UNIEWAŻNIENIE: Informacja o unieważnieniu postępowania_Zp.271.10.2018

Golina, 17.08.2018r.

 

Wszyscy 
Wykonawcy

 

 

Informacja 
o unieważnieniu postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579, ze zm.), określanej dalej jako ustawa Pzp, Zamawiający - Gmina Golina z siedzibą Urząd Miejski w Golinie ul. Nowa 1, 62-590 Golina, informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Golina, ul. Targowa, numer referencyjny: Zp.271.10.2018, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

 

Powody unieważnienia postępowania
(uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia postępowania)
 
W niniejszym postępowaniu złożone zostały dwie oferty: oferta nr 1 Zakładu Robót Inżynieryjnych inż. Stanisław Dropiński, ul. Królowej Marysieńki 12, 62-510 Konin z ceną: 782 343,96 zł brutto (słownie: siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści trzy złote 96/100), oraz oferta nr 2 Wykonawcy BUDMAR Firma Remontowo-Budowlana Marcin Gutowski, Rozalin 64, 62-400 Słupca z ceną 749 722,95 zł brutto (słownie: siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote 95/100).
 Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, podana bezpośrednio przed otwarciem ofert wynosi: 622 342,40 zł (słownie: sześćset dwadzieścia dwa tysiące trzysta czterdzieści dwa złote 40/100).
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

 

Informacja - do pobrania