Ogłoszenie o zamówieniu ZP271.02.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nr ZP271.02.2014

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Golina, gmina Golina o długości 0,600km".

Numer ogłoszenia: 105673- 2014
data zamieszczenia: 16.05.2014 rok

ZP271.02.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1 NAZWA I ADRES: Gmina Golina, Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina,  woj. wielkopolskie, tel. 063 241 80 95, faks 063 241 80 95.

 

I. 2 RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Golina, gmina Golina o długości 0,600km".

II.1.2 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gruntowej na drogę o nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 4 cm na podbudowie z tłucznia kamiennego. Szczegółowy  opis znajduje się w ogólnej charakterystyce robót i przedmiarach robót. Opis robót zgodnie z   przedmiarem robót.

II.1.4 Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

 

II.1.5 Wspólny Słownik Zamówień (CPV):   45.23.31.40-2 - roboty drogowe

II.1.6 Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7 Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2 CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Termin  realizacji zamówienia:  60 dni od podpisania umowy.
Na wykonanie roboty Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji, licząc od daty końcowego  odbioru robót. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% zaoferowanej ceny całkowitej.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1 WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający  wymaga od Wykonawców wniesienia wadium wysokości 4 000,00zł .

III.2 ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnia warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.

III. 3.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnia warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.

III.3.2 Wiedza i doświadczenie

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

       Spełnia warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum dwa zamówienia, których przedmiotem była przebudowa/budowa, naprawa nawierzchni dróg odpowiadająca swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

 

III.3.3 Potencjał techniczny

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie dysponowania potencjałem technicznym wykonawca wykaże,
że dysponuje niezbędnym sprzętem do wykonania zadania poprzez złożenie oświadczenia.

 

III.3.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a) Kierownik Budowy - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej wraz z przynależnością
do właściwej izby samorządu zawodowego, b) pozostałe osoby - operatorzy maszyn budowlanych, pracownicy wykwalifikowani, kierowcy itp. Posiadających odpowiednie uprawnienia oraz przeszkolenie w zakresie bhp.

 

 III.3.5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.: posiada ważne
i opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000 PLN.

 

.

III.4 INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
  i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
  że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

 

III.4.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 

 • aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o opuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
  z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub składania ofert.

                             

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt. III.4.2.

 

III.4.3 Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1 dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
  i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo składania ofert;

 

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
  do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

                        III.4.3.2 Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.4.4 Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
  z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji
  o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.


III.6 INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt. III.4 albo w pkt. III.5

Wykonawca ponadto przekłada:

1) Formularz ofertowy (sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 SIWZ).
2) Kosztorys ofertowy sporządzony  w oparciu o przedmiar robót Zamawiającego, który stanowi załącznik - zgodny w zakresie przedmiotu robót oraz obmiarów podanych
w przedmiarze robót. Kosztorys musi zawierać dane wyjściowe do kosztorysowania (stawka roboczogodziny, zastosowane narzuty m.in. koszty pośrednie i zysk, ceny materiału i sprzętu) oraz zestawienie RMS. Jeżeli w wyniku dokonanej przez siebie analizy wynikającej
z opracowanej dokumentacji technicznej, wizji lokalnej na placu przyszłej budowy, obliczenia ilości robót uzna je za niewłaściwe, to zmiany ilości robót Wykonawca może dochodzić w ramach procedury pytań, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp. Wycenione winny być wszystkie elementy. Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiającego dokonywania zmian w przekazanym przedmiarze robót (np. dopisywania pozycji, zmiany ilości robót itp.).

3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy umocowanie takie nie wynika ze złożonego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1 Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.

 

 

IV.2 KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1 Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2 Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3 ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Istotne dla Stron postanowienia określa projekt umowy stanowiący załącznik do niniejszej Specyfikacji. Zgodnie z tym Zamawiający na podstawie art. 144 ust 1 ustawy Pzp przewidział następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w formie aneksu: 1. Zmiana terminu realizacji zamówienia z powodu: a) przestojów i opóźnień powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Zamawiający przewiduje przedłużenie realizacji umowy o czas niezbędny do realizacji konsekwencji tych zdarzeń. b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót c) wprowadzenia zmian w dokumentacji i realizacji wykonawczej tych zmian w terminie uniemożliwiającym dotrzymanie pierwotnego terminu umownego wykonania robót, d) przerw w realizacji przedmiotu umowy, powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. e) zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych przez Zamawiającego jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego. f) uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczącymi skróceniu terminu. g) Wykorzystania kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. 2. Zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych. 3. Zmiana dotycząca sposobu rozliczeń oraz płatności dotyczących poszczególnych faktur, które nastąpią w wyniku zmian terminów realizacji i będące okolicznością niezależną od działania Wykonawcy. 4. Zmiana w przypadku wystąpienia robót zamiennych i zaniechanych na zasadach określonych w umowie. 5. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy. 6. W razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pomimo zachowania należytej staranności, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania czynności umowy.

Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie, jak też żądanie zapłaty kar umownych. 7. Wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 8. Zmiany zapisów umowy będących wynikiem realizacji przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji na wykonane roboty budowlane. 9. Jeżeli z inicjatywą zmian wychodzi Wykonawca, powyższe zmiany dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego.

 

IV.4 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1 Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.golina.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można także uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, pokój nr 3.4.


IV.4.4 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:  02.06.2014 rok, godzina 10,00, miejsce: Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, pokój
nr 11 (Sekretariat).


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16 Informacje dodatkowe w tym dotyczące finansowania projektu/ programu
ze środków  Unii Europejskiej: nie dotyczy

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


ZAŁĄCZNIKI:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 24 ust 1 ustawy Pzp

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych

Załącznik nr 5 - Wykaz osób/Informacja na temat kwalifikacji

*  Złącznik nr 5a  - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez pracowników

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie dot. likwidacji/upadłości

* Załącznik Nr 7 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

* Załącznik Nr 8 - Projekt umowy

* Przedmiary robót

*Ogólna charakterystyka robót do wykonania:

  - plan sytuacyjny

  -przekrój konstrukcyjny

  - specyfikacja techniczna

 

Odpowiedzi na pytania