Odpowiedzi na pytania ZP 271.08.2014

Golina, 17-12-2014r.

 

 

Do wszystkich Wykonawców

 

 

 

Dotyczy:         Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Gminy Golina

Numer ogłoszenia: 258573-2014

 

 

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

 

W OPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW PONIŻEJ PODAJEMY NASTĘPUJĄCE WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 17-12-2014r.

 

Pytanie nr 1:

KLAUZULE OBLIGATORYJNIE WŁĄCZONE DO ZAKRESU UBEZPIECZENIA

8. Klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym - ... Ochrona ubezpieczeniowa dla nowo nabytego mienia w części przekraczającej 30% limit odpowiedzialności rozpoczyna się od dnia następnego po złożeniu do Ubezpieczyciela wniosku o doubezpieczenie. Prośba o zmianę max limitu na 20%, zamiast 30

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający wyraża zgodę.

 

Pytanie nr 2:

24. Klauzula miejsca ubezpieczenia - ... Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w ubezpieczonym mieniu znajdującym się poza miejscem ubezpieczenia w związku z jego wypożyczeniem, wynajmem, dzierżawą, adaptacją lub ekspozycją. Prośba o usunięcie tego zapisu w niniejszej klauzuli.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 3:

29. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie - Zmiana max limit 100 000 zł, zamiast 300 000 zł

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający wyraża zgodę.

 

Pytanie nr 4:

34. Klauzula zalaniowa - Prośba o przeniesienie do klauzul fakultatywnych

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 5:

35. Klauzula przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie - Prośba o przeniesienie do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DELIKTOWEJ I KONTRAKTOWEJ:

Pytanie nr 6:

l.  odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem stołówek lub żywieniem w ramach imprez okolicznościowych (zbiorowe żywienie) w tym szkody polegające na zarażeniu salmonellą, czerwonką lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową (OC za produkt gastronomiczny), Prośba o wprowadzenie max limitu na jeden wszystkie wypadki ubezpieczeniowe: 100 000,00 zł

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 7:

n. odpowiedzialność cywilną pracodawcy za szkody poniesione przez pracowników w związku 
z wypadkiem przy pracy (niezależnie od formy zatrudnienia, w tym wolontariuszom, praktykantom, stażystom, itp.).

       Ubezpieczenie OC pracodawcy nie obejmuje:

1)    szkód wynikających z wypadków przy pracy mających miejsce poza okresem ubezpieczenia,

2)    szkód powstałych wskutek stanów chorobowych nie wynikających z wypadków przy pracy,

3)    świadczeń przysługujących poszkodowanemu z ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Prośba o wprowadzenie max limitu 500 000 zł

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 8:

o. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez wolontariuszy, praktykantów, stażystów, osoby skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych, osoby skierowane do wykonywania prac wyrokiem sądu lub osoby skierowane do prac interwencyjnych przez Urząd Pracy, Prośba o wprowadzenie max limitu 100 000 zł

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający wyraża zgodę na limit 200 000,00 zł.

 

Pytanie nr 9:

p. odpowiedzialność cywilną najemcy za szkody powstałe w rzeczach ruchomych i nieruchomych, z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy,  Prośba o wprowadzenie max limitu 100 000 zł

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający wyraża zgodę.

 

Pytanie nr 10:

q.  odpowiedzialność za szkody wzajemne - wyrządzone pomiędzy podmiotami objętymi tą samą umową ubezpieczenia Prośba o wprowadzenie max limitu 100 000 zł

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający wyraża zgodę na limit 200 000,00 zł

 

Pytanie nr 11:
UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH
 (SIWZ str. 61)

- podtopienie mienia w wyniku deszczu nawalnego, topnienia mas śniegu lub spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych oraz wystąpienia powodzi w sąsiednim otoczeniu (w tym podniesienie się poziomu wody w wyniku powodzi) z limitem odpowiedzialności 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Prośba o zmianę limitu na 100 000 zł

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający wyraża zgodę na limit 300 000,00 zł.

 

Pytanie nr 12:

UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH (SIWZ str. 61)

dewastację - rozumianą jako umyślne lub nieumyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie (w tym również przez podopiecznych i pensjonariuszy także niepełnosprawnych intelektualnie lub z ograniczoną świadomością), także bez kradzieży z włamaniem lub rabunku oraz uszkodzenie mienia przez zwierzęta.  Prośba o usunięcie zaznaczonego zapisu.

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 13:

Definicje (SIWZ str. 62):

Huragan - wiatr o prędkości nie mniejszej niż 13,9 m/sek - zmiana na nie mniejszej niż 17 m/sek.

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 14:

Definicje (SIWZ str. 62):

Śnieg -  bezpośrednie działanie ciężaru śniegu lub lodu oraz przewrócenie się mienia sąsiedniego na ubezpieczone mienie wskutek działania ciężaru śniegu lub lodu, powodujące szkody w ubezpieczonym mieniu. Ubezpieczenie obejmuje także szkody w konstrukcji i poszyciu dachu (w tym opierzeniu i orynnowaniu dachu) powstałe w wyniku zamarzania topniejącego śniegu lub lodu. Prośba o wprowadzenie max limit 50 000,00 zł

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 15:

Zalanie - ... Ryzyko zalania obejmuje również szkody wynikające z niedrożności lub z niedostatecznej drożności urządzeń odprowadzających wodę (kanalizacji odpływowej) w wyniku ich awarii lub zapchania oraz szkody powstałe w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu pokrywającego dach i inne elementy budynków lub budowli, jeżeli rozszczelnienie dachu i innych elementów powstało pod wpływem działania mrozu (zamarzania wody). Prośba o wprowadzenie max limit 50 000 zł 

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 16:

 

Ubezpieczenia uszkodzenia oraz kradzieży pojazdów Auto Casco AC/KR  ( SIWZ str. 66)

 

-    uszkodzeń wyrządzonych w pojeździe przez przewożony ładunek lub bagaż,

-    samoczynnego stoczenia się pojazdu na terenie pochyłym,

-    dostania się wody do wnętrza pojazdu,

-    uszkodzenia pojazdu w związku z podnoszeniem w celu dokonania naprawy,

-    będące wynikiem wjechania w nierówności drogi.    Prośba o wykreślenie powyższych zapisów.

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 17:

Dodatkowe postanowienia:

- w przypadku stwierdzenia szkody całkowitej nie będzie następowało automatyczne  rozwiązanie umowy ubezpieczenia. Wnioskowane o wykreślenie i wstawienie zapisu dot. szkody całkowitej wg OWU.

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 18:

Zakres terytorialny ubezpieczenia autocasco - RP i Europa z wyłączeniem szkód kradzieżowych powstałych na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.- Prośba o wykreślenie zaznaczonego zapisu.

Odpowiedź na pytanie nr 18:

Zamawiający wyraża zgodę.

 

Pytanie nr 19:

-  na wypłatę ani wysokość odszkodowania nie będzie miała wpływu prędkość z jaką poruszał się dany pojazd w chwili zaistnienia szkody lub niedostosowanie się przez kierującego pojazdem do innych przepisów ruchu drogowego. Prośba o wykreślenie zaznaczonego zapisu.

Odpowiedź na pytanie nr 19:

Zamawiający wyraża zgodę.

 

Pytanie nr 20:

 

Proszę o informację, czy pojazdy typu SPECJALNE są również POŻARNICZYMI (wykorzystywanymi przez jednostki OSP)?

 

4

Magirus Deutz

FM 170 D 11 FA

4900033357

PKN 4LN8

specjalny

5

Daimler - Benz

608 LPKF

31408310947356

PKN 5LN1

specjalny

6

Opel Blitz

300-6

K10071657

PKN E001

specjalny

7

Jelcz

5

P244M107387

PKN K301

specjalny

8

FS - Lublin Żuk

A 156 H/C

SUL15611HR0573303

PKN 63EM

specjalny

9

FS - Lublin Żuk

A 15C

SUL156111P0565939

PKN 39327

specjalny

10

Daimler - Benz

LF 409

30905011254414

PKN 1A07

specjalny

11

Daimler - Benz

LP KF 608

31408310995097

PKN AC87

specjalny

12

Volkswagen

T4

WV2ZZZ70ZTH033726

PKN 06712

specjalny

14

Magirus - Deutz

170 D 15FK

4900098017

PKN 6MN6

specjalny

15

Ford

Transit

WFONXXTTFNA453033

PKN12998

specjalny

16

Mercedes-Benz

LF408G

3,0905E+13

PKN 99SM

specjalny

 

 

Odpowiedź na pytanie nr 20:

 

Lp.

Marka

Typ

Nr nadwozia/podwozia

Nr rejestracyjny

Rodzaj pojazdu

Czy są użytkowane przez OSP/pozarnicze?

4

Magirus Deutz

FM 170 D 11 FA

4900033357

PKN 4LN8

specjalny

TAK 

5

Daimler - Benz

608 LPKF

31408310947356

PKN 5LN1

specjalny

  TAK

6

Opel Blitz

300-6

K10071657

PKN E001

specjalny

  TAK

7

Jelcz

5

P244M107387

PKN K301

specjalny

  TAK

8

FS - Lublin Żuk

A 156 H/C

SUL15611HR0573303

PKN 63EM

specjalny

  TAK

9

FS - Lublin Żuk

A 15C

SUL156111P0565939

PKN 39327

specjalny

  TAK

10

Daimler - Benz

LF 409

30905011254414

PKN 1A07

specjalny

  TAK

11

Daimler - Benz

LP KF 608

31408310995097

PKN AC87

specjalny

  TAK

12

Volkswagen

T4

WV2ZZZ70ZTH033726

PKN 06712

specjalny

  TAK

14

Magirus - Deutz

170 D 15FK

4900098017

PKN 6MN6

specjalny

  TAK

15

Ford

Transit

WFONXXTTFNA453033

PKN12998

specjalny

  TAK

16

Mercedes-Benz

LF408G

3,0905E+13

PKN 99SM

specjalny

  TAK

 

Pytanie nr 21:

Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie dokładnie, jakich ryzyk dotyczą szkody/wypłaty?

DATA SZKODY

MIEJSCE SZKODY

PRZYCZYNA

RYZYKO

WYPLACONO

AKTUALNA REZERWA BRUTTO

2012-04-19

62-590 GOLINA ul. parkowa 2

stłuczenie szyby

 

80,00

0,00

2012-02-06

62-590 GOLINA ul. parkowa 2

stłuczenie szyby

 

40,00

0,00

2012-05-04

62-590 GOLINA ul. parkowa 2

stłuczenie szyby

 

370,00

0,00

2012-08-13

62-590 GOLINA ul. parkowa 2

Stłuczenie szyb w pomieszczeniach przedszkolnych wskutek aktu wandalizmu

 

320,00

0,00

2012-10-16

62-590 GOLINA UL.NOWA 1

wypadek środka transportu

 

659,28

0,00

2012-10-16

62-590 KRAŚNICA DROGA K99

kolizja dwóch pojazdów

 

7 700,00

0,00

2012-10-16

xx-xxx KONIN KONIN

 kolizja dwóch pojazdów

 

18 482,13

0,00

2012-08-13

62-590 GOLINA ul. Parkowa 2 Przedszkole

 dewastacja

 

100,00

0,00

2013-02-25

62-590 Przyjma 122 Szkoła podstawowa

Zalanie pomieszczenia szkolnego - oddziału przedszkolnego z powodu awarii w toalecie

 

3 060,14

0,00

2013-04-08

62-590 GOLINA Kawnice

nienależyte administrowanie drogami publicznymi

 

500,00

0,00

2013-05-28

62-590 GOLINA Głodowo

trwały uszczerbek

 

300,00

0,00

2013-03-18

62-590 GOLINA Pl. Kazimierza

nienależyte administrowanie drogami publicznymi

 

0,00

0,00

2013-05-28

62-590 GOLINA Głodowo

uszkodzenie ciała lud rozstrój zdrowia

 

3 000,00

0,00

2013-02-15

xx-xxx KRAŚNICE KRAŚNIOCE

inne

 

4 534,59

0,00

2014-09-01

62-590 GOLINA UL Kilińskiego

90 - nienależyte administrowanie drogami publicznymi

 

