OGŁOSZENIE o zamówieniu_Zp.271.9.2018

Ogłoszenie nr 575726-N-2018 z dnia 2018-06-20 r.

Gmina Golina: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Golina, ul. Sienkiewicza - obręb Golina i m. Sługocinek - obręb Sługocinek, gm. Golina
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Golina, krajowy numer identyfikacyjny 31101905900000, ul. ul. Nowa  1 , 62590   Golina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2418095 w. 50, 51, e-mail inwestycje@golina.pl, faks 63 241 80 95 wew. 232.
Adres strony internetowej (URL): www.golina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.golina.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.golina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Golina, ul. Sienkiewicza - obręb Golina i m. Sługocinek - obręb Sługocinek, gm. Golina
Numer referencyjny: Zp.271.9.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
1, 2
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiot zamówienia: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Golina, ul. Sienkiewicza - obręb Golina i m. Sługocinek - obręb Sługocinek, gm. Golina. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części i obejmuje: Część 1: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Golina, ul. Sienkiewicza - obręb Golina. Zakres zamówienia części 1 obejmuje: BRANŻA DROGOWA - przygotowanie terenu pod budowę, roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, mechaniczne karczowanie zagajników, rozebranie nawierzchni betonowej, nawierzchni ścieku i chodników z płyt betonowych, rozebranie krawężników betonowych i ław pod krawężniki z betonu, ogrodzenia drewniane wys. ok. 120 cm, deski poziome w 4 rzędach przymocowane do słupków drewnianych. Słupki utwierdzone w cokole betonowym - rozebranie. Do ponownego wbudowania z wykorzystaniem istniejących elementów. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na składowisko odpadów komunalnych); zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia (wykopy w gruntach nieskalistych - kopanie rowów do kabli, ułożenie rur osłonowych dwudzielnych z PCW o śr. do 110mm na kable linii energetycznych i telekomunikacyjnych, wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych - zasypanie wykopów); roboty ziemne (wykopy w gruntach nieskalistych z transportem urobku - koryto pod warstwy konstrukcyjne jezdni, zjazdów i chodników, formowanie i zagęszczanie nasypów wraz z zakupem i transportem gruntu w miejsce wbudowania); krawężniki obrzeża (ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C 12/15, krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5 cm, krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5cm, ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C 12/15 - pod krawężniki drogowe, krawężniki betonowe drogowe wtopione o wymiarach 12x25cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3 cm, ścieki uliczne z kostki betonowej brukowej, szarej gr. 8 cm układane w dwóch rzędach na ławie betonowej z betonu C12/15); nawierzchnia jezdni (profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, warstwy odcinające z pisaku średnioziarnistego zagęszczane mechanicznie gr. 15cm, warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 0-63mm gr. 15cm, warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 0-31,5mm gr. 8cm, skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,8kg/m², nawierzchni z betonu asfaltowego AC11W dla KR2 grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4cm, skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,5 kg/m², nawierzchnia z betonu asfaltowegoAC11S dla KR2 grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm); nawierzchnia zjazdów (profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie gr. 10cm, podbudowa z chudego betonu gr. 15cm pielęgnowana piaskiem i wodą, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem); oznakowanie (pionowe znaki drogowe na słupkach z rur stalowych, pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne); roboty wykończeniowe (regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych, regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych, profilowanie poboczy - plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, pobocza wzmocnione kruszywem łamanym 0/31,5mm stabilizowanym mechanicznie grubość po zagęszczeniu 10cm, cokoły betonowe 0,2x0,3m z fundamentami 0,2x0,8m, ogrodzenia z desek drewnianych w 4 poziomach. Przęsła przymocowane do słupków drewnianych osadzonych w cokole betonowym - budowa/przestawienie, umocnienie skarp betonowych płytami ażurowymi o wym. 60x40cm gr. 10cm na chudym betonie gr. 10cm z wypełnieniem wolnych przestrzeni humusem i obsianiem trawą). BRANŻA SANITARNA - roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych), roboty ziemne (wykopy oraz przekopy wykonywane na okład koparkami podsiębiernymi, wykopy liniowe szerokości 0,8 - 2,5m i głębokości do 3,0m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku, roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi z transportem urobku na odległość do 1km, zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów. Zagęszczenie koparkami warstwy luźnej), roboty montażowe (umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych. Wykopy o szerokości do 1m, głębokości do 3m, podłoża i obsypki gruntem z wykopu z jego przesianiem, rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych z PVC o średnicy nominalnej 200mm, SN8, lite; kanały z rur PVC. Rurociągi o średnicy zewnętrznej 315mm, łączone na wcisk SN8, lite; studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1000mm o głębokości 3m w gotowym wykopie; dodatek za każde 0,5m różnicy głębokości studni rewizyjnych z kręgów betonowych średnicy 1000mm o głębokości 3m w gotowym wykopie; studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu; badanie stopnia zagęszczenia podsypki i zasypki; badanie kanału kamerą telewizyjną; próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur betonowych i żelbetowych o średnicy nominalnej 300mm, drenaż rurowy korytkowy z obsypką (w wykopie nawodnionym). Sączki ceramiczne o średnicach nominalnych 50-100mm; studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, osadniki piasku (tymczasowe). Średnice nominalne 800-1000mm; pompowanie wody z odwodnienia drenażem), roboty odtworzeniowe (mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm, przy użyciu walca wibracyjnego; dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm). Część 2: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sługocinek - obręb Sługocinek. Zakres zamówienia części 2 obejmuje: przygotowanie terenu pod budowę (roboty przygotowawcze - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych; roboty rozbiórkowe - roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5cm, mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 5cm wraz z wywozem i utylizacją); nawierzchnia jezdni (koryta wykonywane mechanicznie gł. 15cm na całej szerokości jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 0-31,5mm, gr. 12cm, warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 0-31,5mm, gr. 8cm; skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,8kg/m², nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S dla KR1, gr. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5cm); oznakowanie (pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych śr. 60mm, pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne); roboty wykończeniowe (profilowanie poboczy - plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, pobocza wzmocnione kruszywem łamanym 0/31,5mm stabilizowany mechanicznie - grubości po zagęszczeniu 10cm, oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp rowu. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części przedmiotu zamówienia. 3.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, określa dokumentacja projektowo - kosztorysowa, tj. projekt budowlany, projekty budowlano-wykonawcze, przedmiary robót oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej STWiOR), będące załącznikami do niniejszej SIWZ i stanowiące jej integralną część.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233120-6
45100000-8
45200000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. Zamówienie o wielkości do 5% wartości zamówienia podstawowego, polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, tj. budowa, przebudowa lub remont dróg.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-20
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
   2018-10-20

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli: aa) w przypadku oferty składanej na całość zamówienia: co najmniej jedno zadanie polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg, o nawierzchni z betonu asfaltowego o łącznej wartości, nie mniejszej niż 260 000,00 zł brutto; ab) w przypadku składania oferty na część 1 zamówienia: co najmniej jedno zadanie polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg, o nawierzchni z betonu asfaltowego o wartości niemniejszej niż 200 000,00 zł brutto; ac) w przypadku składania oferty na część 2 zamówienia: co najmniej jedno zadanie polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg, o nawierzchni z betonu asfaltowego o wartości niemniejszej niż 60 000,00 zł brutto; Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, wyszczególnionych w ofercie. b) o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy skierują do realizacji zamówienia osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności inżynieryjnej drogowej, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy w ww. specjalności, tj.: ba) w przypadku składania oferty na całość zamówienia: przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej - osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy; bb) w przypadku składania oferty na część 1 zamówienia: przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej - osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy; bc) w przypadku składania oferty na część 2 zamówienia: przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej - osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody, określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym czy roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty te były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (dotyczy części 1 i części 2 zamówienia); 2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o dysponowaniu tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) wypełniony formularz ofertowy - wzór stanowi załącznik nr 1 do siwz; b) wypełnione tabele elementów rozliczeniowych, wg. wzorów stanowiących: załącznik nr 2 do siwz dla części 1, załącznik nr 2a do siwz dla części 2; c) oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1. siwz - według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz; d) pełnomocnictwo (o ile ofertę składa pełnomocnik) do reprezentowania wykonawcy, określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy; e) zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu; f) dokument potwierdzający wniesienie wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium. 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, przed upływem terminu składania ofert, w następującej wysokości: 2.1. całość zamówienia (tj. części 1 i części 2), w wysokości: 6 500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100); 2.2. część 1: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100); 2.3. część 2: 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100). 3. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359 ze zm.). 4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto zamawiającego, tj. Bank Spółdzielczy w Koninie Oddział w Golinie Nr 79 8530 0000 0700 0619 2000 0224, z dopiskiem: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Golina, ul. Sienkiewicza - obręb Golina i m. Sługocinek - obręb Sługocinek, gm. Golina część ....... (podać nr części, której dotyczy wnoszone wadium) nr referencyjny: Zp.271.9.2018 5. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski i dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form. 6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 7. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. Ponadto w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Miejski w Golinie (Sekretariat), ul. Nowa 1, 62-590 Golina lub zamieścić w osobnej kopercie - opisanej „wadium", dołączonej do oferty. 8. W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: 8.1. Nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 8.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem); 8.3. kwotę gwarancji (poręczenia); 8.4. termin ważności gwarancji (poręczenia); 8.5. zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji (poręczenia) na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, lub b) wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy Dopuszcza się zamiennie zapis odwołujący się do przypadków wskazanych w ustawie Pzp (art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy Pzp) 9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
1. Istotne dla stron postanowienia zawiera projekt umowy, który stanowi integralną część siwz. Wzór projektu umowy, dla poszczególnych części zamówienia, stanowi: załącznik nr 7 do siwz dla części 1, załącznik nr 7a do siwz dla części 2. 2. Zgodnie z treścią art. 144 ustawy Pzp zamawiający przewidział w siwz możliwość dokonania zmian umowy, które zostały określone w projektach umów, o których mowa w pkt. 1.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto), podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 3. Na pozostałe formy określone w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający nie wyraża zgody. 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego, tj.: Bank Spółdzielczy w Koninie Oddział Golina Nr 79 8530 0000 0700 0619 2000 0030 (za datę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, będzie uważany dzień, w którym kwota wpłynęła na konto zamawiającego). 5. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu musi być przed podpisaniem umowy zaakceptowane przez zamawiającego. Wymaga się, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy było bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie zamawiającego. 6. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 19.2. niniejszego rozdziału. 7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 8. Zamawiający dokona zwrotu wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 9. Kwota stanowiąca 30% wysokości zabezpieczenia służyć będzie na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi. 10. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa projekt umowy stanowiący, dla poszczególnych części zamówienia: załącznik nr 7 do siwz dla części 1, załącznik nr 7a do siwz dla części 2.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi, co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian; 2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 3) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 4) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: a) na podstawie postanowień umownych, b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; 5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e; 6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na roboty budowlane - jest niniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 1a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz pkt 4 lit. b, Zamawiający nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. 1b. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 6, zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 1c. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 Zamawiający, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie umowy. 1d. Jeżeli umowa zawiera postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia Wykonawcy, dopuszczalną wartość zmiany umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, pkt 3 lit. b i pkt 6, ustala się w oparciu o wartość zamówienia określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających z tych postanowień. 1e. Zmianę postanowień zawartych w umowie lub umowie ramowej uznaje się za istotną, jeżeli: 1) zmienia ogólny charakter umowy lub umowy ramowej, w stosunku do charakteru umowy lub umowy ramowej w pierwotnym brzmieniu; 2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy lub umowy ramowej i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy lub umowy ramowej na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub umowie ramowej, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub umowy ramowej, d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt 4. 2. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ust. 1-1b, 1d i 1e podlega unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu. 3. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy, wydłużenie czasu wykonania umowy w przypadku: 3.1. gdy zmiana dotyczy zmiany terminu realizacji umowy strony dopuszczają możliwość zmiany terminu i sposobu płatności poprzez zapłatę wynagrodzenia należnego za pracę wykonaną do dnia podpisania aneksu; 3.2. wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania umowy; 3.3. wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących przedmiotem umowy; 3.4. wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 3.5. wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. do wydania, których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 3.6. odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 3.7. odmowy udostępnienia nieruchomości przez jej właściciela do celów wykonania robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 3.8. niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 3.9. niemożności wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 3.10. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami; 3.11. zmian technologicznych - o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia kosztów realizacji inwestycji, pod warunkiem, że są spowodowane szczególnie następującymi okolicznościami: a) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, b) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 3.12. konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy; 3.13. odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 3.14. konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 3.15. wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 3.16. zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami; 3.17. nadzwyczajnej zmiany okoliczności, o których mowa w art. 357[1] Kodeksu cywilnego, w zakresie niezbędnym do usunięcia rażącej straty Wykonawcy. 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron. 5. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, następujące zmiany: 5.1. danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy, w szczególności zmiana numeru rachunku bankowego; 5.2. danych teleadresowych; 5.3. danych rejestrowych; 5.4. będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-10, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Goliny, mający swoją siedzibę w Urzędzie Miejskim w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, www.golina.pl, golina@golina.pl, tel. (63) 2418 095; 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Golinie, jest p. Andrzej Andrzejewski, e-mail: iod8@wp.pl; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Golina, ul. Sienkiewicza - obręb Golina i m. Sługocinek - obręb Sługocinek, gm. Golina, nr referencyjny Zp.271.9.2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ustawa Pzp; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Golina, ul. Sienkiewicza - obręb Golina
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia części 1 obejmuje: BRANŻA DROGOWA - przygotowanie terenu pod budowę, roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, mechaniczne karczowanie zagajników, rozebranie nawierzchni betonowej, nawierzchni ścieku i chodników z płyt betonowych, rozebranie krawężników betonowych i ław pod krawężniki z betonu, ogrodzenia drewniane wys. ok. 120 cm, deski poziome w 4 rzędach przymocowane do słupków drewnianych. Słupki utwierdzone w cokole betonowym - rozebranie. Do ponownego wbudowania z wykorzystaniem istniejących elementów. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na składowisko odpadów komunalnych); zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia (wykopy w gruntach nieskalistych - kopanie rowów do kabli, ułożenie rur osłonowych dwudzielnych z PCW o śr. do 110mm na kable linii energetycznych i telekomunikacyjnych, wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych - zasypanie wykopów); roboty ziemne (wykopy w gruntach nieskalistych z transportem urobku - koryto pod warstwy konstrukcyjne jezdni, zjazdów i chodników, formowanie i zagęszczanie nasypów wraz z zakupem i transportem gruntu w miejsce wbudowania); krawężniki obrzeża (ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C 12/15, krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5 cm, krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5cm, ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C 12/15 - pod krawężniki drogowe, krawężniki betonowe drogowe wtopione o wymiarach 12x25cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3 cm, ścieki uliczne z kostki betonowej brukowej, szarej gr. 8 cm układane w dwóch rzędach na ławie betonowej z betonu C12/15); nawierzchnia jezdni (profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, warstwy