WYNIK: Roboty budowlane nr ZP 271.05.2014 „Budowa szlaku turystycznego Śladami Historii i Wspomnień w miejscowości Węglew-Kolonia"

Golina, dnia 14.10.2014r.

             

ZP271.05.2014

(nr ref. postępowania)

                          

                                                    

Zawiadomienie o  wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa szlaku turystycznego Śladami Historii i Wspomnień w miejscowości Węglew - Kolonia".

 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą" informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

I.  Wybrano jako najkorzystniejszą:

II. ofertę nr 1 złożoną przez firmę - BUDMEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k 62-571 Stare Miasto, Modła Księża 12

cena zaoferowana w tej ofercie wynosi: 166 913,98 zł;

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

III.  Zgodnie z kryterium  wyboru ofert: najniższa cena - oferta firmy BUDMEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k 62-571 Stare Miasto, Modła Księża 12 otrzymała największą liczbę punktów - 100 punktów.

IV.   Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.       

V.   Nie odrzucono żadnej oferty.

IV. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

Ocena ofert:

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga - cena 100%.

 

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt.

w kryterium

cena

Razem

BUDMEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k 62-571 Stare Miasto, Modła Księża 12

100,00

100,00

AGROMAX Zakład Usługowo-Handlowy Piotr Zbyszewski, Wola Podłężna, Sosnowa 13

68,58

68,58

Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane TYNK-BUD Adam Żabierek, 62-511 Kramsk, Święte 10

48,05

48,05

 

 

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia.