UNIEWAŻNIENIE: Informacja o unieważnieniu postępowania_Zp.271.12.2018

Golina, 16.08.2018r.


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zamawiający Gmina Golina, unieważnia postępowanie pn. Dostawa i montaż urządzeń plenerowej siłowni fitness i placów zabaw w sołectwach  Adamów i Kawnice, w ramach VIII edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś".

Uzasadnienie faktyczne i prawne

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, którego treść brzmi: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3".
W prowadzonym postępowaniu, w terminie składania ofert, wyznaczonym przez zamawiającego na dzień 16.08.2018 r., godz. 10:00, nie została złożona żadna oferta.
Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.   

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego, tj. www.golina.pl


 
Informacja - do pobrania