I.

2. Lokalizacja:

    Miejscowość: Golina, Gmina Golina, powiat  koniński, województwo Wielkopolskie.

3. Zakres prac obejmuje roboty budowlano montażowe polegające na;

     1.Budowa hali widowiskowo-sportowej o kubaturze -20 269,51 m3 i powierzchni użytkowej – 2 351,05 m2         

        w miejscowości Golina  - ETAP I, zgodnie z dokumentacją projektową:

a.   Kompleksowa obsługa geodezyjna zadania.

b.   Rozbiórka budynku mieszkalnego znajdującego się w obrębie hali

c.    Roboty ziemne.

d.    Roboty budowlano-konstrukcyjne.

e.   Wykonanie instalacji elektrycznych, monitoringu, RTV,  alarmowej i dzwonkowej, okablowania strukturalnego, oświetlenia, instalacji odgromowych i wyrównawczych.

f.    Wykonanie instalacji wod. – kan.

g.   Wykonanie instalacji c. o. wraz z kotłownią gazową

h.   Wykonanie instalacji gazowej.

i.     Wykonanie instalacji ciepła technologicznego.

j.     Wykonanie instalacji wentylacji.

k.    Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem przyłącza.

l.     Budowa  sieci kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem przyłącza.

m.  Budowa  sieci wodociągowej wraz z wykonaniem przyłącza.  

n.    Łącznik pomiędzy halą a szkołą

o.    Roboty zewnętrzne –drogi  dojazdowe, chodniki, parkingi , ogrodzenia i zieleń

p.   wyposażenie

2.   Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – 5 kpl.

3.   Zapewnienie nadzoru i pozytywnego odbioru urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego i poniesienie kosztów z tego tytułu.

4.   Zabezpieczenie placu budowy pełnym i trwałym ogrodzeniem, uniemożliwiającym wstęp osób nieuprawnionych na teren budowy oraz oświetlenie i oznakowanie zgodnie z wytycznymi BHP i obowiązującymi przepisami.

5.   Zapewnienie dojazdu sprzętu budowlanego na plac budowy, oznakowanego i zabezpieczonego, niekolidującego z publicznym ruchem pieszym i kołowym, oraz funkcjonowaniem  obiektów  łącznie  z wykonaniem utwardzonego dojazdu do placu budowy od ulicy Konopnickiej.

6.   Zakup, dostawa i montaż wszystkich urządzeń, armatury, instalacji i osprzętu objętych dokumentacją projektową i kosztorysem.

7.   Wykonanie pomiarów, prób i sprawdzeń wszystkich wykonanych instalacji i urządzeń wraz z dostarczeniem protokołów potwierdzonych przez inspektorów nadzoru inwestorskiego.

8.   Zapewnienie nadzoru nad inwestycją odpowiednich służb i organów i poniesienie z tego tytułu opłat (PSG, ENERGA SA, Operatorzy telefonii, itp.).

9.   Demontaż i odtworzenie ciągów komunikacji pieszej i kołowej oraz przywrócenie do stanu pierwotnego, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

10. Oznakowanie ewakuacyjne i p-poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami całego obiektu oraz terenu objętego zakresem.

11. Opracowanie instrukcji użytkowania obiektu.

12. Opracowanie instrukcji ewakuacji.

13. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz opinii dotyczących wykonania włączeń i podłączeń infrastruktury technicznej wraz z odbiorami.

14. Opracowanie  projektu organizacji placu budowy.

15.  Szczegółowy harmonogram  rzeczowo-finansowy.

16.  Uporządkowanie terenu  objętego inwestycją oraz terenów sąsiadujących po zakończonych pracach i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

17. Konsultowanie i wyjaśnianie wszystkich ewentualnych problemów oraz wątpliwości z osobami pełniącymi funkcję inspektora nadzoru autorskiego oraz inwestorskiego, jak również Zamawiającym

18. Uzyskanie od wszystkich właścicieli i użytkowników nieruchomości oświadczenia o doprowadzeniu terenu /działki/do należytego stanu.

19. Pozostałe prace zgodnie z dokumentacją projektową i dokumentacją przetargową stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa będąca

załącznikiem do SIWZ.