odcinające z pisaku średnioziarnistego zagęszczane mechanicznie gr. 15cm, warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 0-63mm gr. 15cm, warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 0-31,5mm gr. 8cm, skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,8kg/m², nawierzchni z betonu asfaltowego AC11W dla KR2 grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4cm, skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,5 kg/m², nawierzchnia z betonu asfaltowegoAC11S dla KR2 grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm); nawierzchnia zjazdów (profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie gr. 10cm, podbudowa z chudego betonu gr. 15cm pielęgnowana piaskiem i wodą, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem); oznakowanie (pionowe znaki drogowe na słupkach z rur stalowych, pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne); roboty wykończeniowe (regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych, regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych, profilowanie poboczy - plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, pobocza wzmocnione kruszywem łamanym 0/31,5mm stabilizowanym mechanicznie grubość po zagęszczeniu 10cm, cokoły betonowe 0,2x0,3m z fundamentami 0,2x0,8m, ogrodzenia z desek drewnianych w 4 poziomach. Przęsła przymocowane do słupków drewnianych osadzonych w cokole betonowym - budowa/przestawienie, umocnienie skarp betonowych płytami ażurowymi o wym. 60x40cm gr. 10cm na chudym betonie gr. 10cm z wypełnieniem wolnych przestrzeni humusem i obsianiem trawą). BRANŻA SANITARNA - roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych), roboty ziemne (wykopy oraz przekopy wykonywane na okład koparkami podsiębiernymi, wykopy liniowe szerokości 0,8 - 2,5m i głębokości do 3,0m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku, roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi z transportem urobku na odległość do 1km, zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów. Zagęszczenie koparkami warstwy luźnej), roboty montażowe (umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych. Wykopy o szerokości do 1m, głębokości do 3m, podłoża i obsypki gruntem z wykopu z jego przesianiem, rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych z PVC o średnicy nominalnej 200mm, SN8, lite; kanały z rur PVC. Rurociągi o średnicy zewnętrznej 315mm, łączone na wcisk SN8, lite; studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1000mm o głębokości 3m w gotowym wykopie; dodatek za każde 0,5m różnicy głębokości studni rewizyjnych z kręgów betonowych średnicy 1000mm o głębokości 3m w gotowym wykopie; studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu; badanie stopnia zagęszczenia podsypki i zasypki; badanie kanału kamerą telewizyjną; próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur betonowych i żelbetowych o średnicy nominalnej 300mm, drenaż rurowy korytkowy z obsypką (w wykopie nawodnionym). Sączki ceramiczne o średnicach nominalnych 50-100mm; studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, osadniki piasku (tymczasowe). Średnice nominalne 800-1000mm; pompowanie wody z odwodnienia drenażem), roboty odtworzeniowe (mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm, przy użyciu walca wibracyjnego; dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm). Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, określa dokumentacja projektowo - kosztorysowa, tj. projekt budowlany, projekty budowlano-wykonawcze, przedmiary robót oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej STWiOR), będące załącznikami do niniejszej SIWZ i stanowiące jej integralną część.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233120-6, 45100000-8, 45200000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sługocinek - obręb Sługocinek
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia części 2 obejmuje: przygotowanie terenu pod budowę (roboty przygotowawcze - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych; roboty rozbiórkowe - roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5cm, mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 5cm wraz z wywozem i utylizacją); nawierzchnia jezdni (koryta wykonywane mechanicznie gł. 15cm na całej szerokości jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 0-31,5mm, gr. 12cm, warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 0-31,5mm, gr. 8cm; skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,8kg/m², nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S dla KR1, gr. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5cm); oznakowanie (pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych śr. 60mm, pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne); roboty wykończeniowe (profilowanie poboczy - plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, pobocza wzmocnione kruszywem łamanym 0/31,5mm stabilizowany mechanicznie - grubości po zagęszczeniu 10cm, oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp rowu. 3.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, określa dokumentacja projektowo - kosztorysowa, tj. projekt budowlany, projekty budowlano-wykonawcze, przedmiary robót oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej STWiOR), będące załącznikami do niniejszej SIWZ i stanowiące jej integralną część.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233120-6, 45100000-8, 45200000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Załączniki do Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia, określanej dalej jako SIWZ:

SIWZ - do pobrania

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy - do pobrania

Załącznik nr 2 do SIWZ - Zestawienie elementów rozliczeniowych dot. części 1 - do pobrania

Załącznik nr 2a do SIWZ - Zestawienie elementów rozliczeniowych dot. części 2 - do pobrania

Załącznik nr 3 do SIWZ -  Oświadczenie wykonawcy - do pobrania

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - do pobrania

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót budowlanych - do pobrania

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia - do pobrania 

Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt umowy część 1 - do pobrania

Załącznik nr 7a do SIWZ - Projekt umowy część 2 - do pobrania

Załączniki nr 8, 8a do SIWZ - Harmonogramy rzeczowo - finansowe - do pobrania 

Dokumentacja część 1 - do pobrania 

Dokumentacja część 2 - do pobrania