ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP271.08.2014

                                                                                  Golina, dnia 29.12.2014r.


Zamawiający:

 

Uczestnicy postepowania

o udzielenie zamówienia publicznego

ZP271.08.2014

(nr ref. postępowania)

 

 

Zawiadomienie o  wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego"

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą" informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I.  Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr  1 złożoną przez firmę   Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Oddział Regionalny, ul. Al. Kościuszki 57, 90-514 Łódź,

cena zaoferowana w tej ofercie wynosi:  124 611,00 zł - cena obejmująca 3 okresy roczne;

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Zgodnie z kryteriami  wyboru ofert: cena oraz klauzule, oferta firmy:  Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Odział Regionalny, Al. Kościuszki 57, 90-514 Łódź, otrzymała największą liczbę punktów -  100 punktów.

II.   Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.       

III.   Nie odrzucono żadnej oferty.

IV.    Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

Ocena ofert:

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga -  Cena 80 %

Klauzule: 20%.

 

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium cena

Liczba pkt.
w kryterium klauzule

 

Razem

  1. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna  Oddział Regionalny,
    Al. Kościuszki 57, 90-514 Łódź

80

20

100

  1. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW" Biuro Regionalne w Poznaniu
    ul. Mickiewicza 33, 60-837 Poznań

63,60

11,14

74,74

  1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group

Ul. Szosa Lubicka 90, 87-100 Toruń

50,31

16,20

66,51

  1. CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych  Odział w Poznaniu Przedstawicielstwo w Koninie

Ul. Kolska 6, 62-500 Konin

41,89

7,09

48,98

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 3 ppkt. 3a, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem  5  dni od przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

 

 

.....................................................

(podpis kierownika Zamawiającego)