 

Ponadto zakres prac obejmuje:

1) sporządzenie operatu kolaudacyjnego – 3 egzemplarze, na który składa się:

   a) Dokumentacja powykonawcza:

      b) Obsługa geodezyjna zadania wraz z inwentaryzacją  powykonawczą –  mapy  kpl. 5,-

      c) Atesty na materiały i prefabrykaty,

 2) Protokóły odbioru robót.

 3) wymagane dokumenty dotyczące przeprowadzonych przez Wykonawcę badań i sprawdzeń,

 

Zakres do wykonania:

         1) w 2015 roku do kwoty   250.000,00 zł - zgodnie z harmonogramem robót,                         

         2) w 2016 roku i do 31 lipca 2017 roku pozostała kwota - zgodnie z harmonogramem robót,

 

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 

(dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego)

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych w zakresie budowy hali widowiskowo-sportowej o wartości do 50% realizowanego zamówienia podstawowego.

II.1.6) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

 

Słownik główny

 

 

Główny przedmiot

 

4

5

 

2

1

 

2

2

 

2

0

 

4

 

 

 

 

 

Dodatkowe przedmioty

 

4

5

.

3

3

.

1

2

.

1

0

-

1

 

 

 

 

4

5

.

3

3

.

1

1

.

1

0

-

 

 

 

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (jeżeli dotyczy):

tak    liczba części:      1)

nie

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):

tak

nie

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA2)

 

 

Okres w miesiącach:

 

 

lub          dniach:

 

 

 

 

 

 

 

lub

 

 

data rozpoczęcia:

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

(dd/mm/rrrr) lub zakończenia:

3

1

/

0

7

/

2

0

1

7

(dd/mm/rrrr)

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy):

  1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium

      w  wysokości: 100.000,00 (słownie: sto tysięcy złotych )

  2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

 1)  pieniądzu,

       2)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,

            z tym  że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

 3)  gwarancjach bankowych,

 4)  gwarancjach ubezpieczeniowych,

 5)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia

      9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

      (Dz. U.  Nr 109 poz. 1158 z późn. zmianami )).

  3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

  4. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy gminy Golina   na konto wskazane przez Zamawiającego.

      NR 37 8530 0000 07000619 2000 0224 BS Konin O/Golina

  5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty

   zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

  6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

  7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego

   wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego,

      Urząd Miejski  w Golinie, ul. Nowa 1 - pok. 11 a kserokopię dołączyć do oferty.

  8. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie

  Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.

  9. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień  publicznych.

10. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca przelewem na wskazany przez Wykonawcę

   rachunek bankowy.

11. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1)  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych

     w ofercie

2)  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

3)  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn

           leżących po stronie Wykonawcy,

12. Zamawiający zatrzymuje wadium  wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,

      o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub

      oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej

       grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 , lub informacji o tym, że nie należy do grupy

       kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co

       powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

 

 

 

                                                                                                 

 

III.2) ZALICZKI

  przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

 

 

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW3)

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych

przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.

Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia wymagane warunki.

Na dowód spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić oświadczenie

Z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( zał. nr 2 do SIWZ ).

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty, wymaganych przez Zamawiającego. 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych przez Wykonawcę  dokumentów.

Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia wymagane warunki.

Na dowód spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w wykazie robót budowlanych wykonanie co najmniej dwóch robót budowlanych dotyczących budowy obiektów użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum - 1.500,00 m2

 

     Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach dołączonych do oferty, wymaganych przez Zamawiającego. 

 

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

     

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych

przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.

Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia wymagane warunki.

Na dowód spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

( zał. nr 5 i 6 do SIWZ )

Wykonawca musi wykazać, iż na czas realizacji zamówienia będzie dysponował:

1) kierownikiem budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno –

    budowlanej,

2) osobą z uprawnieniami w branży wod. kan. , c.o. i gaz,

3) osobą z uprawnieniami elektrycznymi

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny na podstawie załączonego do oferty dokumentu.

Wykonawca musi udokumentować:

1) opłacenie polisy ( dowód zapłaty ), a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że

   Wykonawca jest  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej

   z przedmiotem zamówienia na wartość minimum  1 000000,00 złotych.

2) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych

    środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed

    upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

    udzielenie zamówienia;

   Wykonawca musi udokumentować posiadane środki  finansowe lub zdolność kredytową w wysokości

    nie mniejszej niż 2.000.000,00 PLN.

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach dołączonych do oferty, wymaganych przez Zamawiającego. 

 

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć4):


potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;


wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 Na dowód spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w wykazie robót budowlanych wykonanie co najmniej dwóch robót budowlanych dotyczących budowy obiektów użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum -1500,00 m2

 


określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie

 


wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie


wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami;


opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy;


oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;


wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;


oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 

 

 

 


opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada także dokumenty dotyczące podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy.


sprawozdanie finansowe w całości    / w części    , a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3   / 2   / 1    lata/rok obrotowe/-y, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;


informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość    posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż   3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału   w postępowaniu o udzielenie zamówienia;     Wykonawca musi udokumentować posiadane środki  finansowe lub zdolność kredytową w wysokości  nie mniejszej niż 2.000.000,00 PLN.

 

 

 


Inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:

     

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;


aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.3.2)

  zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć5):


próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;


zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;


zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich


zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, jeżeli zamawiający wskazują środki zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, odwołując się do systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub norm zarządzania środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji;


Inne dokumenty

    Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych

    do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów,

    niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

    Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował

    tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne

    zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby

    wykonania zamówienia.

    Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarne z wykonawcą za szkodę

    Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie

    zasobów nie ponosi winy.    Zobowiązanie musi być załączone do oferty.

 

 

III.6) INNE DOKUMENTY

 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.  Formularz oferty z oferowaną ceną netto i brutto wraz z kosztorysem ofertowym.

     Uwaga: Zaleca się wykorzystanie przekazanego formularza oferty.

     Dopuszcza się formularz oferty przygotowany przez Wykonawcę pod warunkiem,  że będzie

     on zgodny co do treści z formularzem określonym przez Zamawiającego.

     Dołączenie do oferty formularza o innej treści niż określony w SIWZ oraz niewypełnienie  
     wszystkich pozycji formularza ofertowego skutkować może odrzuceniem oferty.

2.  Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień

     publicznych.

3.   Wykonawca musi pisemnie wskazać w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy

      podwykonawcom.

4. Dowód wpłacenia wadium.

 

 

III.7)

 ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne – należy przedłożyć oświadczenie wykonawcy o zatrudnianiu ponad 50% osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony       

Przetarg ograniczony       

Negocjacje z ogłoszeniem     

Dialog konkurencyjny      

Licytacja elektroniczna         

 

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

 

 

Liczba wykonawców:

 

 

 

 

 

 

Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu

     

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert3)

 

             

 

Najniższa cena

 

lub

Cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia

 

Kryteria

Znaczenie 4)

1. CENA

97 pkt

2. Najdłuższy okres gwarancji

  3 pkt

3.      

     

4.      

     

 

 

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna

 

adres strony, na której będzie prowadzona:      

 

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

1.Terminy wykonania zadania przedłuża się:

1)     niesprzyjające warunki atmosferyczne nie pozwalające na realizację robót dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych,

2)     gdy przeszkoda spowodowana jest przez siłę wyższą,

3)     napotkanie i uszkodzenie w czasie wykonywania robót na niezinwentaryzowane urządzenia

podziemne,

4)     konieczność wykonania robót dodatkowych związanych z napotkaniem nieprzewidzianych

przeszkód,

5)     napotkanie na niezewidencjonowane obiekty archeologiczne,

6)     wstrzymanie robót przez Konserwatora Zabytków,

7)     konieczność usunięcia błędów i braków w dokumentacji projektowej lub w dokumentacji technicznej urządzeń,

8)     udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych mających wpływ na uzgodniony termin realizacji umowy,

9)     wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

    Przedłużenie terminu wykonania robót nastąpi o tyle dni, ile trwała przeszkoda w ich wykonaniu bez

    możliwości ubiegania się o odszkodowanie przez Wykonawcę.