1 500,00

0,00

2014-09-04

62-590 GOLINA Wolności 20

80 - uszkodzenie ciała lud rozstrój zdrowia

 

0,00

1 500,00

2011-04-26

Golina, ul. Wolności 20 SP

zalanie pomieszczeń w piwnicy budynku, szatni i pomieszczeń socjalnych wskutek podniesienia się poziomu wody i cofnięcia ścieków

 

4 623,36 zł

 

2011-04-10

Kawnice, boisko "Orlik"

uszkodzenie ogrodzenia boiska

 

2 081,85 zł

 

2011-05-09

Golina, ul. Kopernika 12

zbicie podwójnej szyby w drzwiach bocznych w szczycie szkoły

 

240,00 zł

 

 

Odpowiedź na pytanie nr 21:

DATA SZKODY

MIEJSCE SZKODY

PRZYCZYNA

RYZYKO

WYPLACONO

AKTUALNA REZERWA BRUTTO

2012-04-19

62-590 GOLINA ul. parkowa 2

stłuczenie szyby

Szyby

80,00

0,00

2012-02-06

62-590 GOLINA ul. parkowa 2

stłuczenie szyby

Szyby

40,00

0,00

2012-05-04

62-590 GOLINA ul. parkowa 2

stłuczenie szyby

Szyby

370,00

0,00

2012-08-13

62-590 GOLINA ul. parkowa 2

Stłuczenie szyb w pomieszczeniach przedszkolnych wskutek aktu wandalizmu

Szyby

320,00

0,00

2012-10-16

62-590 GOLINA UL.NOWA 1

wypadek środka transportu

Assistance

659,28

0,00

2012-10-16

62-590 KRAŚNICA DROGA K99

kolizja dwóch pojazdów

OC komunikacyjne

7 700,00

0,00

2012-10-16

xx-xxx KONIN KONIN

 kolizja dwóch pojazdów

Autocasco

18 482,13

0,00

2012-08-13

62-590 GOLINA ul. Parkowa 2 Przedszkole

 dewastacja

Ogień i inne zdarzenia losowe

100,00

0,00

2013-02-25

62-590 Przyjma 122 Szkoła podstawowa

Zalanie pomieszczenia szkolnego - oddziału przedszkolnego z powodu awarii w toalecie

Ogień i inne zdarzenia losowe

3 060,14

0,00

2013-04-08

62-590 GOLINA Kawnice

nienależyte administrowanie drogami publicznymi

OC dróg

500,00

0,00

2013-05-28

62-590 GOLINA Głodowo

trwały uszczerbek

NNW

300,00

0,00

2013-03-18

62-590 GOLINA Pl. Kazimierza

nienależyte administrowanie drogami publicznymi

Oc dróg

0,00

0,00

2013-05-28

62-590 GOLINA Głodowo

uszkodzenie ciała lud rozstrój zdrowia

OC ogólne

3 000,00

0,00

2013-02-15

xx-xxx KRAŚNICE KRAŚNIOCE

inne

Autocasco

4 534,59

0,00

2014-09-01

62-590 GOLINA UL Kilińskiego

90 - nienależyte administrowanie drogami publicznymi

OC dróg

1 500,00

0,00

2014-09-04

62-590 GOLINA Wolności 20

80 - uszkodzenie ciała lud rozstrój zdrowia

OC ogólne

0,00

1 500,00

2011-04-26

Golina, ul. Wolności 20 SP

zalanie pomieszczeń w piwnicy budynku, szatni i pomieszczeń socjalnych wskutek podniesienia się poziomu wody i cofnięcia ścieków

Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych

4 623,36 zł

 

2011-04-10

Kawnice, boisko "Orlik"

uszkodzenie ogrodzenia boiska

Ogień i inne zdarzenia losowe

2 081,85 zł

 

2011-05-09

Golina, ul. Kopernika 12

zbicie podwójnej szyby w drzwiach bocznych w szczycie szkoły

Szyby

240,00 zł

 

 

 

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralna część SIWZ.

Ponadto informujemy, że Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienia powinien brać pod uwagę powyższe odpowiedzi.

Zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu przez umieszczenie go na stronie internetowej.