    Podstawą do przesunięcia terminu jest wniosek Wykonawcy o przedłużenie terminu realizacji zadania,

    zatwierdzony przez  Zamawiającego

2. Zmiana i wprowadzenie dodatkowych Podwykonawców:

1)     których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający.

2)     wprowadzenie dodatkowych Podwykonawców

    Wykonawca może wprowadzić Podwykonawcę na teren budowy/robót po spełnieniu warunku i

    uzyskania akceptacji  Zamawiającego. 

3. Istnieje możliwość dokonania zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia wskazanych przez

    Wykonawcę na osoby o kwalifikacjach nie mniejszych niż te wymagane w SIWZ.

    Wykonawca ma obowiązek powiadomienia Zamawiającego o planowanej zmianie, nie później 

    niż 7 dni kalendarzowych przed planowaną datą jej dokonania.

4.  Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianom w przypadku:

1)     rezygnacji z części prac, jeżeli rezygnacja będzie niezbędna dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,

2)     gdy nieuzasadnione będzie wykonanie niektórych robót lub wykonanie tych robót okaże się zbędne w przyjętej technologii,

3)     zamiany materiałów pod warunkiem, że będą one korzystne dla Zamawiającego. 

    Wynagrodzenie zostanie umniejszone o wartość niewykonanych robót lub różnicy cenowej materiałów.

    Powyższa zmiana  wymaga akceptacji Zamawiającego i nie wymaga to aneksu do umowy. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, a ewentualne zamówienia

    dodatkowe zostaną udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

6. Uzasadnieniem może być jedynie:

1)     prawidłowa realizacja przedmiotu umowy,

2)     zapewnienie jakości

3)     obniżenie kosztów przy zachowaniu tych samych lub lepszych parametrów technicznych i jakościowych.

7.  W umowach zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy wysokość wynagrodzenia należnego 

      Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany:

      -  Stawki podatku od towarów i usług,

     

 

Ogólny projekt umowy może ulec modyfikacji.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): htp:bip.www.golina.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Golinie

62-590 Golina, ul. Nowa 1 pokój nr 3.4 ( po uprzednim zamówieniu )

IV.4.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się
wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

(jeżeli dotyczy):

      

IV.4.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

     

         

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert (jeżeli dotyczy):

 

 

Data:

2

0

/

0

8

/

 2

 0

1

5

(dd/mm/rrrr)

Godzina: 10.00

 

 

Miejsce:

Urząd Miejski w Golinie

62-590 Golina,  ul. Nowa 1  pokój nr 11 (sekretariat)

 

IV.4.5) Termin związania ofertą

 

 

Do:

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

(dd/mm/rrrr)

 

 

lub

 

 

okres w dniach:

3 

0 

(od ostatecznego terminu składania ofert)

 

 

IV.4.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna (jeżeli dotyczy):

IV.4.7) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej    (jeżeli dotyczy):

      

IV.4.8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych (jeżeli dotyczy):

      

IV.4.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień   (jeżeli dotyczy):

      

IV.4.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania (jeżeli dotyczy):

Licytacja jednoetapowa        


czas trwania:      

Licytacja wieloetapowa        


 

 

etap nr

czas trwania etapu

 

     

     

 

     

     

 

     

     

 

  wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

 

 

IV.4.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):

 

 

Data:

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

(dd/mm/rrrr)

Godzina:      

 

 

Miejsce:

     

IV.4.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):

      

                                     

 

IV.4.13) Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):

      

IV.4.14) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy ( dotyczy licytacji elektronicznej):

      

IV.4.15) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego ( dotyczy licytacji elektronicznej):

      

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej    (jeżeli dotyczy):

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

tak

nie

                                                                                                                                             

Załączniki:

SIWZ z załącznikami 1-7

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziłau w postepowaniu okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o braku podtsaw do wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 4 - Wykaz robót

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

Załącznik nr 6 - Wykaz  osób

Załącznik nr 7 - Informacja dotycząca przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

Załącznik nr 8 - Projekt umowy

Załącznik nr 9 - Przedmiar robót

Załącznik nr 10 - Projekt budowlany

Załącznik nr 11 - Specyfikacja Techniczna Wykownania i Odbioru Robót Budowlanych